ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราช เปิดการสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 11 กย 61 ที่โรงแรมแคนทารี่ โคราช นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจฐานราก และการกระตุ้นให้กลไกของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเกิดผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ปชส นม ภาพ/ข่าว