ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปล่อยแถวจิตอาสาออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้ง กิจกรรม“รวมพลจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง”ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานปล่อยแถวจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้กิจกรรม“รวมพลจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง” ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกน้ำจำนวน 25 คันนำน้ำสะอาดกว่า 120,000 ลิตร จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารธาณภัยเขต 5 นครราชสีมา มณฑลทหารบกที่ 21 กองบิน 1 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน เติมลงถังน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และแจกจ่ายตามบ้านให้ประชาชนที่บ้านโกรกตะคร้อ หมู่ 1 ตำบลไชยมงคล และตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาได้แห้งขอดลงไม่สามารถมีน้ำดิบผลิตประปาหมู่บ้านได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น 

        จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยแล้ง) รวม 7 อำเภอ 52 ตำบล 512 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 13 ชุมชน ได้แก่ อำเภอแก้งสนามนาง เทพารักษ์ จักราช โชคชัย ปักธงชัย โนนสูง และอำเภอโนนไทย

 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว