ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว 2906 ลว.17 เม.ย.2563 การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ว 2906 ลว.17 เม.ย.2563 การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
File Size:
2.41 MB
Date:
20 April 2020
 
 
 
Powered by Phoca Download