KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งกับหน่วยงานเจ้าของประกาศ

วันที่ประกาศ รายการ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง โทรศัพท์
5 ก.ย.2559 สอบราคาปรับปรุงถนนลาดยาง ซ.6 ม.16 ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  วันที่ 1-14 กันยายน 2559 วันที่ 1-14 กันยายน 2559 0-4429-7604
5 ก.ย.2559 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คน ของ ทต.สีตดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา  วันที่ 1-14 กันยายน 2559  วันที่ 14 กันยายน 2559 0-4430-3002
5 ก.ย.2559 สอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน ของ ทต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  วันที่ 1-14 กันยายน 2559  วันที่ 15 กันยายน 2559 0-4444-2597
5 ก.ย.2559 ประกาศยกเลิกซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 15,000 ถุง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา -  - 0-4423-5165
5 ก.ย.2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 ชุด ของร.พ.มหาราชนครราชสีมา  วันที่ 2-9 กันยายน 2559  วันที่ 19 กันยายน 2559 0-4423-5249
5 ก.ย.2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา  วันที่ 2-9 กันยายน 2559  วันที่ 20 กันยายน 2559 0-4423-5249
5 ก.ย.2559  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา  วันที่ 2-9 กันยายน 2559  วันที่ 22 กันยายน 2559 0-4423-5249
 5 ก.ย.2559 ประกาศยกเลิกซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - - 0-4423-5165
 5 ก.ย.2559 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ของ อบต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-16 กันยายน 2559 วันที่ 26 กันยายน 2559 0-4424-9694 
 5 ก.ย.2559 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โตนด อ.โนนสูง  - - 0-4433-2015
 5 ก.ย.2559 ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไอทีเฮ้าส์ -  - 0-4439-5000
 5 ก.ย.2559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 2-9 กันยายน 2559  วันที่ 21 กันยายน 2559 0-4435-4256
 5 ก.ย.2559 สอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายบ้านพังเทียม ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 2-15 กันยายน 2559  วันที่ 2-15 กันยายน 2559 0-4438-1918
 5 ก.ย.2559 ประมูลจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนราษฎร์บูรณะ ของ ทต.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-13 กันยายน 2559  วันที่ 21 กันยายน 2559 0-4439-1421
 6 ก.ย.2559 ผลซื้อโลหะดามโพรงกระดูกฯ 350 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  -  - 0-4423-5165
 6 ก.ย.2559 ผลซื้อเส้นเลือดเทียม 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พร้อมเซิร์ฟ - - 0-4423-5165
 6 ก.ย.2559 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5-13 กันยายน 2559 วันที่ 19 กันยายน 2559 0-4423-5165
 6 ก.ย.2559 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 1-12 กันยายน 2559 วันที่ 1-13 กันยายน 2559 0-4271-1763
 6 ก.ย.2559 สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสวนหย่อมในเขต Land side ของท่าอากาศยานนครราชสีมา วันที่ 5-16 กันยายน 2559 วันที่ 5-16 กันยายน 2559 0-4425-9686-8
 6 ก.ย.2559 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่สถานีอนามัยคูขาด ของ สนง.สาธารณสุขจ.นครราชสีมา วันที่ 5-15 กันยายน 2559 วันที่ 5-19 กันยายน 2559 0-4446-5010-4
 6 ก.ย.2559 ประกวดราคาซื้อยา NICERGOLINE 30 MB TAB 8,000BOX ของ ร.พ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 5-12 กันยายน 2559 วันที่ 20 กันยายน 2559 0-4423-4404
 7 ก.ย.2559 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ ร.พ.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 5-19 กันยายน 2559 วันที่ 5-20 กันยายน 2559 04420-8208-10
 7 ก.ย.2559 ประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินงานฝาย จำนวน 2 โครงการ ของ โครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 5-12 กันยายน 2559 วันที่ 16 กันยายน 2559 0-4435-4255-6
 7 ก.ย.2559 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-21 กันยายน 2559 วันที่ 6-21 กันยายน 2559 0-4423-5249
 7 ก.ย.2559 สอบราคาซื้อแคปซูลกล้องจิ๋วไร้สาย จำนวน 40 แคปซูล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-22 กันยายน 2559 วันที่ 6-22 กันยายน 2559 0-4423-5165
 7 ก.ย.2559 สอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมฯ จำนวน 40 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-22 กันยายน 2559 วันที่ 6-22 กันยายน 2559 0-4423-5165
 7 ก.ย.2559 ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน จำนวน 120 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-13 กันยายน 2559  วันที่ 19 กันยายน 2559 0-4423-5165
 7 ก.ย.2559 ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยี่อหมู จำนวน 48 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-13 กันยายน 2559  วันที่ 19 กันยายน 2559 0-4423-5165
 7 ก.ย.2559 สอบราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกคอนกรีต ม.1 ของ ทต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 7-20 กันยายน 2559  วันที่ 7-20 กันยายน 2559 0-4443-3380

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ