ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และแพทย์หญิงสาวิตรี วิษณุโยธิน นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จังหวัดนครราชสีมา

        โดยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการคัดกรองประชาชน จำนวนทั้งหมด 106,627 ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ 3 มกราคม 63 ) มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ จำนวน 1,226 ราย โดยตรวจไม่พบเชื้อ 1,207 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID - 19 จํานวน 19 ราย ไม่พบผู้ป่วยต่อเนื่อง 35 วัน หลังจากพบผู้ป่วยรายล่าสุด ไม่มีผู้รอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยรักษาหาย 19 ราย และมีผู้รักษาหายกลับบ้านแล้ว 19 ราย

        ขณะที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาใกล้ชิด เนื่องจากมีรายงานทางระบาดวิทยาถึงสถานการณ์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -26 พฤษภาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 1164 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 45.82ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.08 อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ0.2 โดยจังหวัดนครราชสีมามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่ในลำดับที่ 5 ของประเทศ รองจาก 1) ระยอง 2) ชัยภูมิ 3)ขอนแก่น 4)แม่ฮ่องสอน และ 5)นครราชสีมา อีกทั้งพบว่า ทั้ง 32 อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด 10 ลำดับแรก คือ 1.โนนไทย 2.เฉลิมพระเกียรติ 3.โชคชัย 4.สูงเนิน 5.โนนสูง 6.ประทาย 7.พิมาย 8.ขามทะเลสอ 9.เมือง และ 10.จักราช 

        ทั้งนี้ โรคไข้เลือดออกป้องกันได้ แต่มีอันตรายรุนแรงถึงเสียชีวิต โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค หากมีไข้สูงลอยเกิน 38 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วัน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหารหน้าแดง ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านด่วนเพื่อป้องกันการเสียชีวิต 

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว