ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนราชการ

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา    ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา  ( Link1 )  ( Link2 )  

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา    สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา    สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา