ประจำเดือน
วัน เวลา สถานที่
เรื่อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
หมายเหตุ
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ฮอลล์ ๑ ขั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช โดยใช้การประชุมผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
-รายงานการประชุม เดือน ต.ค. ๒๕๖๔
 
ตุลาคม ๒๕๖๔ วันพฤหัสสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง ผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
- รายงานการประชุม เดือน ก.ย. ๒๕๖๔
 
กันยายน ๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยใช้การประชุมผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
-รายงานการประชุม เดือน ส.ค. ๒๕๖๔
 
สิงหาคม ๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น ๑ และที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง ผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
- รายงานการประชุม เดือน ก.ค. ๒๕๖๔
 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันพฤหัสยดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น ๑ และห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบ vcs
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
-รายงานการประชุม เดือน มิ.ย. ๒๕๖๔
 
มิถุนายน ๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ฮอลล์ ๑ ขั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอมินอล ๒๑ โคราช
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
- หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุม
- หนังสือเชิญประชุม(อ้างถึง)
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
- รายงานการประชุม เดือน พ.ค. ๒๕๖๔
 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น ๑ และห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
-รายงานการประชุม เดือน เม.ย. ๒๕๖๔
 
เมษายน ๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
- หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมกรมการจังหวัด
- หนังสือเชิญประชุม (อ้างถึง)
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
- รายงานการประชุม เดือน มี.ค. ๒๕๖๔
 
มีนาคม ๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ฮอลล์ ๑ ขั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอมินอล ๒๑ โคราช
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
-รายงานการประชุม เดือน ก.พ. ๒๕๖๔
 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ เอ็มซีซีฮออล์ ขั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
- รายงานการประชุม เดือน ม.ค. ๒๕๖๔
 
มกราคม ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา (Korat Hall 1 ขั้น ๔)
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
-รายงานการประชุม เดือน ธ.ค. 2563
 
ธันวาคม ๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา (Korat Hall 1 ขั้น ๔)
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
- รายงานการประชุม เดือน พ.ย. 2563
 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา (Korat Hall 1 ขั้น ๔)
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
-รายงานการประชุม เดือน ต.ค. 2563
 
ตุลาคม ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ เอ็มซีซีฮออล์ ขั้น ๓ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์โคราช
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
- รายงานการประชุม เดือน ก.ย. 2563
 
กันยายน ๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ 29 กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ฮอลล์ ๑ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
-รายงานการประชุม เดือน ส.ค. 2563
 
สิงหาคม ๒๕๖๓ วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ เอ็มซีซีฮออล์ ขั้น ๓ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์โคราช
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
- รายงานการประชุม เดือน ก.ค. 2563
 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา (Korat Hall 1 ขั้น ๔)
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
- รายงานการประชุม เดือน มิ.ย. 2563
 
มิถุนายน ๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ เอ็มซีซีฮออล์ ขั้น ๓ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์โคราช
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
- รายงานการประชุม เดือน พ.ค. 2563
 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
-รายงานการประชุม เดือน เม.ย. 2563
 
เมษายน ๒๕๖๓ วันพุธ ที่ 29 เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
-รายงานการประชุม เดือน มี.ค. 2563
 
มีนาคม ๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
-ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหน.ส่วนเป็นการชั่วคราว
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
-รายงานการประชุม เดือน ก.พ. 2563
 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล ๒๑ โคราช
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
- หนังสือเชิญประชุม
- วาระการประชุม (พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
-รายงานการประชุม เดือน ม.ค. 2563
 
มกราคม ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
- หนังสือเชิญประชุม
-วาระการประชุม(พร้อมเอกสารประกอบ)
- นำเสนอโดยเอกสาร
-รายงานการประชุม เดือน ธ.ค. 2562