ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 ที่สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ ทำให้ผู้พิการตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง และมีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว โดยมีองค์กรภาคเอกชน(กลุ่มเซ็นทรัล) สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการประกอบอาชีพ ในการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด จำนวน 40 โรงเรือน ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 40 คน ได้มีอาชีพ และรายได้ พร้อมทั้งยังได้สนับสนุนการให้ความรู้ผ่านการอบรม เรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ด การจดบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน เพื่อให้ผู้พิการได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลโรงเรือนและเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างถูกวิธีอีกด้วย 

 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว