ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

โคราชระดมกำลังทุกภาคส่วนกว่า 1 พันคน ปูพรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและวัด หลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่กว่า 3 พันราย

 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนสุขานารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “จิตหาสารณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ขึ้น เพื่อป้องกันและลดปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ประชาชนจิตอาสา, คณะครู, นักเรียน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต1 โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันออกเดินสำรวจพื้นที่บริเวณวัดและโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุขานารี วัดแจ้งนอก และวัดแจ้งใน เพื่อสแกนหาและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งมีการใส่ทรายอะเบท ในบ่อน้ำพุ สระน้ำจำลอง และแจกัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย มีการปล่อยปลาหางนกยูง ในบ่อน้ำพุ และสระน้ำจำลอง เพื่อให้กินลูกน้ำยุงลายไม่ให้แพร่พันธุ์ได้ และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในท่อระบายน้ำอีกด้วย

            นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากสถิติระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 3,195 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ซึ่งถือว่ามีอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงมากที่สุดในรอบ 5 ปี โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจะพบว่ามีอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจะมีน้ำขังอยู่ในจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างดี โดยยุงลายถือว่าเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาสู่คนนั่นเอง ขณะเดียวกันจากข้อมูลพบว่าผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุด จะมีอายุระหว่าง 5-14 ปี ซึ่งพบมากถึง 1,562 คน และเป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียนทั้งหมด ดังนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกพื้นที่ใน จ.นครราชสีมา โดยจะเน้นไปที่สถานศึกษาและวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกให้เหลือน้อยที่สุด

            ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับโรคไข้เลือดออก ถือว่าเป็นโรคที่มากับยุงลาย ซึ่งมักจะพบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝน โดยปีนี้ถือว่ามีอัตราผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เฉพาะในเขต อ.เมืองนครราชสีมา ปีนี้พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วจำนวน 338 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน ดังนั้นทางจังหวัด จึงได้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยเน้นไปที่วัดและโรงเรียนในเบื้องต้น เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตัวพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกให้หมดไป ขณะเดียวกันในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ก็ได้ให้ อสม.ลงพื้นที่สำรวจบ้านของประชาชนทุกหลังคาเรือน เพื่อให้คำแนะนำในการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกพื้นที่ นอกจากนี้ทางจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดระดับจังหวัดขึ้น ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รวมทั้งมีศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ เพื่อประสานงานจัดทำพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ระบาด ออกติดตามประเมินคุณภาพการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว