ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 22 มีนาคม2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิจัย พัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง อีกทั้งยังเป็นการนำร่องการจัดการถ่ายทอดความรู้ทางด้านระบบรถไฟความเร็วสูงนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบการขนส่งระบบรางของประเทศไทยต่อไป

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์วิจัย แห่งนี้จะเป็นสถานที่เตรียมตัวบุคลากรในการรองรับการพัฒนาระบบรางของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะระบบรางสายแรกของรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมโยงจากกรุงเทพฯมายังจังหวัดนครราชสีมา  ต่อเนื่องไปจนถึง สปป.ลาว โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุคลากรเหล่านี้ในการดูแลบำรุงรักษาระบบราง ทั้งระบบ หากระบบรางทั้งหมดแล้วเสร็จ ก็จะสามารถมีบุคลากรที่เข้ามารองรับการทำงานกับระบบรางได้เป็นอย่างดี

 

ปชส. นม ข่าว