ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

ผู้ว่าโคราชเปิดโครงการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง)

วันที่ 11 มี.ค. 62 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง) ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ปัจจุบันสาธารณภัยมีความซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอัคคีภัยที่ เกิดในชุมชนเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ อาคารสูง และสถานที่ที่ประชาชนใช้ ชีวิตประจำวันอยู่อย่างหนาแน่น การบริหารจัดการภัยต้องมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย 1) เพื่อทดสอบระบบการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ระบบอำนวยการและระบบสื่อสาร 2) เพื่อทดสอบหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองที่เข้าเผชิญเหตุ 3) เพื่อทดสอบระบบบัญชาการ 4) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการภัยของสถานประกอบการ 5) เพื่อทดสอบระบบการจราจร

จังหวัดนครราชสีมาเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการจึงดำเนินการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรรมการฝึกซ้อมฯ ซึ่งประกอบด้วย การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยในอาคารสูง ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เทศบาลนคร และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา มีกิจกรรมการฝึกซ้อมรูปแบบของ Work Shop ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และสถานประกอบการที่มีอาคารสูงในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการ คอนโด ที่พักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX)และการฝึกซ้อมปฏิบัติการภาคสนาม (Drill)

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว