ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่โรงแรม วี-วัน โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา  เชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรภาครัฐและเอกชนในการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองแห่ง ท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากขณะนี้ แผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) อยู่ระหว่างศึกษาสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา จึงจัดการประชุมสัมมนาฯขึ้น โดยมี ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย และคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ตัวอย่างการพัฒนาเมืองที่ประสบความสำเร็จทั้ง 3 ด้าน เมืองแห่งท่าเรือบก (Dry Port) , เมืองแห่งการค้าส่ง และเมืองแห่งการค้าออนไลน์”  โดยยกตัวอย่างเมืองอี้อู ในมณฑลเจ้อเจียง ที่มีศูนย์กลางการค้านานาชาติเมืองอี้อู ที่รู้จักกันในนาม ตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดอี้อู เป็นต้นแบบในการนำเสนอแนวคิด เป็นการให้ความรู้แก่ชาวจังหวัดนครราชสีมา ในการเตรียมพร้อมการประกอบอาชีพรองรับการเป็นเมืองแห่งท่าเรือบก โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมเกือบ 200 คน

สำหรับการพัฒนาท่าเรือบก ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ขณะนี้คณะที่ปรึกษาโครงการฯ อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้าง พัฒนาท่าเรือบกในภูมิภาค และจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดหนึ่งที่คณะที่ปรึกษา ได้ทำการสำรวจพื้นที่ พบว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมจำนวน 2 แห่ง คือ พื้นที่บริเวณตำบลนากลาง – ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน และพื้นที่บริเวณตำบลหนองน้ำขุ่น อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ สามารถขยายได้ในอนาคต และอยู่ในที่สูง ที่ดินราคาไม่แพง การคมนาคมสะดวก รองรับการขนส่งสินค้าจากจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อยู่ใกล้ทางขึ้นถนนมอเตอร์เวย์ ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากนั้น จะส่งให้ สนข.เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดต่อไป

             ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา ( กรอ.จังหวัดนครราชสีมา) มีมติเห็นชอบสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีความสอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางที่จะเกิดขึ้น ทั้งรถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง รวมถึงโครงการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา หรือ มอเตอร์เวย์ โครงการขยายช่องทางจราจรทางหลวงสาย 304 สายกบินทร์บุรี – ปักธงชัย

ประกอบกับมีเขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขนาดใหญ่อยู่บนแนวเส้นทางการขนส่งหลัก สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมูลค่าสูง มีการใช้บริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบทั้งขาเข้าและขาออกสูงขึ้น

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว