ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันนี้(6เมย.63) ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ห้องนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยจังหวัดนครราชสีมาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ จำนวน 15 ราย รักษาหาย 1 ราย โดยผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับ มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ จำนวน 494 ราย ไม่พบเชื้อ 473 ราย รอผล จำนวน 5 ราย สำหรับการกักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงเข้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 36 ราย ขณะนี้ถูกกัดตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 30 ราย และที่โรงแรมปัญจดารา ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 6 ราย
         อย่างไรก็ตามจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในการมีคําสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการ ชั่วคราวจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น กรณีโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ของจังหวัด นครราชสีมามีความเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้ยกเว้นโรงแรมใด ประสงค์จะเปิดดําเนินการตามความจําเป็นให้ทําแผนปฏิบัติพร้อมมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมาตรการดังนี้

1. ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวที่บุคคลที่อยู่ ในโรงแรมต้องสัมผัสด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อและกําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2. ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าพักสวมหน้ากากอนามัย ซื้อหน้ากากผ้า

3. ให้มีแอลกอฮอล์เจลหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรคประจําในห้องพักทุกห้องตลอดระยะเวลาที่มีผู้เข้าพัก

4.ให้มีการวัดไข้และมีบริการแอลกอฮอล์เจลหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับล้างมือสําหรับบุคคลทุกคนก่อนเข้าภายใน อาคารโรงแรม

5.ให้มีแอลกอฮอล์เจลหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าอาคารโรงแรมห้องน้ําจุดให้บริการของ เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ

6. ให้เจ้าหน้าที่ในโรงแรมเว้นระยะห่างนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกัน การติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ําลายและ

7. ห้ามมีการชุมนุมกันในโรงแรมเกินกว่า 2 คน

 

ปชส นม. ภาพ/ข่าว