/Home/                                      
  
ตราสัญลักษณ์  
 
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2558-61  
  แผนพัฒนาจังหวัดปี 2557-60  
  แผนพัฒนาจังหวัดป ี2555-58  
ปราบปรามทุจริต  
กิจกรรมกัลยาณมิตร
ป.ป.ช.

+++ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
+++ข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
+++ตัวอย่างข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
 แผนปฏิบัติการ ป.ป.ท.ปี2555   
 การจัดทำแผนปฏิบัติ ปปช.ปี2554   
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.221.8.117
คุณเข้าชมลำดับที่ 6834228
 หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์รับจองพระยอดธง
ศูนย์รับจองพระยอดธงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  รุ่น ชัยชนะ

จังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ข้าวสาร-อาหารแห้ง) ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
๒. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

โคราชเปิดศูนย์ดำรงธรรมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
วันที่ 1 ส.ค. 57 เวลา 11.30 น นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา มีการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาและประสานงานการแก้ไขปัญหา งานบริการประชาชน แบบเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว โดยมีการให้บริการงานทะเบียนบัตรประชาชน รับชำระภาษีรถยนต์ รับชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา รับชำระค่าโทรศัพท์ งานบริการข้อมูลข่าวสาร ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลของส่วนราชการ และส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค

โคราชเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1
     วันที่ี้ 23 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 เพื่อปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมามีความตระหนักในความเป็นชาติ กระตุ้นให้เกิดความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรัก
ความสามัคคีของประชาชนในชาติ

ชาวโคราชนับพันทำบุญตักบาตรสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
วันที่ 22 ก.ค. 57 เวลา 08.00 น. นายธงชัย ลืออดุลย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพลตรีไชยพร รัตแพทย์
หัวหน้าศูนย์ปรองดองฯ กองทัพภาคที่ 2 อดีตแกนนำมวลชนต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมานับพันคน ได้ร่วมกันทำบุญ
ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 99 รูป ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
และมณฑลทหารบกที่ 21 เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีสร้างความปรองดอง
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นครราชสีมาเกมส์
ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 4x6 เมตร
nakhonratchasimagames
www.facebook.com/nakhonratchasimagamesคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

  จังหวัดนครราชสีมาได้มีคำสั่งที่ ๔๒๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน  
    - หนังสือแจ้งเวียน, คำสั่ง
    - ภาคผนวก ก,ข,ค,ง
    - ภาคผนวก จ,ฉ,ช
      (ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด)

.....................................................................................................................

โครงการประกวดรางวัล STI Thailand Award 2015  

   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดโครงการประกวดรางวัล STI Thailand Award 2015 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จาก www.sti.or.th/sti2015

.....................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

   ด้วยคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................

เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" 

   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ...ดาวน์โหลด

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลังงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ปี 57 

  ขอเชิญเที่ยวงาน "งานน้อยหน่าของดีเมืองปากช่องและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗" ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าโรงทอกระสอบ (ถนนมิตรภาพสายเก่า) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................


ขอเชิญร่วมงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๕๗ 

     จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................


ข่าวสวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 

   สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสวนประเพณีไทยสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2557 ...รายละเอียด

.....................................................................................................................


สีสันหลากหลาย ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว "งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก" 

      จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี "งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก" ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...รายละเอียด

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง


คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
AEC
plan

 

 

ผู้บริหารจังหวัด  
governor


สายตรงผู้ว่าฯ ธงชัย
facebook ผู้ว่าฯ ธงชัย
ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  


ศปป.กอ.รมน.จว.นม.
Korat Web Conferenceพยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th