ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 มิ.ย.60  พระเทพรัตนดิลก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายสมเด็จพระสังฆราช พระชันษา 90 ปี ณ อุโบสถวัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 และตามมติมหาเถรสมาคม จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายสมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายพระกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช ด้วยรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และทรงเป็นประมุขสงฆ์ที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวไทยเสมอมา

 

ปชส.นม.  ภาพ/ข่าว