ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันนี้(4 เม.ย 63) ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้เชื้อไวรัสโควิด-19 ห้องนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและนายแพทย์สุชาติ เจนเกรียงไกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้สามารถใช้ข้อกําหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าว ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โรค และสามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม อํานวยความสะดวกกับเจ้า หน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วย สอบสวน และควบคุมโรคได้เร็ว ซึ่งใน จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจํานวน จํานวน 474 ราย (เก่า462+ใหม่12) แบ่งเป็น พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 จํานวน 16 ราย (โดยผู้ป่วยยืนยัน 16 คน มีอาการดีขึ้น 14 ราย และอาการคงที่ 2 คน) ไม่พบเชื้อ จํานวน 452 ราย (เก่า441+ใหม่11) รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จํานวน 6 ราย โดยเป็นผลจากการดําเนินงานคัดกรองประชาชนจํานวน 36,357 ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ 3 ม.ค - 4 เม.ย 2563 เวลา 12.30 น.)
-กรณีการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ มีจํานวน 276 ราย(เก่า 268-ใหม่8) ไม่ป่วย 276 ราย
กักตัวครบ 14 วัน จํานวน 215 ราย ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจํานวน 61 ราย – จากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานครบทั้ง 32 อําเภอ รวม 17,047 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจํานวน 3,191 ราย(ครบเพิ่ม1057ราย) ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจํานวน 13,856 ราย

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว