ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

โคราชเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(โครงการปักกลด)ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองตาคง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตำรวจภูธรภาค 3 โดยพลตำรวจโทดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จึงได้อนุมัติโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 3 (ปักกลด) และให้ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดจัดทำโครงการรองรับโครงการดังกล่าว แล้วให้ดำเนินการพร้อมกันทุกพื้นที่ใน 8 จังหวัด 236 สถานี รวม 236 ชุมชน/หมู่บ้าน ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และขอการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการที่จะลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการรองรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูลข่าวสาร กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม อุบัติภัย และปัญหาอื่นๆ ในชุมชนร่วมกัน ดำเนินการระยะที่ 1 พื้นที่เป้าหมาย ในเขตพื้นที่ 26 อำเภอ รวม 32 หมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของ 32 สถานีตำรวจ เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว