ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ เป็นวันแรก ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นวันแรกนี้ ได้เชิญกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 11 ประเด็นลับ ซึ่งมีผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาร่วมประชุมจำนวน 12 คน อาทิ นายจักริน เชิดฉาย ประธาน กปปส.นครราชสีมานายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายเสด็จ เขียวแดง ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นต้น โดยการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพเพียง 15 นาที หลังจากนั้นได้มีการปิดห้องเพื่อประชุมลับ โดยห้ามทุกคน นำเครื่องบันทึกภาพ และเสียง เครื่องโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าในห้องประชุม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการประชุมกลุ่มย่อยถึงเวลา 12.00 น. จึงแล้วเสร็จ ทั้งนี้สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ของจังหวัดนครราชสีมา จะจัดขึ้นทั้งหมด ครั้ง ประกอบไปด้วย

ครั้งที่ วันที่ มีนาคม 2560 กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์

ครั้งที่ วันที่ มีนาคม 2560 กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย

ครั้งที่ วันที่ 10 มีนาคม 2560 กลุ่มพรรคภูมิใจไทยและพรรคการเมืองอื่นๆ

ครั้งที่ วันที่ 13 มีนาคม 2560 กลุ่มนักวิชาการ และสื่อมวลชน

 ครั้งที่ วันที่ 14 มีนาคม 2560 กลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจ หอการค้า

และครั้งที่ วันที่ 16 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มสาขาอาชีพ หลังจากนั้นช่วงเดือนเมษายน 2560 จะจัดเวทีสาธาณะ และเดือนพฤษภาคม 2560 จะจัดทำสัญญาประชาคม เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป.ต่อไป.