ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

วันนี้(22พค63) ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนายแพทย์ธนณัท สุเมธเชิงปรัชญา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีผลการดำเนินงานการคัดกรองประชาชน (ยอดสะสม ณ วันที่ 3 ม.ค. - 22 พ.ค.2563) จำนวนทั้งหมด 102,677 คน พบว่า มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ จำนวน 1,099 ราย (เก่า 1,079 + ใหม่ 20 ราย) ไม่พบเชื้อจำนวน 1,072 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID - 19 จำนวน 19 ราย รักษาหาย จำนวน 19 ราย กลับบ้าน รวมจำนวน 18 ราย กักตัวที่ รร.ปัญญจดารา 1 ราย (เคสที่ 19) สรุปยอดผู้กักตัว (30 มี.ค.-ปัจจุบัน) ยอดสะสม 227 ราย กักตัวครบ 218 ราย กักตัวอยู่ 9 ราย (รร.ปัญจดารา 9 ) จากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานจาก 32 อำเภอ รวม 62,312 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 57,525ราย ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน 4,787 ราย จังหวัดนครราชสีมาภายใต้การนำของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้คงมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19 มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 4 ท่าน นำชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมตรวจติดตามฯ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการฯ อาทิ ตำรวจ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ปกครองจังหวัดนครราชสีมา ป้องกันจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พาณิชย์จังหวัด อำเภอเมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ตลาดสด หลังติดตามการดำเนินงานของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆของ จังหวัดนครราชสีมา ในด้านการดำเนินตามมาตรการหลักที่กระทรวงสาธารณสุขและ ศบค.กำหนดไว้ ในด้านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดระยะห่างของผู้ใช้บริการขณะอยู่ในตลาด การลงทะเบียนการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในห้าง เน้นย้ำการทำความสะอาดจุดสัมผัสในห้าง ลดแพร่เชื้อโควิด19 กำชับผู้ประกอบการ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุกชั่วโมง ชี้เป็นจุดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด19 รวมทั้งคัดกรองวัดไข้พ่อค้าแม่ค้าทุกวัน ลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อระหว่างทำงานพร้อมแนะนำเพิ่มระบบถ่ายเท ให้อากาศไหลเวียนดี ยืนยันถ้าทุกคนร่วมมือกันจะสร้างความปลอดภัยวิถีชีวิตใหม่เกิดขึ้นได้ ผลการติดตามเยี่ยมการดําเนินงานให้บริการ สถานีรถไฟจิระ และสถานีรถไฟนครราชสีมา สามารถดําเนินการ ตามมาตรการควบคุมหลักได้ครอบคลุมทุกประเด็น ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย การทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ และยานพาหนะ ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกเที่ยวบริการ ให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในยานพาหนะและ บริเวณสถานี ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด พนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือยางและ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ การตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจล บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ การรักษา ระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน / นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ จํากัดการจําหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ ร้อยละ 50 ของจํานวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจําหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จําหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน) การจัดเดินรถโดยสารชนิดพัดลมเพื่อให้บริการเท่านั้น งดจําหน่ายอาหารบนขบวนรถ หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง สําหรับ ผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องกรอกข้อมูลคําถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8/คค./รฟท. และได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจําเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกําหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส สําหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถโดยสารพิเศษ สามารถจองล่วงก่อนเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกําหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย มาตรการเสริม อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน ติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายหลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการทางสังคมภาคบังคับ ขอให้ประชาชนคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของตนเองและคนใกล้ชิดในครอบครัวเป็นสำคัญ การ์ดอย่าตก โดยเฉพาะผู้ที่ออกนอกบ้าน เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงที่อาจนำเชื้อเข้ามาให้คนในครอบครัว จำเป็นต้องคุมเข้มในมาตรการเพื่อลดโอกาสการนำเชื้อจากนอกบ้านมาติดสมาชิกในครอบครัวโดยเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงการรับประทานอาหารจากสำรับเดียวกัน วางแผนการเดินทางเมื่อต้องโดยสารรถสาธารณะ เพื่อเลี่ยงความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน หากไปในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น ผู้คนแออัด ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและโรคโควิด 19 จะกลับมาระบาดซ้ำได้ และหากพบว่าป่วย มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ปวดเมื่อยตามตัว ให้ไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติที่ผ่านมา และหยุดอยู่บ้าน กรณีมีอาการ หายใจเหนื่อยหอบเพิ่มขึ้น หรืออาการไม่ดีขึ้นควรรีบกลับไปพบแพทย์ทันที จังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน สายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม ได้อย่างต่อเนื่อง

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว