ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังจากวันที่ 1 มิ.ย. 63 ได้มีการผ่อนปรนมาตรการสถานประกอบการต่างๆ ได้รับการผ่อนปรนเปิดให้บริการ โดยทางจังหวัดนครราชสีมาได้เรียกประชุมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มาประชุมเพื่อหารือรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อยื่นเสนอต่อทางรัฐบาลในการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการประชุมทางจังหวัดจะประมวลของเสนอของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม นำไปเสนอต่อทางภาครัฐบาล โดยเฉพาะในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ จังหวัดนครราชสีมาจะมีการประชุมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้น โดยจะมีการนำข้อเสนอจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือการช่วยเหลืออื่นๆ เสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ นอกจากนี้จะได้มีการหารือในเรื่องการชะลอการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะเลิกจ้างลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรม กว่า 1,000 ราย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชะลอการเลิกจ้างให้นานที่สุดไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม นายวิเชียร กล่าว 

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว