ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมการจัดงาน "ชาวโคราช วาดรูปร้องเพลงเพื่อพ่อ สานต่อดนตรีศิลป์" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศาลากลางจังหวัดฯ ชั้น ๒ โดยกลุ่มดนตรี - ศิลปะพื้นถิ่นศิลปินเมืองโคราช องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงาน "ชาวโคราช วาดรูปร้องเพลงเพื่อพ่อ สานต่อดนตรีศิลป์” ในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อสืบสานตามรอยเท้าพ่อด้านศิลปะและดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านจิตรกรรมและด้านดนตรี ภายในงานจะมีกิจกรรม ๑) นิทรรศการภาพวาดในหลวง รัชกาลที่ ๙ ๒) กิจกรรมวาดภาพในหลวง รัชกาลที่๙ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และศิลปินอิสระ ๓) การแสดงคอนเสิร์ตเพลงเพื่อพ่อหลวง เพลงพระราชนิพนธ์
 
 ปชส.นม./เขียนข่าว/ถ่ายภาพ