ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

วันนี้ (23 พ.ค. 63) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง และมอบเครื่องสับมันและอุปกรณ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ธ.ก.ส. พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับฟังนโยบาย

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ มีจำนวน 5.2-5.7 แสนครอบครัว และรัฐบาลได้จัดงบประมาณเพื่อจ่ายเงินส่วนต่างในกรณีที่ราคามันสำปะหลัง ในตลาดต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2.5 บาท เป็นเงิน จำนวน 9,400 ล้านบาท การประกันรายได้เกษตรกรนั้น ประกันที่กิโลกรัมละ 2.5 บาท ที่เชื้อแป้ง 25 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันมีการจ่ายเงินส่วนต่างไปแล้ว 6 งวด โดยงวดล่าสุดได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 63 ที่ผ่านมา และงวดต่อไป งวดที่ 7 มีกำหนดจ่ายเงินวันที่ 1 มิถุนายน 2563

          โดยเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลังนั้น จะได้รับประกันรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 100 ตัน หัวมันสด จากการได้รับทราบปัญหาของเกษตรกรพบว่า ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องการรับเงินส่วนต่าง หรือการโอนเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ล่าช้า จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการแก้ไขพิจารณาตัดยอดการรับเงินส่วนต่างให้กับเกษตรทุกสิ้นเดือนแทนการตัดยอดในช่วงเวลากลางเดือน เพื่อให้เกษตรได้รับเงินส่วนต่างในเดือนถัดไปทันที สำหรับปัญหาของโรคใบด่างนั้น หลายจังหวัดได้รับเงินงบประมาณชดเชยกรณีการทำลายต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดโรคล่าช้า ทำให้เกษตรกรไม่ยอมทำลายต้นมันสำปะหลังเพราะไม่ได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือ เรื่องนี้ตนเองจะทำหนังสือยื่นเรื่องต่อ ครม. เพื่อขอให้สำนักงบประมาณเร่งรัดในเรื่องของการโอนเงินชดเชยโค่นต้นพันธุ์ที่ติดโรคใบด่างให้กับเกษตรกรโดยเร็วเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นอกจากนี้ ยังได้ให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ และให้การช่วยเหลือกับเกษตรกรที่ประสบปัญหา 

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว