ประจำเดือน
วัน เวลา สถานที่
เรื่อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
หมายเหตุ
พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ฮอลล์ ๑ ขั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช โดยใช้การประชุมผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
-รายงานการประชุม เดือน เม.ย. ๒๕๖๕
 
เมษายน ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ฮอลล์ ๑ ขั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช โดยใช้การประชุมผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- รายงานการประชุม เดือน มี.ค. ๒๕๖๕
 
มีนาคม ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมขั้น ๔ อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยใช้การประชุมผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
-รายงานการประชุม เดือน ก.พ. ๒๕๖๕
 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ฮอลล์ ๑ ขั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช โดยใช้การประชุมผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- รายงานการประชุม เดือน ม.ค. ๒๕๖๕
 
มกราคม ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ฮอลล์ ๑ ขั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช โดยใช้การประชุมผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
-รายงานการประชุม เดือน ธ.ค. ๒๕๖๔
 
ธันวาคม ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ฮอลล์ ๑ ขั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช โดยใช้การประชุมผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
- หนังสือแจ้งเลื่อนเชิญประชุม
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- รายงานการประชุม เดือน พ.ย. ๒๕๖๔
 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ฮอลล์ ๑ ขั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช โดยใช้การประชุมผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
-รายงานการประชุม เดือน ต.ค. ๒๕๖๔
 
ตุลาคม ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง ผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
- รายงานการประชุม เดือน ก.ย. ๒๕๖๔
 
กันยายน ๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยใช้การประชุมผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
-รายงานการประชุม เดือน ส.ค. ๒๕๖๔