โคราชร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี วันแรก คึกคัก โดยส่วนใหญ่พอใจที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น

 
  เมื่อวันที่ 13 พย 60 ที่ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี กันอย่างคึกคัก โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและค่อยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมามาร่วมแสดงข้อคิดเห็น ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)
ด้านนางสาววิลาสินี ภาพพิมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

ปชส.มน. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐