ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอาคารหอพัก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา