ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 8 ธค 59 ที่โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์จ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมโครงการบทบาท ภารกิจ มหาดไทย ในการเป็นศูนย์กลางอาเซียน การเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ข้าราชการเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งเพื่อการปรับตัวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะต้องสร้างความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดการบูรณาการและขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบราชการ คู่ขนานไปกับบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคม ให้พัฒนาความสามารถทางการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้อย่างมีศักยภาพ

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว