/Home/                                      
  
ตราสัญลักษณ์  
 
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2558-61  
  แผนพัฒนาจังหวัดปี 2557-60  
  แผนพัฒนาจังหวัดป ี2555-58  
ปราบปรามทุจริต  
กิจกรรมกัลยาณมิตร
ป.ป.ช.

+++ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
+++ข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
+++ตัวอย่างข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
 แผนปฏิบัติการ ป.ป.ท.ปี2555   
 การจัดทำแผนปฏิบัติ ปปช.ปี2554   
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.90.42.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 6890522
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์รับจองพระยอดธง
ศูนย์รับจองพระยอดธงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  รุ่น ชัยชนะ

จังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ข้าวสาร-อาหารแห้ง) ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
๒. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

โคราชเปิดศูนย์ดำรงธรรมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
วันที่ 1 ส.ค. 57 เวลา 11.30 น นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา มีการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาและประสานงานการแก้ไขปัญหา งานบริการประชาชน แบบเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว โดยมีการให้บริการงานทะเบียนบัตรประชาชน รับชำระภาษีรถยนต์ รับชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา รับชำระค่าโทรศัพท์ งานบริการข้อมูลข่าวสาร ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลของส่วนราชการ และส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค

โคราชเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1
     วันที่ี้ 23 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 เพื่อปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมามีความตระหนักในความเป็นชาติ กระตุ้นให้เกิดความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรัก
ความสามัคคีของประชาชนในชาติ

ชาวโคราชนับพันทำบุญตักบาตรสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
วันที่ 22 ก.ค. 57 เวลา 08.00 น. นายธงชัย ลืออดุลย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพลตรีไชยพร รัตแพทย์
หัวหน้าศูนย์ปรองดองฯ กองทัพภาคที่ 2 อดีตแกนนำมวลชนต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมานับพันคน ได้ร่วมกันทำบุญ
ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 99 รูป ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
และมณฑลทหารบกที่ 21 เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีสร้างความปรองดอง
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นครราชสีมาเกมส์
ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 4x6 เมตร
nakhonratchasimagames
www.facebook.com/nakhonratchasimagamesการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ 

  ด้วยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................

คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

  จังหวัดนครราชสีมาได้มีคำสั่งที่ ๔๒๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน  
    - หนังสือแจ้งเวียน, คำสั่ง
    - ภาคผนวก ก,ข,ค,ง
    - ภาคผนวก จ,ฉ,ช
      (ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด)

.....................................................................................................................

โครงการประกวดรางวัล STI Thailand Award 2015  

   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดโครงการประกวดรางวัล STI Thailand Award 2015 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จาก www.sti.or.th/sti2015

.....................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

   ด้วยคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลังงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ปี 57 

  ขอเชิญเที่ยวงาน "งานน้อยหน่าของดีเมืองปากช่องและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗" ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าโรงทอกระสอบ (ถนนมิตรภาพสายเก่า) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................


ขอเชิญร่วมงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๕๗ 

     จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................


ข่าวสวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 

   สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสวนประเพณีไทยสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2557 ...รายละเอียด

.....................................................................................................................


สีสันหลากหลาย ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว "งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก" 

      จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี "งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก" ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง


คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor


สายตรงผู้ว่าฯ ธงชัย
facebook ผู้ว่าฯ ธงชัย
ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  


ศปป.กอ.รมน.จว.นม.
Korat Web Conferenceพยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th