ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและอุปกรณ์การเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 2 ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้คณะครู ผู้ปกครอง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว