ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

วันนี้ (1 มิ.ย. 63) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือถึงแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

            โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงขณะนี้มีผู้ป่วย 1,164 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 45.82 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง กลุ่มอายุที่พบสูงสุดได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 10-16 ปี (276 ราย) รองลงมา อายุ 5-9 ปี (215 ราย) , กลุ่มอายุ 15-19 ปี (215 ราย) , อายุ 20-24 ปี (106 ราย) เป็นต้น โดย จ.นครราชสีมา มีการระบาดของโรคฯ อยู่ในลำดับ 6 ของประเทศ อีกทั้งพบว่าทั้ง 32 อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด ประกอบด้วย อ.โนนไทย , อ.เฉลิมพระเกียรติ , อ.โชคชัย , อ.สูงเนิน , อ.โนนสูง , อ.ประทาย , อ.พิมาย , อ.ขามทะเลสอ , อ.เมือง และ อ.จักราช  

            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และป่วยจากโรคไข้เลือดออกขอให้ทุกพื้นที่เร่งสร้างความร่วมมืออย่างเข้มข้นในการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกับผู้นำชุมชน หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม. เพื่อชาวนครราชสีมารวมพลังตั้งการ์ดสู้ภัยไข้เลือดออก ควบคู่ไปพร้อมๆ กับโควิด-19 โดยรณรงค์สื่อสารลดความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกรณรงค์ 3 เก็บอย่างต่อเนื่องเข้มข้น เข้มแข็ง "เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ" และปฏิบัติตาม 5 ป. 2 ข. ได้แก่ ป.ปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดหลังการตักน้ำใช้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ , ป.เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำยุงลายที่จะกลายเป็นยุง , ป.ปล่อยน้ำปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่ , ป.ปรังปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว