/Home/                                      
  
ตราสัญลักษณ์  
 
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2558-61  
  แผนพัฒนาจังหวัดปี 2557-60  
  แผนพัฒนาจังหวัดป ี2555-58  
ปราบปรามทุจริต  
กิจกรรมกัลยาณมิตร
ป.ป.ช.

+++ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
+++ข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
+++ตัวอย่างข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
 แผนปฏิบัติการ ป.ป.ท.ปี2555   
 การจัดทำแผนปฏิบัติ ปปช.ปี2554   
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.227.215.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 7409242
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

    เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 58 เวลา 15.09 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านดอนเปล้า ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา พร้อมทั้งประทานอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้แทนนักเรียน ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการสร้างเสริมโอกาสให้แก่เด็ก และเยาวชนอย่างทั่วถึง และได้ประทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
ิแก่ผู้แทนเกษตรกร รวมทั้งพันธุ์ปลาและถุงยังชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านเหลื่อม จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และผู้ป่วย ตลอดจนราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง

โคราช ประกอบพิธีวางพวงมาลา สดุดี วีรกรรมนางสาวบุญเหลือ เนื่องในวัน สดุดีวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ
            วันที่ 4 มี.ค.58 เวลา 09.00น ที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำเหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
ร่วมกัน ประกอบพิธีวางพวงมาลา และคล้องพวงมาลัย อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ เพื่อเป็นการสดุดี และรำลึกถึงการเสียสละชีพ เพื่อเข้ามาปกป้องเมืองนครราชสีมา จากข้าศึก ร่วมกับท้าวสุรนารี เนื่องในวันสดุดี วีรกรรมของนางสาวบุญเหลือ ซึ่งถูกกำหนดให้มีขึ้น ทุกวันที่ 4 มี.ค. ของทุกปี

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่โคราช
วันที่ 2 มี.ค.58 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 14 เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ไม่ว่าจะเป็น การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยด้านอาหาร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต รวมทั้งประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาต
ิและสิ่งแวดล้อม ด้านจัดการขยะมูลฝอย

   

โคราชประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์
2558

วันที่ 27 ก.พ.58 ที่ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เน้นย้ำ ให้ต่อยอดแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ผ่านมา
ที่มียอดผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ลดลง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง โดยเน้นความปลอดภัย
ในการเดินทาง ให้มีการเพิ่มจุดตรวจ จุดบริการในส่วนท้องถิ่น เพิ่มความเข้มงวดด้านการคัดกรอง
ประชาชนในพื้นที่ และให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชนจัดตั้งจุดสกัดภายในชุมชน โดยเน้นผู้ที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ สำหรับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน งดการดื่มสุราเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมทั้งสอดส่องดูแลเยาวชนในพื้นที่ที่มีพฤติกรรม เมาแล้วขับ

    

ผู้ว่าโคราชประชุมส่วนราชการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
หลังมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว
14 อำเภอ วอนประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า แนะเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย

วันที่ 26 ก.พ.58  ที่ห้องประชุมตะโกราย2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยวาระสำคัญที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ทุกภาคส่วนคือการแก้ไข และรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาได้มีการประกาศเขตการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จํานวน 14 อําเภอ จาก ทั้งหมด 32 อำเภอ ได้แก่
อําเภอบัวใหญ่ อําเภอโนนแดง อําเภอบัวลาย อําเภอสูงเนิน อําเภอบ้านเหลื่อม อําเภอขามสะแกแสง อําเภอสีดา อําเภอห้วยแถลง อําเภอโนนสูง อําเภอประทาย อําเภอด่านขุนทด อําเภอชุมพวง
อําเภอเทพารักษ์ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 94 ตําบล 1,075 หมู่บ้าน ๑ เทศบาล ๑๖ ชุมชน
มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน 81,214 63,311 ครัวเรือน 196,809 คน ในขณะที่สถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ทั้ง 5 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา
มีปริมาณน้ำไม่ถึงร้อยละ 50 ของความจุกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง 

  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข่าวสารที่ต้องจัดใว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ...รายละเอียด

.....................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

  ด้วย คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไทรทอง ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................

การแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

.....................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ 

  ด้วย คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...ดาวน์โหลดเอกสาร

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลังงานเก็บเกี่ยวองุ่นไวน์ ประจำปี 2558 

   งานเก็บเกี่ยวองุ่นไวน์ ประจำปี 2558...Pick of the Season 2015 ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ไร่องุ่นกราน-มอนเต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

.....................................................................................................................


ขอเชิญเที่ยวงาน เบญจมาศบานในม่านหมอก 

    จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี "งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 13" ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

.....................................................................................................................

งานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ SKY HALL (ชั้น ๖) ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ ถ.จอมสุรางค์ยาตร์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

.....................................................................................................................

ขอเชิญเที่ยวงาน "มหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค และงานเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘" 

  กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงาน "มหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค และงานเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘" ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง


AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor


สายตรงผู้ว่าฯ ธงชัย
facebook ผู้ว่าฯ ธงชัย
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  


รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้
ศปป.กอ.รมน.จว.นม.
Korat Web Conferenceพยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th