ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม การประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพ.ย.2561 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี ภายในกองทัพภาคที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก สำหรับการจัดประชุมสภากาแฟ ของจังหวัดนครราชสีมานั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน ร่วมไปถึงเพื่อสร้างความสันพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนการประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงการร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งนี้ภายหลังการประชุมสภาการแฟ พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชมศูนย์สาธิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมนำส่วนราชการร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ด้วย

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว