/Home/                                      
  
ตราสัญลักษณ์  
 
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2558-61  
  แผนพัฒนาจังหวัดปี 2557-60  
  แผนพัฒนาจังหวัดป ี2555-58  
ปราบปรามทุจริต  
กิจกรรมกัลยาณมิตร
ป.ป.ช.

+++ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
+++ข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
+++ตัวอย่างข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช.   
 แผนปฏิบัติการ ป.ป.ท.ปี2555   
 การจัดทำแผนปฏิบัติ ปปช.ปี2554   
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 54.205.175.144
คุณเข้าชมลำดับที่ 5701575
 หน้าแรก  ข่าวประกวดราคา (Bidding)
  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งกับหน่วยงานเจ้าของประกาศ 
วันที่ประกาศ
รายการ
ซื้อเอกสาร
ยื่นซอง
2557-04-22
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ฯ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-22

ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองบัวโคก-โคกสวาย ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมา

วันที่ 21 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-22

ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201 ตอน แก้งสนามนาง-ดอนตะหนิน ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมา 1

วันที่ 21 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จำนวน 9 รายการ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างห้องประชุมและห้องน้ำแยก ชาย - หญิง ขอแก้ไขเพิ่มเติม ของ อบต.หมื่นไวย วันที่ 28 - มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 28 - มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 1 โครงการ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งแผงกั้นกันตก อาคารเรียน 1 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนน คสล. ถนนวิศาลยติกิจ ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2 ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 -29 เมษายน 2557
2557-04-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านพักคนชรา ของ เทศบาลตำบลตลาดแค วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557
2557-04-22
ประกาศผลซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 13 เตียง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็น.อี.นอร์ทอีส - -
2557-04-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเกรดปรับเกลี่ยถนนภายในหมู่บ้านพร้อมบดอัด บ้านหนุก หมู่ที่4 , บ้านคู หมู่ที่9 , บ้านหนองจาน หมู่ที่11 และก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยฉลุง ของ อบต. วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราซื้อ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 144 รายการ ของ อบต.คลองม่วง วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ(VIP) 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ฯ รวมจำนวน 6 คัน ของ อบต.ประสุข วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557
2557-04-21
ประกาศประมูลซื้อที่ดินเพื่อบำบัดน้ำเสีย จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ไร่ จำนวน 1 แห่ง ของ เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 45 รายการ ของ รพ.ขุขันธ์ วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 กลุ่ม ของ รพ.ขุขันธ์ วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 18 - 29 เมษายน 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 16 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 0.018 ฯ จำนวน 50 เส้น , ส่วนปลายตีบชนิดเรื้อรัง 0.014 ฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ฯ จำนวน 95,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ M , S จำนวน 756,000 คู่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557
2557-04-21
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเขว้า หมู่ที่ 5 ของ อบต.มาบกราด วันที่ 17 เมษายน 25557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 17 เมษายน 25557 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-04-21
ประกาศผลซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง - -
2557-04-21
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไอที โปรเจค - -
2557-04-21
ประกาศผลซื้อที่นอนลมชนิดเปลี่ยนลอนได้ พร้อมผ้าคลุม จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โนเบิล เมด - -
2557-04-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ในการแปรรูปข้าวหอมมะลิในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 11 รายการ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 22 เมษายน 2557
2557-04-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบไม่ตอกเข็ม) ฯ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.สาหร่าย วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 879 คน ของ เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 17 - 27 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 27 เมษายน 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557
2557-04-18

ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ห้องโดยสารคนขับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของ เทศบาลตำบลโชคชัย

วันที่ 17 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาซื้อสระว่ายน้ำ และปรับปรุงสนามเด็กเล่น บริเวณโรงเรียนตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 2 ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด วันที่ 17 - 26 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 26 เมษายน 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุรนารายณ์ ซอย 11 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนพายัพทิศ ซอย 9/11 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนไชยณรงค์ ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล. ของ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา วันที่ 17 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 17 เมษายน 2557 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย ฯ ของ ศาลจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 8 รายการ ของ อบต.คูขาด วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์เด็กเล็ก 2 ศูนย์ จำนวน 209 รายการ ของ อบต.ดอนยาวใหญ่ วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 30 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พันธุ์ RRIT 251 ฯ จำนวน 21,189 กล้า ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 11 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 22 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ สีดำ จำนวน 1 คัน ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3  วันที่ 29 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ฯ ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 11 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 75 MG. รวม 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2557-04-17
ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด จำนวน 40 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก (ชั้น 3) ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 17 - 29 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านโตนด ของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 วันที่ 10 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านโตนด ของ สนง.ทางหลวงชนบทที่ 5 - -
2557-04-17
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 1/18 ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 10 - 17 เมาายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
2557-04-17
ประกาศสอบราคาก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ครั้งที่ 2 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-17
ประกาศผลซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล - -
2557-04-17
ประกาศผลจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 1,056 ราย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส - -
2557-04-17
ประกาศผลซื้อน้ำยาสำเร็จรูปในการสกัดสารพันธุกรรม จำนวน 2,880 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-04-17
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-04-11
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (64 Slice) ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (16 Slice) สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองมะนาว วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-11
ประกาศผลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้แก่ บจก.ทรัพย์เพิ่ม ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี่ - -
2557-04-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 10 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 28 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-11
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 34 รายการ ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 11 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 28 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอุทัย ฯ ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 10 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 29 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พันธุ์ RRIT 251 จำนวน 25,427 ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 10 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 21 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นดามกระดูกข้อมือชนิดหัวล็อคไททาเนียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 24 เมษายน 2557
2557-04-11

ประกาศประกวดราคาซื้อถุงสำหรับบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 270,000 ชุด , ชุดสายควบคุมการให้อาหารเหลว ฯ จำนวน 72,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 2 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 23 เมษายน 2557
2557-04-11
ประกาศผลซื้อ TCBS จำนวน 180 กระป๋อง , อาหารเลี้ยงเชื้อ Macconkey Agar จำนวน 180 กระป๋อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล , บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ ฯ จำนวน 9,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อแผ่นอิเลคโทรดสำหรับผู้หใญ่ จำนวน 180,000 ชิ้น , สำหรับเด็กโต จำนวน 21,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัว ฯ จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บกจ.เมดิทอป - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 700 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อขวดแก้วใสขนาด 7 cc. พร้อมฝาปิด จำนวน 90,000 ใบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดกลาง / ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 360,000 ชุด , กระดาษตัดแผ่นสำหรับห่อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 360,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อสารยึดกระดูกชนิดปฏิชีวนะ จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-04-11
ประกาศผลซื้อแผ่นดามประดูก ชนิดหัวล็อกไทเทเนีนมและกรู ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป - -
2557-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 11 - 29 เมษายน 2557
2557-04-10

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา

วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557
2557-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กฯ  จำนวน 67 คน , ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 9 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 28 เมษายน 2557
2557-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านขาม หมู่ที่ 1 และ สายรอบบ้านทิศใต้ บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 ของ อบต.ขามสมบูรณ์ วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557
2557-04-10
ประกาศประมูลจ้างยกระดับถนนดิน บ้ายลุงม่วง หมู่ที่ 14 , ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนทะยุง หมู่ที่ 11 และบ้านหนองซาด หมู่ที่ 9 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-10
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกสระน้ำประปา บ้านลุงม่วง หมู่ที่ 14 และ ขุดขยายสระน้ำหนองหว้า บ้านหนองปื้ด หมุ่ที่ 8 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแมว หมู่ที่ 10 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนทะยุง หมู่ที่ 11 , บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 , บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านจาน หมู่ที่ 13 และ บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 ของ อบต.หนองขาม วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2557-04-10
ประกาศประมูลจ้าวก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.สีสุก วันที่ 9 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
2557-04-10

ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร่าง ฯ จำนวน 20 โครงการ  ของ อบต.ตะคุ

- -
2557-04-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557
2557-04-10
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557
2557-04-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ ชนิดหัววัดคู่ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 8 -25 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557
2557-04-10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 16 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ - -
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เสมาใหญ่ วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 11 คัน เวลา 2 วัน ของ อบต.ตลองม่วง วันที่ 8 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 23 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกระเบื้อง บ้านดอนรี หมู่ที่ 7 ของ อบต.ดอนตะหนิน วันที่ 8 - 28 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 28 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนครบุรี-โชคชัย ฯ ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 8 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 22 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 4 ของ เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 8 -21 เมษายน 2557 วันที่ 8 -22 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 8 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 8 - 18 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านโตนด ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 8 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศก่อสร้างและปรับปรุง ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน - -
2557-04-09
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 คัน ของ เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 4 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557
2557-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและขยายห้องเรียนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 1 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 24 เมษายน 2557
2557-04-09

ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

- -
2557-04-09

ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์ 60 ยี่ห้อ Theratron ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กมลสุโกศล อีเล็คทริค

- -
2557-04-09
ประกาศผลซื้อใบมีดผ่าตัดตาชนิด 15 องศา จำนวน 2,500 ชิ้น , ชนิด 3.0 มิลลิเมตร จำนวน 1,500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย - -
2557-04-09
ประกาศผลซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-04-09
ประกาศผลซื้อ Tube Extension ประกอบด้วยเบอร์ 6 , 18 , 36 รวมจำนวน 246,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคเอ็น เมดิคอล - -
2557-04-09
ประกาศผลซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ฯ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-04-09
ประกาศผลซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 600 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย - -
2557-04-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN TAB.20 MG. รวม 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 4-23 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเบญจรงค์ ซอย 11 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงปากซอยถนนสุรนารายณ์ ซอย 17 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ 2 ไกือหมุน ชนิดมือหมุน จำนวน 12 เตียง ของ รพ.ประทาย วันที่ 4 - 17 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 17 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ  ซอย 3/9 ฯ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 29 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 35 รายการ ของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม วันที่ 4 - 25 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN TAB.20 MG. รวม 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 4 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศประกวดซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 200,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 23 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสี่ถุง ขนาด 450 ซีซ๊ จำนวน 15,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 17 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบเปลี่ยนเฉพาะส่วนหัวกระดูก Femur ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 24 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบายตรง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 วันที่ 3 - 9 เมษายน 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557
2557-04-08
ประกาศผลซื้อเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่าน ฯ จำนวน 360,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-04-08
ประกาศผลซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 66 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จำเริญแพทย์ภัณฑ์ - -
2557-04-08
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-04-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป้านงค์ถึงวัดพบสุข หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 4 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 24 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 4 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 22 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 4 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 85 เครื่อง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 4 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557
2557-04-04

ประกาศประมูลก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 20 โครงการ ของ อบต.ตะคุ

วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ อบต.ดอนเมือง วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 21 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศประมูลซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ฯ สำนักปลัด จำนวน 1 คัน , กองคลัง จำนวน 1 คัน , รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค ฯ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลพุดซา วันที่ 3 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 4 - 23 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 23 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด 450 ซีซี จำนวน 26,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 43,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันรังสีในการตรวจสวนหัวใจ จำนวน 20 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 29 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 29 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายซ่อมปิดช่องท้องเป็นตาข่าย ชนิดโพลีโพพิลีน ฯ จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับระบายน้ำในโพรงสมองลงท้อง จำนวน 120 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 24 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้อเท้าเทียม ชนิด SACH FOOT เบอร์ 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 จำนวน 600 ข้าง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้อ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 1,800 Set ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา จำนวน 147,600 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ฯ จำนวน 6 แห่ง ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 4 - 16 เมษายน 2557 วันที่ 4 - 17 เมษายน 2557
2557-04-04
ประกาศผลผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กลมกิจ อินเตอร์เทรด - -
2557-04-04
ประกาศผลจ้างบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ HOMC ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ - -
2557-04-04
ประกาศผลเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์ เมดิคอล - -
2557-04-03
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต่อกระจกชนิดคลอดเลนส์ จำนวน 3 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 3 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 3 - 21 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ และซ่อมแซมถนน ฯ รวม 11 โครงการ ของ อบต.สระตะเคียน วันที่ 2 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาครอบเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาลตำบลหมูสี วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 2 - 21 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา เปิดซองสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ กำหนดเปิดซองเป็น วันที่ 11 เมษายน 2557 - วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-04-03

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรืองใหม่ , ถนนสุขเกษม , ถนนชุมชนบัวทองถึงสุดเขต ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง

วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คุ้มโรงกุลี บ้านปางแจ้ง หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร ฯ ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 22 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 22 เมษายน 2557
2557-04-03
ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-04-02
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ , ต่อเติมอาคารหอประชุม ของ อบต.สูงเนิน วันที่ 1 - 10 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง รวม 7 โครงการ ของ อบต.ขามสมบูรณ์ วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่านเกวียน หมู่ 3 , บ้านสะเดาเอน หมู่ 1 , บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ 10 ของ อบต.โตนด วันที่ 1 - 10 เมษายน 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
2557-04-02

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงปืนพร้อมอุปกรณ์การฝึก ของ ตำรวจภธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่จังงหวัดนครราชสีมา ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 วันที่ 11 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศสอบราคาทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3,240 หลัก ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศสอบราคาซื้อไม้ปูพื้นสำเร็จรูป จำนวน 510 แผ่น , สกรูสเตนเลสเกลียวปล่อย ขนาด 2 จำนวน 4,200 ตัว ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 24 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 24 เมษายน 2557
2557-04-02
ประกาศสอบจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพรอบอาคารเรียนและบริเวณรอบ สนง.คณบดี ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 1 - 10 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1 - 22 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 22 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ , สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศสนง. อบต. ของ อบต.หนองหว้า วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศาลาพักผ่อนโรงเรียนกีฬา ฯ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 23 เมษายน 257
2557-04-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 23 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557 วันที่ 1 - 21 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศประกวดราคาซื้อรถรางพ่วง จำนวน 4 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1 - 18 เมษายน 2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
2557-04-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-04-01
ประกาศผลจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.กลางสำเภาทอง - -
2557-03-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และถนน คสล. ฯ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล.คลองตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 11 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ไม่เกิน 48 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ของ รพ.โนนแดง วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง จำนวน 4 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 18 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ฯ เพื่อการมอบโอนภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสูงเนิน และหนองบัวศาลา 2 ของ การเคหะแห่งชาติ วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
2557-03-31

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัด จำนวน 4 หน่วย ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA จำนวน 12,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Electric Scooter พร้อมตู้สแตนเลส จำนวน 2 คัน ของ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 105 รายการ ของ เทศบาลตำบลลาดบัวขาว วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-31
ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ POLYGLACTIN ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-03-31
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เม่งหลีรุ่งเรือง - -
2557-03-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างห้องประชุมและห้องน้ำแยก ชาย-หญิง ของ อบต.หมื่นไวย วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านขนงพระเหนือ ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
2557-03-28

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสะพานบุกะเฉด-ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ ของ อบต.ขนงพระ

วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ของ เทศบาลตำบลโนนสูง วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนมหาชัย ซอย 9 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 21 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุรนารายณ์ ซอย 15/2 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 21 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท้าวสุระ ซอย 3/9 ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 - วันที่ 21 เมษายน 2557
2557-03-28

ประกาศสอบราคาซื้อถังแยกตะกอน จำนวน 2 ชุด ของ เทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศเชิญชวนออกแบบก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จำนวน 8,000 แผ่น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยา C-Reactive protein (CRP) จำนวน 21,750 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-28
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเมด-เทค , บจก.เมดิทอป - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น และ ท่อขนาด 5 มม. จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL จำนวน 42 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดี.เอ.พี.ไซแอม กรุ๊ป - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อแคปซูลกล้องจิ๋วไร้สาย จำนวน 40 แคปซูล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จี.ไอ.แคปซูล ไดแอ็คโนสติกส์ - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อ Hypochloride 5 g Powder จำนวน 30,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อตัวกรองเลือด จำนวน 2,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เบอร์ลี่ยุดเกอร์ (มหาชน) - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV จำนวน 1,080 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบเป็นวงกลม ขนาด 21-33 จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-03-28
ประกาศผลซื้อเครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ขนาด 21,25,28,31 มม.จำนวน 70 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป้านงค์ถึงวัดพบสุข หมู่ที่ 7 ของ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระน้ำ หมู่ที่ 18 บ้านป่ากล้วย ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 3 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ของ อบต.นากลาง วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ของ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลคลองไผ่ วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 9 - 10 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่ประจำทาง) จำนวน 3 คัน ของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (VIP) 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ จำนวน 3 คัน ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาซื้อไส้เครื่องมือตัดเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบโค้ง จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-27
ประกาศสอบราคาจ้างรถยนต์ปรับอากาศในการศึกษาดูงาน ของ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2557
2557-03-27
ประกาศผลจ้างซ่อมหัวกล้อง (Camera Head) ยี่ห้อ STORZ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส - -
2557-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกล เครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงทางไกล ฯ จำนวน 1 ชุด 7 จุด (รอบที่ 2) ของ อบต.เมืองเกษตร วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองนาท วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 - วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-03-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 11 โครงการ ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-26
ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-26
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องอ่านฟิล์มเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด , ชุดเครื่องฉายภาพรังสีแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-26
ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ จำนวน 1,059 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-03-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ฯ , วางท่อระบายน้ำ คสล. รวม 6 โครงการ ของ อบต.ส่วนตำบลทัพรั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 17 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ครั้งที่ 2  จำนวน 1 คัน ของ อบต.ห้วยยาง วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินไหล่ทางถนนสายจากแยกไปรษณีย์ บ้านเหลื่อม ถึงสะพานเข้าตลาดบ้านเหลื่อม ของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาจ้างก้อสร้าง , ปรับปรุงซ่อม ฯ จำนวน 5 โครงการ ของ เทศบาลตำบลดอนหวาย วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-25

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ฯ จำนวน 8 โครงการ ของ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-25

ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1

วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 2 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 4 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นยึดตรึงวัสดุปิดแผลชนิดมีกาว ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2,400 ม้วน , ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2,040 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนลมชนิดเปลี่ยนลอนได้ พร้อมผ้าคลุด จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาซื้อชุดทำแผลล้างไตทางหน้าท้องชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 120,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศประกวดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด - -
2557-03-25
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนัง ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน หมู่ 10 ของ อบต.ภูหลวง วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-25
ประกาศแก้ไขยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯ จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองหอย  - วันที่ 31 มีนาคม 2557
2557-03-25
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันสามารถตั้งความดันบวกแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล - -
2557-03-25

ประกาศผลซื้อเข็มฉีดยา จำนวน 37,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

- -
2557-03-25
ประกาศผลซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 396,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ - -
2557-03-25
ประกาศผลซื้อสว่านเจาะกะโหลกศีรษะ จำนวน 200 ชิ้น , ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะ จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) - -
2557-03-25
ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-03-25

ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วีนัสโลจิสติกส์ , บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์

- -
2557-03-25
ประกาศผลซื้อตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด ขนาด 5 มม. จำนวน 30 ชิ้น , ขนาด 12 มม. จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-03-25
ประกาศผลซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้ , ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-03-25
ประกาศผลซื้อวัสดุกาารแพทย์จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ชีร์โร่ เมดิคอล , บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) , บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ฯลฯ - -
2557-03-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนบ้านเก่า หมู่ 3 , ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (ระกระบะ) จำนวน 1 คัน ของ อบต.กระเบื้องนอก วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557
2557-03-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557
2557-03-24
ประกาศประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN TAB.40 MG.(crystaline form) จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557
2557-03-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 29 เมตร พร้อมระบบมอเตอร์ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2557
2557-03-24
ประกาศสอบราคาซื้อระบบควบคุมความปลอดภัย ประตู เข้า-ออกอาคาร จำนวน 1 ระบบ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2557
2557-03-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-24
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดแบบทดสอบเชาว์ปัญญา WISC-IV จำนวน 5 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ - -
2557-03-21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายคลองระบายน้ำเสีย (ช่วงที่ 3) ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-21
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Synthetic salmon calcitonin nasal spray จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 20 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-21
ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจอัลตราซาวด์สำหรับทำ Echo จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ด่านขุนทด วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-21

ประกาศสอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ อสม.ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และ 30 ปี ครั้งที่ 2 ของ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9

วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-21

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลพื้นที่ปลูกหญ้า ณ อาคารสำนักงาน อาคารเก็บของกลาง และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคาร ของ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3

วันที่ 18 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 18 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-21
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ อบต.ตูม วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-21
ประกาศผลซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 55,000 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.สมัครชัย - -
2557-03-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลพระทองคำ วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
2557-03-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ เครื่องพิมพ์ และติดตั้งระบบเครือข่ายในสำนักงาน ของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 วันที่ 20 มีนาคม 2257 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2257 - วันที่ 2 เมษายน 2557
2557-03-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตึกโรคติดต่อชั้น 2 ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 19 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557
2557-03-20
ประกาศประกวดราคางานจ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าและลูกหมุมระบายอากาศ ของ มณฑลทหารบทที่ 21 ค่ายสุรนารี วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557
2557-03-20
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมหลังคาอาคารผู้ป่วยกระดูก 5 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-20
ประกาศผลซื้อเข็มเจาะและเก็บเนื้อเยื่ออ่อนชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 600 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2557-03-20
ประกาศผลซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อใช้แล้วทิ้ง จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ เอส ไซน์ - -
2557-03-20
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ม พี เอ็น เมดิแคร์ , บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค , บจก.ดีเคเอสเอช , บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรคอลัส - -
2557-03-20
ประกาศผลซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 40 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-03-20
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ - -
2557-03-20
ประกาศผลซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-03-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 3 ชุมชนที่ 16 และ หมู่ 10 ชุมชนที่ 15 ของ เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-19

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง

- -
2557-03-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำ คลส. , ย้ายระบบประปาบ่อบาดาล , ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ของ อบต.หนองหอย วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2557
2557-03-19
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักเรือนไม้ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 8 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
2557-03-19
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-19

ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ , ต่อเติมอาคารสนง. , ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ของ อบต.ทุ่งอรุณ

วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557
2557-03-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในตำบลทุ่งอรุณ จำนวน 10 รายการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557
2557-03-18
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย - -
2557-03-18
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 13 เตียง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2557
2557-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ และ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแคปซีล จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.คลองม่วง วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-18

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้งพร้อมอุกรณ์ โรงเรียนบ้านโนนดู่ หมู่ 2 ของ อบต.โนนจาน

วันที่ 17 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ของ เทศบาลตำบลเทพาลัย วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-18

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมและขยายเวลาสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน กำหนดเดินทาง ระหว่างวันที่ 8 - 11 เมษายน 2557 ของ เทศบาลตำบลแชะ

วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาคม ของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพริก หมู่ 10 ของ เทศบาลโนนไทย วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-18

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันเทียะ หมู่ 1 ของ เทศบาลตำบลโนนไทย

วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 10 โครงการ ของ เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0202 ของ ทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557 - วันที่ 2 เมษายน 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.คูขาด วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ของ เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-17
สอบราคาซื้อชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน จำนวน 775 ชุด ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 24 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย ACETYLCYSTEINE 600 MG. TAB จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 3 เมษายน 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง สำหรับสถานีอนามัยพลกรัง และสถานีอนามัยทุ่งกระโดน ของ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ขามสะแกแสง วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ครั้งที่ 2 จำนวน 2 คัน , ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดน วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 14 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศเลื่อนวันเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นวันที่ 20 มีนาคม 2557 ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน ของ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ของ เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง , ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 -24 มีนาคม 2557
2557-03-17
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -24 มีนาคม 2557
2557-03-17

ประกาศประมูลราคาเช่าห้อง/ล็อคตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 8 ห้อง ของ สนง.เทศบาลตำบลสูงเนิน

วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศสอบราคาซื้อชุดบันทึกภาพระบบดิจิตอลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557 - วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ขยายถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 13 -27 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ขามสมบูรณ์ วันที่ 13 -24 มีนาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-14
ประกาศสอบราคาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณสามแยกโคกสูง - ขามทะเลสอ ทางหลวงหมายเลข 205 ของ สนง.เทศบาลตำบลโคกสูง วันที่ 13 - 28 มีนาคม 2557 วันที่ 13 - 28 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไถระเบิดดินดาน จำนวน 10 ชุด ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ส่วนบริการประชาชน ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.ปักธงชัย วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และปรังปรุงสวนสาธารณะเขาแคน ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 12 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 9 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลสุรนารี วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557
2557-03-14
ประกาศผลจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฎการ เซอร์วิส - -
2557-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 13 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 13 -27 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ถนนหินคลุก , ถนนดิน จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 12 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2557
2557-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดิ่นเห็ดหิน หมู่ 12 , ก่อสร้างรั้ว และก่อสร้างป้าย ของ อบต.มะค่า วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -25 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของ อบต.หินโคน วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ ของ สนง.เทศบาลตำบลแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศสอบราคาซื้อข้าวสาร ขนาดบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ถุง ของ สนง.เทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -26 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศสำหรับนำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ โรงเรียนบ้านท่าช้าง วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557
2557-03-13
ประกาศรายชื่อชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 15 โครงการ ของ อบต.พังเทียม - -
2557-03-13
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย - -
2557-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมุขมนตรี ช่วงจากซอยสมอรายถึงถนนมิตรภาพ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ตะคุ วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2557 วันที่ 11 -25 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคงพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบอาคารเรียน ของ สนง.เทศบาลตำบลเมืองคง วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2557 วันที่ 12 -26 มีนาคม 2557
2557-03-12

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ไม่ได้ใช้ในราชการ จำนวน 16 รายการ ของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4

- -
2557-03-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา วันที่ 10 -20 มีนาคม 2557 วันที่ 10 -20 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ ของ มทร.อีสาน วันที่ 10 -14 มีนาคม 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศสอบราคาซื้อชุดตู้บ่มเชื้อรา จำนวน 2 ชุด , ชุดระเหยตัวทำละลายแบบหมุน จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 -17 มีนาคม 2557
2557-03-12
ประกาศผลประมูลจ้างก่อสร้างลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านโนนทอง หมู่ 13 ของ อำเภอพระทองคำ ได้แก่ หจก.เพ็ญจันทร์ - -
2557-03-11
ประกาศผลซื้อ Main Control Board สำหรับเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ชมิดท์ ไบโอเมดเทค (ประเทศไทย) - -
2557-03-11
ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อยืดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1,860 ตัว , หมวกแก๊ปสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 1,860 ใบ ของ สนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 - 24 มีนาคม 2557 วันที่ 11 -24 มีนาคม 2557
2557-03-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านราษฎร์ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557
2557-03-11
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์และฟลูโอโรสโคป ชนิดซีอาร์มพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บัวใหญ่ วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557
2557-03-11
ประกาศผลสอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต - -
2557-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt Concrete บ้านดอนเกตุ หมู่ 7 ของ อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 7 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ สนง.เทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 7 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ ถนนประตูชัย ของ สนง.เทศบาลตำบลพิมาย วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 20 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 55 รายการ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วันที่ 6 - 21 มีนาคม 2557 วันที่ 6 - 21 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการเก่าชำรุดที่ใช้แล้ว จำนวน 9 รายการ ของ สำนักงานจัดการทรัพยาป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 27 มีนาคม 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 17 โครงการ ของ อบต.กุดดบสถ์ - -
2557-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 360,000 ชุด , กระดาษตัดแผ่นสำหรับห่อเวชภัณฑ์ ฯ จำนวน 360,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศผลซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-03-10
ประกาศผลซื้อ TOP BURN ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน - -
2557-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จอ LCD จำนวน 4 เครื่อง , เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย จำนวน 10 เครื่อง , เครื่องฉายแผ่นทึบ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูก HOPDIN ll Telescope 0 องศา จำนวน 1 ตัว , 30 องศา จำนวน 1 ตัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 27 มีนาคม 2557 วันที่ 10 - 27 มีนาคม 2557
2557-03-10
ประกาศประกวดราคาซื้อแถบทดสอบระดับน้ำตาลกรูโคสในเลือด จำนวน 600,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 2 เมษายน 2557
2557-03-10
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจหัวใจ ฯ , เครื่องแสดงการบันทึกข้อมูลการตรวจสวนหัวใจ ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค , บจก.ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  - -
2557-03-07
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-03-07
ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 35,000 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-03-07
ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 บ้านหนองตะกู และ ม.9 บ้านเขาจันทน์หอม รวม 2 โครงการ ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 มีนาคม 2557 วันที่ 7-21 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7 และซ่อมถนนดิน ม.2,ม.7,ม.11 รวม 5 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-20 มีนาคม 2557 วันที่ 6-20 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก, รางระบายน้ำ และถนน คสล.รวม 3 โครงการ ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 6-19 มีนาคม 2557 วันที่ 6-19 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาประมูลจ้าง จำนวน 6 ราย ได้แก่ หจก.เพ็ญจันทร์รับเหมาก่อสร้าง, บจก.ฐานเจ้าพระยา, หจก.อลงกรณ์การโยธา, หจก.คลองแค,หจก.พระทองคำก่อสร้าง,ห - -
2557-03-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม) จำนวน 10 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊,เก้าอี้) จำนวน 4 รายการ ของ ทต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 6-20 มีนาคม 2557 วันที่ 6-20 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล., ถนนหินคลุก และ ถนนดิน รวม 9 โครงการ ของ อบต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 มีนาคม 2557 วันที่ 4-18 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอนสี่แยกโชคชัย-หนองมัน ของสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 6-12 มีนาคม 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศประมูลจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สายทาง สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านเมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 4-7 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-03-07
ประกาศประมูลจ้างเหมาบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สายทาง สร.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านเมือลึง อ.ท่าตูม,จอมพระ จ.สุรินทร์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 4-7 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 42 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2557-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาถังเชมเปญ จำนวน 2 โครงการ , ซ่อมแซมฝายทำนบท่าช้าง จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.พลับพลา วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2557
2557-03-06

ประกาศประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ครั้งที่ 2) จำนวน 19 จุด ๆ ละ 8 ชุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศยกเลิกประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา - -
2557-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อถังบรรจุน้ำมันดีเซล จำนวน 2 ถัง ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกันและเฝ้าระวัง (ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด) ของ อบต.คลองม่วง วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา Detection System จำนวน 7,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อขวดน้ำแก้วใส ขนาด 7 cc. พร้อมฝาปิด จำนวน 90,000 ใบ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 700 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร , ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการถมดิน , ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รวม 3 โครงการ ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 3 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 3 - 14 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 75 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 4 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางน้ำผ่าน , ขุดลอกเหมืองห้วยลึก , ก่อสร้างถนน คสล. รวม 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องโคบอลต์ 60 ยี่ห้อ Theratron รุ่น Equinox จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 19 มีนาคม 2557 วันที่ 3 - 19 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า จำนวน 2 ชุด , เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 211 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557
2557-03-06
ประกาศผลซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว เบอร์ L จำนวน 360,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-03-06
ประกาศผลซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล - -
2557-03-06
ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและหลังคาอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พี คอน เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ - -
2557-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลกลางดง วันที่ 5 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 5- 17 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับ อากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 6 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.กฤษณา วันที่ 4 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 18 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา (ครั้งที่ 2) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน จำนวน 2 คัน ของ สนง.เทศบาลตำบลแชะ วันที่ 4 - 14 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 14 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 11 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ สนง.ปศุสัตว์เขตที่ 3 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 3 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ ของ มทร.อีสาน วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-03-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.บ้านเหลื่อม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินและหินคลุก บ้านเจริญผล หมู่ 4 จำนวน 1 โครงการ , ปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.มาบกราด วันที่ 4 -17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 18 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ , วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 จำนวน 1 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2557 วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการดิน น้ำ พืช ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศประกวดราคาซื้อเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่าน จำนวน 360,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเกตุ , ก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557
2557-03-04
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญี ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible จำนวน 77 ชิ้น ของ รพ. มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ Tube vaccuum จำนวน 196,000 Tube ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 450,000 tubes ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปในการสกัดสารพันธุกรรม จำนวน 2,880 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศสอบราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้า จำนวน 60 ชิ้น , สกรูยึดกระดูกบริเวณใบหน้า จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 20 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของ สนง.เทศบาลเมืองปากช่อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-03-03
ประกาศผลซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 20,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 300,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 3 รายการ ของ สนจ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 1 รายการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อน้ำยาเจือจางเลือด ฯ จำนวน 600 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮมดิ้ง - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อใบมีด ฯ จำนวน 11,760 Pcs. , อุปกรณ์ช่วยเจาะเก็บโลหิต จำนวน 130,000 Pcs ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-03-03
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) , บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส , บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2557-02-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง , ซ่อมแซม จำนวน 5 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2557
2557-03-28

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 4 โครงการ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 4 เครื่อง ของ ร.พ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศประกวดราคาซื้อยา.Erythropoitin-alpha 4000 iu prefill syring inj. จำนวน 2,000 ชุด ของ ร.พ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -12 มีนาคม 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต จำนวน 3 หลัง และโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาซื้อชุดแบบทดสอบเชาว์ปัญญา WISC-IV จำนวน 5 ชุด ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น , ปรังปรุงป้ายที่ทำการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ และอื่นๆ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ท่อลอดเหลี่ยม และอื่นๆ จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา - -
2557-02-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ , ก่อสร้างถนนลูกรัง , ก่อสร้างถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557
2557-02-28
ประกาศผลซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้่อวัณโรค จำนวน 3,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ยีน เอ็กเซลเลนซ์ - -
2557-02-28
ประกาศผลซื้อหลอดเลือดเทียม จำนวน 2 รายการ รวม 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ที.เค-วัน เมดิคอล - -
2557-02-28
ประกาศผลซื้อแผ่นห้ามเลือดชนิดละลายได้ จำนวน 120 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-02-28
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง จำนวน 1,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์เอ็กซ์ - -
2557-02-28
ประกาศผลซื้อสายยางประกอบชุดการไหลเวียนโลหิตฯ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-02-28
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนดวัน สถานที่ เงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้าง ของ อบต.พังเทียม - -
2557-02-28
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) - -
2557-02-27
ประกาศจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 6 คัน ของ ทต.หัวทะเล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-27
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 หมู่บ้าน ของ อบต.เมืองปราสาท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนถังน้ำแชมเปนและปรับปรุงระบบท่อสูบน้ำดิบประปา บ้านกระเพรา หมู่ 10 ของ อบต.เมืองปราสาท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงถนนสายเชื่อมสปายรีสอร์ทเส้นกลางบ้าน ฯ หมู่ 14 บ้านพุทราพัฒนา ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. , ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ทำการอบต.ห้วยยาง ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-27
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ ทต.ดอนหวาย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-27
ประกาศผลซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.รัตนา แอ็พแพเร็ล แคร์ - -
2557-02-27
ประกาสผลซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว จำนวน 5,700  ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง - -
2557-02-27
ประกาศผลจ้างต่อเติมหลังคาอาคาร Threatment ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ผดุงชีพก่อสร้าง - -
2557-02-26
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศประกวดราคาปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ HOMC ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมหัวกล้อง ยี่ห้อ STORZ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 14 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ , ก่อสร้างถนนหินคลุก , ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ของ อบต.นากลาง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี จำนวน 2 คัน ของ อบต.พลสงคราม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างม่อลอดเหลี่ยม บ้านรกฟ้า หมู่ 11 ของ อบต.ด่านช้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557
2557-02-26
ประกาศผลซื้อคอมพิวเตอร์ , โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น , วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ได้แก่ ร้าน โพรเท็คส์ การค้า ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 - -
2557-02-25
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำข้างโฮมโปร (ถนนบายพาส) ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล ข้ามลำตะคอง บริเวณด้านหลังโรงเรียนโคราชพิทยาคม ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศประมูลซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 19 จุด จุดละ 8 ชุด ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ สนง.เทศบาลตำบลหัวทะเล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างซักฟอกผ้า เสื้อผ้าต่างๆ ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของ รพ.ขามทะเลสอ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวนประมาณ 55,00 ห่อ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-02-25

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้าง จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง ได้แก่ หจก.คลองแค , หจก.พระค่าพัฒนาการ , หจก.พระทองคำก่อสร้าง

- -
2557-02-25
ประกาศเชิญชวนเพื่อว่าจ้างออกแบบก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 600 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ Bacteria Filter จำนวน 9,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาสอบซื้อเข็มฉีดยา จำนวน 37,000 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 17 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 17 มีนาคม 2557
2557-02-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันสามารถตั้งความดันบวกแบบต่อเนื่อง ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองตะไก้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 7 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด ของ อบต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 6 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาก่อสร้างทำผิวจราจรถนนเคฟซีล จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ของ ทต.เสิงสาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ ฯ ของ การเคหะแห่งชาติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-24

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงสักป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่่าไม้เขตนครราชสีมา

- วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมห้องครัวสโมสรบุคลากร จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาดใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น และขนาด 5 มม. จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 11 มีนาคม 2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557
2557-02-21
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 บ้านซ่าเลือด ถึง ม.7 บ้านโคกแค ของ อบต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557 วันที่ 11 ่มีนาคม 2557
2557-02-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2557
2557-02-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาดอนปู่ตาฝายเทิง ม.1 บ้านหนองตาดใหญ่ และรางระบายน้ำ คสล.ม.4 บ้านหัวนาคำ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2557
2557-02-21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ Polyglactin และเคลือบสารต่อต้านแบคทีเรีย เบอร์1เข็มกลม จำนวน 1,059 โหล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557
2557-02-21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ Polyglactin และเคลือบสารต่อต้านแบคทีเรีย จำนวน 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557
2557-02-21
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 23 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กรุงเทพ พยาธิ-แลป - -
2557-02-21
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้กับเครื่องสวนหัวใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-02-21
ประกาศผลซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-02-21
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 20 เครื่องของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) - -
2557-02-21
ประกาศผลซื้อตู้อบเด็กฯ(Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - -
2557-02-21
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส และยกเลิกประกวดราคาซื้อ จำนวน 2 รายการ - -
2557-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำสาธารณะ จำนวน 2 โครงการ , ขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร , ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ดอนใหญ่ ของ อบต.ดอนใหญ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557
2557-02-20
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มทวินเชนแอมโมเนีย ฯ จำนวน 2,560 ลิตร , วิตามินรวม ชนิดเม็ด จำนวน 3,600 ซอง ของ สนง.ปศุสัตว์เขตที่ 3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-20
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ชนิดไม่ปลอดเชื้อ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายกระดับถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศประมูลซื้อรถเครนไฮดรอลิคพร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางพ่วง) จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วหอประชุม ของ ทต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศสอบจ้างเหมายานพาหนะโดยสายไม่ประจำทาง จำนวน 6 คัน ของ ทต.สุรนารี วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นอิเลคโทรดสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 180,000 ชิ้น , สำหรับเด็กโต จำนวน 21,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อคลิพหนีบเส้นเลือดและท่อขนาด/ใหญ่ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน , ชนิดเขี้ยวมน , เครื่องมือปากคีบชนิดปลายเรียวโค้ง , เครื่องมือกรรไกรปลายโค้ง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 13 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนบนของทรวงอกทางด้านหลัง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-19
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก (ชิ้นเล็ก) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ - -
2557-02-19
ประกาศผลซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ - -
2557-02-18
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศประมูลซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 2 ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ของ อบต.ขนงพระ วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 15 รายการ , วัสดุศึกษา จำนวน 12 รายการ , รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ห้วยยาง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน ของ ทต.เทพาลัย วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในทางลำไส้ใหญ่ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-18

ประกาศสอบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างถนนหินคลุก ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก

วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ของ สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-18
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมหัวฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบริเวณอาคารเรียน ฯ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-18
ประกาศผลซื้อท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff จำนวน 28,720 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2557-02-18
ประกาศผลซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมช จำนวน 60 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2557-02-18

ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง

- -
2557-02-18
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลีนิคคอลไดแอกโนสติคส์ - -
2557-02-18
ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ฯ จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป - -
2557-02-18

ประกาศผลซื้อ Anti-Human Globulin Anti-lgG, -C3d;polyspecific Cassette จำนวน 93,000 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

- -
2557-02-18
ประกาศผลซื้อหลอดทดสอบสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 105 กล่อง , หลอดทดสอบ ESR จำนวน 60 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) - -
2557-02-18

ประกาสผลซื้อบอลลูนขยายหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 100 เส้น , สายสวดนำสายสวน ฯ จำนวน 50 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด

- -
2557-02-18
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 65 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ , ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ขามทะเลสอ วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน ของ อบต.บ้านราษฎร์ วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-17
ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-17
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.บึงสำโรง วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-17
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบและเครื่องปรุงเป็นรายสิ่ง) จำนวน 181 รายการ ของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557
2557-02-17
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Capillary Rheometer จำนวน 1 ชุด ของ มทร.อีสาน วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-17
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย จำนวน 50 ชิ้น , สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค ขนาด 5.0 มม. จำนวน 450 ชิ้น ขนาด4.5 มม. จำนวน 50 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 5 มีนาคม 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.1 ชุมชน 3 ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 13 รายการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศประมูลราคาจ้างซ่อมผิวทางเคพซีลสายทางเชื่อมบ้านมาบกราด ม.5,14,17,22,23 วันที่ 12-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 ่มีนาคม 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.12 บ้านโคกมะกอก ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2 บ้านเมืองนาท และ ม.3 บ้านทัพรั้ง รวม 2 โครงการ ของ อบต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง, ใบมีดดันหน้าและฝานบุกเบิก จำนวน 3 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของ สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อไส้เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลมขนาด 21,25,28,31 จำนวน 70 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รวม 110 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ(Bone cement c Antibiotic) จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวแบบ Single sheet จำนวน 20 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.,ก่อสร้าง/วางท่อรางระบายน้ำ และปรับปรุงท่อเมนระบบน้ำประปา รวม 8 โครงการ ของ อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 10-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร และอื่นๆ จำนวน 41 รายการ ได้แก่ ร้านทองคูณการค้า - -
2557-02-12
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.งิ้ว วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะแก้ว หมู่ 14 ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวปลากั้ง หมู่ 10 ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช้างใต้ หมู่ 12 ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ /557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มซับอโนดาษ บ้านคลองเสือ หมู่ 15 ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดคล้า หมู่ 5 ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,376 ชุด ของ ทต.หมูสี วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง ฯ จำนวน 7 ชุด ของ ทต.โชคชัย วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-12
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา  22 รายการ จำนวน 40 ชุด ของ ทต.โชคชัย วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ ทต.ท่าเยี่ยม วันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 6 คัน ของ ทต.สุรนารี วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 396,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบาราคาซื้อ TCBS จำนวน 180 กระป๋อง , อาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 180 กระป่อง ของ รพ.มหาราชสครราชสีมา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-12

ประกาศสอบราคาซื้อTube Extension จำนวน 236,000 อัน ของ รพ.มหาราชสีมา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด D-HDL จำนวน 42 Pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.โนนแดง วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อกันหนาวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 1,491 ของ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคาร ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-12
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เม่งหลีรุ่งเรือง - -
2557-02-11

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบน) จำนวน 1 รายการ

วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม) จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 18 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557
2557-02-11
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.คลองเมือง วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของ ทต.สุรนารี วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ในสายทาง นม.3052 ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดผ่าตัดตาชนิด 15 องศา จำนวน 2,500 ชิ้น , ชนิด 3.0 มิลลิเมตร จำนวน 1,500 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 4 มีนาคม 2557
2557-02-11
ประกาศสอบราคาซื้อตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด ขนาด 5 มม. จำนวน 30 ชิ้น , ขนาด 12 มม. จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 - 27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-11
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยน้อย บ้านเมืองทอง , ขุดลอกคลองโนนเกษตร บ้านโนนเกษตร ของ อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา - -
2557-02-11
ประกาศสอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.เสมาใหญ่ วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ของ ทต.เมืองคง - วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาซื้อเข็มเจาะและเก็บเนื้อเยื่ออ่อนชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 600 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ของ ทต.ตลาดแค วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ , ซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.สีมามงคล วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ฯ ของ มทร.อีสาน วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำรองไฟ จำนวน 13 เครื่อง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลอาวอย อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 06 อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 257
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน

วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ของ สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 7-24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน30กันยา ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ของเล่นเด็ก จำนวน 4 รายการ ของ ทต.ด่านขุนทด วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.โชคชัย วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07

ประกาศสอบราคาซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 40 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 ชิ้น ของ มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อตัวกรองเลือด จำนวน 2,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อ TOP BURN ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 150,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV จำนวน 1,080 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา - -
2557-02-07

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงร้านยามหาวิทยาลัย สาขา 2 จำนวน 1 งาน ของ ม.มหาสารคาม

วันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกกา (แท็บเล็ต) ของ ทต.โนนสูง วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงนอนชายและอาคารโรงนอนหญิง ขนาด 30 เตียง พร้อมส่วนประกอบ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ 8 , ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ 12 ของ อบต.ทุ่งอรุณ วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศสอบราคาซื้อ Main Control Board สำหรับเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางชนิด Cape Seal สายบ้านโนนทอง หมู่ 13 ตำบลพังเทียม ของ อำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประมูลจ้าง และ ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง รวม 6 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง - -
2557-02-06
ประกาศสอบวาง่ชท่อระบายน้ำ และคืนผิวจราจร ค.ส.ล ของ ทต.สุรนารี วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 5 คัน/วัน รวม 2 วัน ของ ทต.บ้านโพธิ์ วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา ของ สนง.เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 6-24 กุมภาาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ฯ , ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ฯ ของ อำเภอวังน้ำเขียว วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงช้าง จำนวน 1 รายการ ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-06
ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อใช้แล้วทิ้ง จำนวน 250 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9 และ ม.10 รวม 2 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 13 โครงการ ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตัดต่อแบบวงกลม ขนาด 21-33 (Intraluminal stapler) จำนวน 60 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยทวารเทียม จำนวน 2 รายการ รวม 19,200 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 360,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3 -17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 257
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้ , ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อซองอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 180 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาสสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิมเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบสตูดิโอเสมือนจริง ฯ จำนวน 1 ชุด ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 โครงการ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ของ อ.แก้งสนามนาง

วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศประมูลราคาให้ค่าตอบแทนรับจ้างเก็บขนสิ่งปฏิกูล ของ ทต.หนองบัวลาย วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร หนังสืออนุสรณ์นักศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-05
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง บ้านราชมงคล หมู่ 14 ของ อบต.บึงพะไล - -
2557-02-05
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่อง Monitor จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2557-02-05
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) - -
2557-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,5,6,7,8 จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 4 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ สนจ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 15 โครงการ ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ฯ จำนวน 3 แปลง ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบไฟฟ้าสมุนไพร ขนาด 100 Kg จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.สูงเนิน วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-04
ประกาศผลซื้อชุดควบคุมการหมุนของ Gantry ฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.กมลสุโกศล อีเล็คทริค - -
2557-02-03
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ , ก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.เมืองคง วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญผล หมู่ 4 ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโกรกพัฒนา หมู่ 8 ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนหฤทัยรมย์ , วางท่อระบายน้ำและเทคอนกรีตทับหลังท่อถนนร่มไทร ของ ทต.พิมาย วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ทต.รังกาใหญ่ - -
2557-02-03

ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา

วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงลานจอดรถหน้าเสาธงและถนนทางเข้า และ เปลี่ยนขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ของ สนจ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลาย ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 41 รายการ ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจเชื้อวัณโรค ฯ จำนวน  3,000 Test วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญี จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 ชุดรายการ ของ อบต.กุดจิก วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงระบบระบายอากาศและหลังคาอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมหลังคาอาคาร Threatment จำนวน 1 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2577 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2577 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-02-03
ประกาศผลซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด aerobic จำนวน 12,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ - -
2557-02-03
ประกาศผลซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต ฯ จำนวน 1,000 Set ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.วีนัสโลจิสติกส์ - -
2557-02-03
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย)และ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2557-02-03
ประกาศผลซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต่ จำนวน 400 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน - -
2557-02-03
ประกาศผลซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดทั่วไป ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเมดิคอล อิมพลานท์ - -
2557-01-31
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสุขัง หมู่9 ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31

ประกาศสอบราคาจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.ด่านขุนทด

วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วหอประชุม ของ ทต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ของ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 ชุดรายการ ของ อบต.กุดจิก วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสด ของ ทต.เสิงสาง วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาหอพักนักศึกษา 5 หลัง เขตพื้นที่ในเมือง ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-31
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บายพาส หมู่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ของ ทต.บ้านโพธิ์ วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.สุขไพบูลย์ วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ ของ รร.บ้านโนนดู่ หมู่2 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ , ก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 12 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศสอบราคาซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 20,000 ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าก๊อสพับชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 35,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-30
ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูกและชุดเครื่องมือตัดปากมดลูกด้วยขดลวดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็น.อี.นอร์ทอีส - -
2557-01-30
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ - -
2557-01-30
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Set Hysterectomy จำนวน 2 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ - -
2557-01-30
ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง - -
2557-01-30
ประกาศผลซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล - -
2557-01-30

ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล

- -
2557-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 66 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อ Calcium Polystyrene Sulfonate 5 g Powder จำนวนประมาณ 110,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ดอน วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ฯ จำนวน 9 โครงการ ของ อบต.มะค่า วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 19 โครงการ ของ อบต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ , ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 1 โครงการ , ก่อสร้างถนนดินลูกรัง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น

วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ และ ก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.คลองม่วง วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิวขนาดใหญ่มาก บ้านคอหนองบัว หมู่ 3 ต.หนองไข่น้ำ ของ อำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพนธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย , บูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก  สายทาง ชย.4008 และ บร.2003 ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)

วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก จำนวน 1 หลัง ของ โรงเรียนด่านขุนทด (สพฐ.) วันที่ 29 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.วังหิน วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างถนนดิน ของ ทต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ แบบมาตรฐาน ม.4(ข) จำนวน 6 คัน ของ ทต.สีมามงคล วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยแถลง บ้านไผ่นกเขา ของ อำเภอห้วยแถลง หมู่ 3 ต.หลุ่งตะเคียน จ.นครราชสีมา วันที่ 27-30 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-29
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยแถลง บ้านโนนทอง ของ อำเภอห้วยแถลง หมู่ 3 ต.พลับพลา จ.นครราชสีมา วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำประจำอาคารเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 28-31 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.7,10,14 รวม 3 โครงการ ของ อบต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย วันที่ 29 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 13 โครงการ ของ อบต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศสอบประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.6และลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.3 รวม 2 โครงการ ของ ทต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.12 บ้านหนองรัง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 27 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบราคาจ้างกำจัดวัชพืชในเขตโบราณสถาน ของสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา วันที่ 20-30 มกราคม 2557 วันที่ 20-30 มกราคม 2557
2557-01-28
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(ถังประปาแชมเปญ) จำนวน 1 รายการ ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบันทึกข้อมูลการตรวจหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์ ฯ  พร้อมปรับปรุงสระน้ำ 1 หน่วย ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 23-28 มกราคม 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-28
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนพักรับรอง จำนวน 4  หลัง ของ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 17 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ วันที่ 27 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก (ชิ้นเล็ก) จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 24-30 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 24-30 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 24-29 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 24-29 มกราคม 2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกลางแจ้ง ของ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ หมู่ 5 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 - 31 มกราคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.โนนไทย วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐาน ฯ ของ โรงเรียนวัดบ้านสีดา หมู่ 1 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 22-31 มกราคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-27
ประกาศขายทอดตลาดโคพันธุ์ซาฮิวาล เพศผู้ จำนวน 46 ตัว ของ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง วันที่ 16 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 -
2557-01-24
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.เค ซี ดี ซัพพลาย - -
2557-01-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 6 รายการ , จำนวน 39 รายการ และตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 30 ครั้ง ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 วันที่ 20-31 มกราคม 2557 วันที่ 20-31 มกราคม 2557
2557-01-24
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 9 ประเภท ของ อบต.หลุ่งตะเคียน วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำจักราช บ้านโนนสะเดา หมู่ 10 ของ อบต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ , ก้อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ , ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา  วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน , บ้านใหม่โพธิ์งาม , บ้านหนองกรด และ ขุดลอกคลองบ้านโกรกหว้า ของ อบต.ดอน วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ สายบ้านหนองพลวง-บ้านบุ และ บ้านหนองตาโยย-บ้านขามทุ่ง ของ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 23-31 มกราคม 2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ งานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และเชิงชาย ของ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางคุ้มสว่างอารมณ์ บ้านบุ่งเตย หมู่ 1 ฯ ของ ทต.หมูสี วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคปซีล ซอยวัดคลองเดื่อ หมู่ 6 ของ ทต.หมูสี วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลสถานีขนถ่ายขยะและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 10 แรงม้า ฯ ของ ทต.หมูสี วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบดอัดถนนหินคลุก บ้านคลองเดื่อ หมู่ 6 ของ ทต.หมูสี วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาซื้อสายยางประกอบชุดระบบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศแคปซูลกล้องจิ๋วไร้สาย จำนวน 40 แคปซูล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศประมูลราคาเช่าห้อง/ล็อคตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 5 ห้อง ของ ทต.สูงเนิน วันที่ 15-28 มกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาซื้อยา ALFACALCIDOL 0.5 MCG TAB และ CLINDAMYCIN 300 MG CAP ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 21-31 มกราคม 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุก , สร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก , ยกระดับถนนสายซอย 4 สายบน , ลงหินคลุกสายซอย 4 สายต่ำ ของ ทต.รังกาใหญ่ วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-24
ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นฝึกทำคลอดเสมือนจริง แบบเต็มตัว จำนวน 1 ตัว ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 17-30 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557
2557-01-24

ประกาศผลซื้อ Vassaline Gauze Pad ขนาด 3"x3" 8 ชั้น จำนวน 10,000 ชุด , ขนาด 4"x4" 8 ชั้น จำนวน 10,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน

- -
2557-01-24
ประกาศผลซื้อชุดให้เลือด จำนวน 86,400 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ - -
2557-01-24
ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลิน จำนวน 540,000 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2557-01-24
ประกาศผลซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 0.35 กรัม ฯ ขนาด10 ก้อน จำนวน 300,000 ซอง , ขนาด 3 ก้อน จำนวน 180,000 ซอง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบโอคอททอน - -
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 325 ชิ้น ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 23 มกราคม 2557 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อสว่านเจาะกะโหลกศีรษะ จำนวน 200 ชิ้น , ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะ จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาจ้างฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน 0800 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาจ้างฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 3511 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 304 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 22-27 มกราคม 2557 วันที่ 31 มกราคม 2557
2557-01-23

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีลสายจากเขตเทศบาลโนนสมบูรณ์-บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ 7 ของ อบต.โนนสมบูรณ์

 

 

วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จำนวน 4 โครงการ ของ ทต.โนนสมบูรณ์ วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสำราญ , สายบ้านนายหมั่น , ซอยพูนดี และปรับปรุงถนนเสริมดินลงหินคลุก ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 วันที่ 5 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศแก้ไขกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างยกระดับถนน คสล. หมู่ 9 บ้านพุทราก้าวหน้า เชื่อม หมู่ 10 บ้านหนองไทร ของ ทต. รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 - -
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (เบนซิน) จำนวน 1 คัน ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.โนนไทย วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองไทร-ลาดใหญ่ บ้านหนองปรือ , ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบุคา-ซับกระสังข์ บ้านเลิศมงคล ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของ อบต.ดอนเมือง  วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านเย้ยตะแบง หมู่ 2 ต.ทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ บ้านกรูดหนองซำ ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ของ สนง.ทรัพยากรน้ำภาค วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก ของ รร.เมืองนครราชสีมา วันที่ 25-30 มกราคม 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อชุดบดเนื้อเยื่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของ ม.มหาสารคาม วันที่ 14-28 มกราคม 2557 วันที่ 14-28 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 17-29 มกราคม 2557 วันที่ 17-30 มกราคม 2557
2557-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ ของ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 16-28 มกราคม 2557 วันที่ 16-29 มกราคม 2557
2557-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
2557-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
2557-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอนควบคุมที่ 0101 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
2557-01-22
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3452 ตอนควบคุม 0100 ของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 21-24 มกราคม 2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
2557-01-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 1 ของ ทต.พิมาย วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557-01-22
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557
2556-12-27
ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่เย็น 4 ํC จำนวน 10 ชุด และตู้แช่เย็น -20 ํC ขนาดไม่น้อยกว่า 13คิว จำนวน 10 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุลูกรังปรับปรุงถนนดิน-ลูกรัง ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกร่ีตถนนราชชนนีลีลา ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก จำนวน 1 คันและสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,20 รวม 15 โครงการ ของ อบต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองม่วง-บ้านห้วยไผ่ ต.มะเกลือกเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 24-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองน้ำใส-บ้านปางโก ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 24-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.4 บ้านอ่างหิน ของ อบต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประเภทถนนดิน จำนวน 3 โครงการ และถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4g. Taxobactarm 500 mg จำนวน ประมาณ 31,750 ขวด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 13 มกราคม 2557
2556-12-26
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 14 รายการ ของ ทต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา - -
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว ของ อบต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556- 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556- 13 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำตะกุดตานาง ม.3 บ้านท่าแดง ของ อทต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศแก้ไขรายละเอียดการประมูลราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย ของ ทต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา - -
2556-12-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น รวม 2 โึครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.3, ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 และก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 รวม 4 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 1,068,000 บาทของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 3 รายการ ในวงเงิน 595,000 บาทของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 จำนวน 1 รายการ รวม 3 โครงการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด รวม 3 โครงการ จำนวน 3 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อท่อคอนกรีตและอื่นๆ รวม 3 โครงการ จำนวน 48 รายการ ของ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 4 ชุด ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 15 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 4 ชุด ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อ Vassaline Gauze Pad จำนวน 2 รายการ รวม 20,000 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff เบอร์ 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 และ 8.0 จำนวน 28,720 อัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 13 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เสริมภายในโรงเรือนเพาะกล้า จำนวน 16 รายการ ของ สนง.เกษตร จ.นครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านขุนร่ม ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังตลาด ของ ทต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557
2556-12-25
ประกาศผลจ้างซ่อมห้องประชุมถนอมสิงห์ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง - -
2556-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" แบบพลาสติก ชนิด 2 ชั้น ระบบส่งถ่ายกำลังด้วยแม่เหล็ก จำนวน 1,000 เครื่อง ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.3, ม.4, ม.5 ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง Emergency Spillway และส่วนประกอบอื่นของเขื่อนลำพระเพลิง ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง วันที่ 23-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายหนองไทร-ลาดใหญ่ ม.5 บ้านนาหว้า ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายหนองไทร-ไพรสาลี ม.1 บ้านไพรสาลี ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ ของ ทต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ รวม 4 โครงการ ของ อบต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 14 ่มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศผลสอบราคาซื้อผ้าห่มขนหนู จำนวน 6,000 ผืน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมาได้แก่ หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ - -
2556-12-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คันพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 13-27 มกราคม 2557 ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557
2556-12-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าแบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 3-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 3-27 ธันวาคม 2556
2556-12-24
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ ร.ร.บ้านหนองตะไก้ ม.1 ของ อบต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา - -
2556-12-24
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ ร.ร.บ้านหนองตะไก้ ม.7 ของ อบต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา - -
2556-12-23
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ของ ร.ร.บ้านหนองบง ม.4 ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศสอบราคจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล., วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 และก่อสร้างถนน คสล. ม.15 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 บ.ศรีพัฒนา และ ม.5 บ้านวังหิน รวม 2 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 13 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศสอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 จำนวน 3 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา - -
2556-12-23
ประกาศสอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจีด จำนวน 3 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา - -
2556-12-23
ประกาศสอบราคาซื้อยา Pemetrexed 500 mg.for Injection จำนวนประมาณ 47 ขวด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศสอบราคาซื้อสำลีก้อนกลม ขนาด 0.35g.ขนาดบรรจุ10ก้อน จำนวน 300,000 ซองและขนาดบรรจุ3ก้อน จำนวน180,000 ซอง รวม 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจสวนหัวใจ และเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557
2556-12-23
ประกสศสอบราคาจัดทำบรรยายสรุปของจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 รายการ วันที่ 16-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 16-26 ธันวาคม 2556
2556-12-20
ประกาศสอบราคาจ้างซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.ม.15 บ.ตลาดแค,ก่อสร้างเวที คสล.ม.5 และเช่าเครื่องจักร รวม 3 โครงการ ของ อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2557
2556-12-20
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-20
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557
2556-12-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.รวม 4 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-20
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 19-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557
2556-12-20
ประกาศประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.,วางท่อระบายน้ำ คสล.และอื่นๆ รวม 11 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 14 มกราคม 2556
2556-12-20
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยทางแยก ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) - -
2556-12-20
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยทางแยก ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอนดอนขวาง-โพธิ์กลาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) - -
2556-12-20
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก,เรือ) จำนวน 4 รายการ ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 18-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกกรวด-หนองสรวง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 จ.นครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาติดตั้งไฟสาธารณะชนิด LED พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 19 ชุด และติดตั้งไฟสาธารณะ LED พร้อมเครื่องรับกระจายเสียงแบบไร้สายใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด ม วันที่ 18-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาติดตั้งไฟสาธารณะชนิด LED พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 40 ชุด และติดตั้งไฟสาธารณะ LED พร้อมเครื่องรับกระจายเสียงแบบไร้สายใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 3 ชุด ข วันที่ 18-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2027 ตอนควบคุม บัวตารุ่ง-ลำปลายมาศ ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0901 ตอน ทางแยกไปตะขบ-จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ตอน 6 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ตอน 2 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-19
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 7 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศประมูลราคาเช่าห้อง/ล็อคตลาดเย็น จำนวน 2 ห้อง ของ ทต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 7 มกราคม 2557
2556-12-19
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556
2556-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 18 รายการ ในวงเงิน 529,400 บาท ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 480,000 บาท ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน(ขุดบ่อ) จำนวน 2,400 บ่อ ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 2 มกราคม 2557
2556-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0202 ตอนสี่แยกปักธงชัย-สี่แยกโชคชัย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0300 ตอนตลาดไทร-ลำพังชู ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ตอน 5 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย-แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Monitor ติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง D.B.S.T สายบ้านหนองน้ำใส-คลองแจ้ง ม.1 ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-18
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 - -
2556-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อขยะ-โคกเห็ดไคล ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.5 บ.หนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 16-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลูกรัง ม.1 บ้านพังเทียม และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.18 บ.ยางสามต้น ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.บ้านคอนเมือง และ ศพด.บ้านหนองบัวโคก จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 4 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสกัดไฮดรอลิก จำนวน 1 ชุด ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาไตเทียม Part A จำนวน 9,000 แกลลอน และน้ำยาไตเทียม Part B จำนวน 11,000 แกลลอน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนนำหัวใจ Precutaneous sheath introducers จำนวน 1,500 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อสายดูดเสมหะพลาสติก (Suction Tube) No. 6,8,10,12,14 จำนวน 819,500 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อ Hypochloride 5g. Powder จำนวน 30,000 ซอง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556
2556-12-17
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซต์ EO GAS จำนวน 360 โหล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 12-23 ธันวาคม 2556
2556-12-17
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อแนวดิ่งอาคารผู้ป่วยในตึก 8 ชั้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และลานเอนกประสงค์ คสล.รวม 6 โครงการ ของ อบต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบก๊าซทางการแพทย์ Oxygen pipeline จำนวน 1 ระบบ ของ ร.พ.โนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 13 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งต่อเติมระบบก๊าซทางการแพทย์ที่อาคารพักฟื้นหลังคลอดและอาคารผ่าตัด ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 13-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจพร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ของกองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 4 อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบาล 13 ซอย1/2 และระบบระบายน้ำ คสล.ถ.เทศบาล 17 ซ.1 ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านใหญ่กกลาน ม.1 ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย-แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ตอน 2 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอนพะโค-หนองสนวน ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอนดอนขวาง-โพธิ์กลาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 13-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศสอบราคาซื้อยา 5% Human Albumin Injection 250 ml จำนวน 1,330 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-13
ประกาศผลซื้อโลหะดามในโพรงกระดูกและสกรู จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-12-13
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นฯ จำนวน 30 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-12-13
ประกาศสอบราคาซื้อกระบอกดูดหรือฉีดแบบแก้ว(Syringe)ชนิด irrigate 50cc.จำนวน 5,700 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
2556-12-13
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2556-12-13
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 วันที่ 9-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-19 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายดอนแร้ง-ดอนโก่ย ม.10 บ้านคูมะค่า ของ อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 11-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณแปลงสาธิตการเกษตร จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 11 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
2556-12-13
ประกาศสอบราคาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 201-บ้านหนองไทร ของ อบต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 10-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 11-26 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(ร.ร.วัดโชติการาม-บ้านสะแก) ม.9 บ้านพะไล ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 11-24 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำวัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 11-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตฯ (Platelet Apheresis) จำนวน 1,000 set ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องการเต้นของหัวใจ จำนวน 2 รายการ รวม 250 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-13
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-12-13
ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง - -
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อคลอรีนเหลว(แก๊สคลอรีน) ชนิดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 18 ท่อ พร้อมปะเก็นตะกั่ว G-120 จำนวน 54 อัน ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 12-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 12-25 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 11-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ-ดอนไผ่ ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 11-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศประมูลจ้างขุดลอกกุดอ้อ-หนองหัวเสือ ม.10และขุดลอกคลองวังไผ่ ม.11ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำ (จ้างเหมาเฉพาะดิน) โครงการอ่างฯลำสำลาย ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 3 แห่ง ของ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 11-26 ธันวาคม 2556 วันที่ 11-26 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 51 รายการ ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว จำนวน 1,904,000 กิโลกรัม ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557
2556-12-12
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ่วันที่ 11-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 288 รายการ ของ ทต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 6-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-20 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 12-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 12-24 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557
2556-12-12
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต ขนาด 4.7 Fr, 6 Fr, 7 Fr (Ureteral Stent Soft-Flex) จำนวน 400 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อสายนำเลือด Blood Tubing Set จำนวน 10,000 ชุด ของ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศผลจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง - -
2556-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวสโมสรบุคลากร จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9-27 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-27 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจวินิจฉัยส่องกล้องและรักษาหู คอ จมูก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556
2556-12-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 Lead พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอนวังน้ำเขียว-ดอนขวาง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอนนางรอง-หนองกี่ ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านวัด-ประทายของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครราชสีมา-หนองกระทิง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซ่อมถนนดินลูกรัง ขุดลอกสระและคลองน้ำ และอื่นๆ จำนวน 21 โครงการ ของ อบต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางจราจร คสล.จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 9-25 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-25 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ตามแบบ สชป.8-07203 จำนวน 1 งาน ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ ร้านทองคูณการค้า - -
2556-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง ของ อบต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 9-25 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 20 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9-20 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อหมู จำนวน 30 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2556-12-11
ประกาศผลซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว - -
2556-12-11
ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 5 ชุดและสายสวนนำหลอดเลือด 350 เส้น จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-12-11
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บี.เอ็ล. ฮั้ว - -
2556-12-11
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็มพีเอ็นเมดิแคร์, บจก.เมดโทรนิค(ประเทศไทย) และบจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-12-11
ประกาศผลซื้อชุดนำสารละลายฯ จำนวน 300 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-12-11
ประกาศผลซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 8,000ถุง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล - -
2556-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานแบบติดกับที่ ชั้น 1-6 และ8 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556
2556-12-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเวทีห้องประชุมขนาด 120 ที่นั่ง อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-19 ธันวาคม 2556
2556-12-09
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.16 บ้านสามัคคี1, ม.18 บ้านหนองโสมงพัฒนา และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.18 บ.หนองโสมงพัฒนา รวม 3 โครงการ ของ ทต.รังกาใหญ่ อ. วันที่ 6-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 6-24 ธันวาคม 2556
2556-12-09
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดหัวใจ-ปอดเทียม จำนวน 350 ชุด และชุดดักจับฟองอากาศและกรองเลือด จำนวน 350 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2556-12-09
ประกาศสอบราคาซื้อยา SUCRALFATE 1GM/5ML SUSPENSION 6,000 BOTTLE, ONDANSETRON 8MG/4ML INJ. 1,000 BOX, CEFTRIAXONE (IV) 1GM INJ 50,000 BOX รวม 3 รายการ ของ ร.พ.ค่ายสุรนารี จ.นครร วันที่ 29 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2556
2556-12-09
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกฝายและก่อสร้างถนน คสล.รวม 8 โครงการ ของ อบต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 4-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 4-19 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อถังขยะขนาด200ลิตร จำนน 368 ใบ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา - -
2556-12-06
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ จำนวน 45 รายการ ได้แก่ บจก.เค.พี.เจนเนอเรชั่น กรุ๊ป - -
2556-12-06
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศสอบราคาซื้อยา 70% Isophane Insulin+30%Regular Insulin 100 IU/ml inj จำนวน 8,500 ไวอัล ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 4-15 ธันวาคม 2556 วันที่ 4-15 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าสูงเนิน ประมาณ 2,560.98 ตัน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - วันที่ 17 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2556 ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 4-13 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริวเวณคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 3-24 ธันวาคม 2556 วันที่ 3-24 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง) 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ว้นที่ 3-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ว้นที่ 3-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างถนน คสล.ของ อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา - -
2556-12-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสี่แยกดอนนา ม.6 ของ อบต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556
2556-12-06
ประกาศประมูลขายอะไหล่เก่า แบตเตอรี่เก่า และยางเก่าที่เสื่อมคุณภาพ จำนวน 5 รายการ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศผลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นอาคารจ่ายกลาง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.กรีนเทคเทคโนโลยี - -
2556-12-04
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมโตกราฟ - -
2556-12-04
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.โมโตกราฟ - -
2556-12-04
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 30 รายการ ได้แก่ บจก.เค.พี.เจนเนอเรชั่นกรุ๊ป - -
2556-12-04
ประกาศประกวดราคาซื้อหินคลุกและอื่นๆ รวม 6 รายการ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 2-6 ธันวาคม 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 348 ตอนปะคำ-นางรอง ปริมาณงาน 1.350 กม. ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 3-9 ธันวาคม 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2247 ตอนควบคุม 0200 ตอนป่าไผ่-ปากช่อง ปริมาณงาน 0.850 กม. ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 3-9 ธันวาคม 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0300 ตอนตลาดไทร-ลำพังชู ปริมาณงาน 5.665 กม. ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 3-9 ธันวาคม 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ปริมาณงาน 3.960 กม. ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 3-9 ธันวาคม 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ชนิดทั่วไป จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-13 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-13 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-19 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-19 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศผลซื้อเฝือกปูน Slab จำนวน 540 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-12-04
ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1, 2 และอื่นๆ จำนวน 16 รายการ รวม 3 โครงการ ของโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-6 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ จำนวน 23 กอง รวม 2,442 ท่อน ณ สำนักงานสวนป่ามิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 26 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2556
2556-12-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง Study Room ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
2556-12-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุก ม.3 บ้านช่องโค และปรับปรุงถนน ม.14 บ้านพุทราพัฒนา รวม 2 โครงการ ของ ทต.รังกาใหญ่ วันที่ 2-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-18 ธันวาคม 2556
2556-12-03
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 2-16 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-16 ธันวาคม 2556
2556-12-03
ประกาศสอบราคาซื้อ Blood Set จำนวน 86,400 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-18 ธันวาคม 2556 วันที่ 2-18 ธันวาคม 2556
2556-12-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ตอน3 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
2556-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ตอน 2 ของ สนง.บำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
2556-12-02
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
2556-12-02
ประกาศสอบราคาซื้อยา Crizotinib250mg.Capsules จำนวน 600 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
2556-12-02
ประกาศผลประมูลซื้อรถเทท้ายติดเครนพับไฮโดรลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ได้แก่ บจก.พรพิทักษ์ ซัพพลาย - -
2556-12-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง(ครั้งที่ 2) จำนวน 4 รายการ ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 2-17 ธันวาคม 2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557
2556-12-02
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในการประมูลขายครุภัณฑ์เก่าชำรุด ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - -
2556-11-28
ประกาศแก้ไขสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.13 บ.ตะปันตะวันออก ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา - -
2556-11-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 บ้านโจดกระทิง- ม.9 บ้านหัวนาคำ ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
2556-11-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง ม.9 บ้านหนองเป็ดน้ำ และจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบเสากิ่ง ม.6 บ้านสระมโนรา ขอ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ตและบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและบ่อพักจากบ้านนางอรุณ ม.6 และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.7 บ้านโตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 310 รายการ ของ อบต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 รายการ ของ สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศประมูลราคาเช่าแท่นตลาดเช้า ของ ทต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด จำนวน 70 Pack ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
2556-11-27
ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักประกันซอง ของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำฝายปะคำ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 - -
2556-11-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คันๆ ละ 2 วันพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2556 ของ ทต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา วันที่ 22 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตั้งวงจรปิด ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ม.11 บ้านโบนันซ่า ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ม.6 บ้านซับสวอง ของ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศแก้ไขหลักประกันซองงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างคุูส่งน้ำ จำนวน 265,700 บาท ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 - -
2556-11-26
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อ คสล.ม.13 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13, ม.19 รวม 3 โครงการ ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 219 ตอน 0300 ตอนบุรีรัมย์-หนองบัวเจ้าป่า ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอนซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 3 ชั้น ที่ ร.พ.ปักธงชัย และก่อสร้างสะพานลอยทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับทางหลวงแผ่นดิน 206 พร้อมที่พักผู้โดยสาร ร.พ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556
2556-11-26
ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด - -
2556-11-26
ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด - -
2556-11-26
ประกาศสอบราคาจ้างบริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556
2556-11-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(มะละกอพันธุ์ดี) จำนวน 26 รายการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.นครราชสีมา วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556
2556-11-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(กล้วยพันธุ์ดี) จำนวน 45 รายการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.นครราชสีมา วันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556
2556-11-25
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 97 รายการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
2556-11-25
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 55 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556
2556-11-25
ปรกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นเดี่ยวชนิดไม่ละลายที่ทำจากสาร Polypropylene จำนวน 7 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
2556-11-25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง (ครั้งที่ 3) ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
2556-11-25
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง เลขที่ 2/2557 ลว 28ตค56 ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 - -
2556-11-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวนหมาก-พรมราช ม.8 ของ อบต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา - -
2556-11-22
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิลฯ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 22 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2556
2556-11-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(กะเพรา โหระพา แมงลัก) จำนวน 30 รายการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-22
ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์หอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 49 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขาม รวม 2 โครงการ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556
2556-11-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำและอาคารประกอบ(เฉพาะงานดิน) โครงการห้วยตาจูและฝายปะคำ รวม 2 โครงการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556
2556-11-22
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถผสมคอนกรีต ขนาด 4 คิว (6ล้อ) ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 - -
2556-11-22
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2556-11-22
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หจก.ซันไซน์ซัพพลาย และ หจก.ไทยถาวรเครื่องมือแพทย์ซัพพลาย - -
2556-11-22
ประกาศสอบราคาซื้อหญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน จำนวน 146,000 กิโลกรัม ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2556
2556-11-22
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน - -
2556-11-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2556
2556-11-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ บ้านโนนไม้แดงเหนือ ม.16 ของ อบต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556
2556-11-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตและบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน 100 จุด ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-21
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ ของ อบต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556
2556-11-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนรี ม.7, บ้านโนนนางาม ม.9 และบ้านโคกสะอาด ม.11 รวม 3 โครงการ ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556
2556-11-21
ประกาศผลจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารผู้ป่วยนอก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิสระนิยม - -
2556-11-21
ประกาศผลจ้างปรับปรุงห้องเก็บฟิล์มของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.นวกรวิศวกรรม - -
2556-11-21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอนผู้รับบริการ จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2556-11-20
ประกาศสอบราคาซื้อตัวรับสัญญาณภาพ Detector ของเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2556
2556-11-20
ประกาศสอบราคาซื้่อ Transfer bag 300 ml.จำนวน 20,000 Bag และใบมีดเครื่องตัดต่อสายโลหิตฯ จำนวน 11,760 Pcs.รวม 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556
2556-11-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บ้านป่าไผ่, ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้านสายชนวน, ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ม.14 บ้านพรหมประดิษฐ์ และปรับปรุงอาคาร สนง.ของ อบต.จั วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก สายทาง สร.4008-แยกทางหลวงหมายเลข 2371-บ้านหนองบัวตาคง อ.สังขะ,ศรีณรงค์,ปรางค์กู่ จ.สุรินทร์ วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก สายทาง ชย.4035-แยกทางหลวงหมายเลข 2180-แยกทางหลวงหมายเลข 2369 อ.เนินสง่า,พระทองคำ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก สายทาง นม.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บ้านท่าช้าง-บ้านจักราช อ.หนองบุญมาก,เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-20
ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกันน้ำ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มขนหนู 2 รายการ รวม 4,000 ผืน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2556
2556-11-19
ประกาศผลซื้อ HOMC Back Office จำนวน 1 โปรแกรม ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ - -
2556-11-19
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556
2556-11-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโนนตาสุก ม.3 ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-19
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา - -
2556-11-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2,6,9 และถนนลูกรัง ม.4 รวม 4 โครงการ ของ อบต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556
2556-11-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านวัด-คง ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
2556-11-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอนวังน้ำเขียว-ดอนขวาง ตอน 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
2556-11-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอนดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 2 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
2556-11-19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย-แขวงการทางนครราชสีมา 1 ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 182 ห้อง วันที่ 15-28 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 132 รายการ ของ อบต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 15 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 2 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนยางฝายยางวังไม้โกลน ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 7 ม.9 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(โลหะดามกระดูกและสกรูยึด) จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศผลซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไบนารี กราฟิก - -
2556-11-18
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เวิล์ดเมดอีควิปเม้นท์ - -
2556-11-18
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 270 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-11-18
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของ ศพด. จำนวน 6 ศูนย์ ของ อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 14-27 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14-27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-18
ประกาศประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่น (ครั้งที่ 2) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ วันที่ 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 13-29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-29 พฤศจิกายน 2556
2556-11-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำปราศจากไอออนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2556
2556-11-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-15
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (อาคาร 24) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-15
ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อหมู ชนิดมีโครง จำนวน 30 ชิ้นของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2556
2556-11-15
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจแยกชนิดและปริมาณของ Hemoglobin จำนวน 30 Kit ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนจิตรรื่นรมย์ ของ ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-14
ประกาศประมูลขายครภัณฑ์ชำรุด(ทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ) จำนวน 87 รายการ ของ อบต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-14
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 140 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556
2556-11-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบราคากลางวันสำหรับ ศพด.และจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.1 บ.ทับสวาย ของ อบต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2556
2556-11-14
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน,โรงจอดรถ และบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ รวม 3 โครงการ ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จ.นครราชสีมา วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2556
2556-11-14
ประกาศประกวดราคาซื้อรถผสมคอนกรีตขนาด 4 คิว(6ล้อ) จำนวน 1 คัน และรถตักหน้าขุดหลัง ขนาด 60 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 จ.นครราชสีมา วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
2556-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการเป็นอาคารจ่ายกลาง จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556
2556-11-13
ประกาศประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ รวม 11 โครงการ ของ อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556
2556-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.อบต.ไพล และ ศพด.บ้านหนองแวง จำนวน 2 ศูนย์ ของ ทต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2556
2556-11-13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง ได้แก่ บจก.ฐานเจ้าพระยา - -
2556-11-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ม.7 บ้านหัวโกรก ของ อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบก้านสั้นฯ จำนวน 31 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 5 ชุด และชุดอุปกรณ์สายสวนนำเข้าหลอดเลือดที่แขน จำนวน 350 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556
2556-11-13
ประกาศสอบราคาซื้อที่นอนฟองน้ำ จำนวน 1,000 อัน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 8-27 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 8-27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง และถังขยะ จำนวน 368 ใบ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านสระจระเข้ถึงบ่อขยะ ม.13 บ.สระจระเข้ ของ ทต.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.3,6,7,10,ถนนลาดยาง ม.13 และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน รวม 6 โครงการ ม.18 ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2556 ของ อบต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซ่าเลือด ม.3-ม.5 บ้านโนนขี้ตุ่น และขุดลอกลำห้วยตะเคียนบ้านหัวทำนบพัฒนา ม.9 รวม 2 โครงการ ของ ทต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระประทีป ม.2 และบ้านสระประทุม ม.6 รวม 2 โครงการ ของ อบต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556
2556-11-12
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์จี้ทำลายวงจรไฟฟ้าฯ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิด (ประเทศไทย) - -
2556-11-12
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 1,800 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-11-11
ประกาศประมูลซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบชนิดแขนยาวเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า และอื่นๆ จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
2556-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 โครงการที่ ร.พ.สีดา ร.พ.บัวลาย และ ร.พ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 8-21 พฤศจิกายน 2556
2556-11-11
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสภาวะทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูก จำนน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบล13 ซอย 1/2 และสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถ.เทศบาล 17 ซอย 1 จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2556
2556-11-11
ประกาศสอบราคาซื้อ Oral RehydrationSalt (ORS) จำนวน 200,000 ซอง ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3,7 พร้อมขนส่ง จำนวน 146,000 ซอง ของ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 3 จ.นครราชสีมา วันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น 1พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันๆ ละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 28พ.ย.2556-2ธ.ค.2556 ของ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 นครราชสีมา วันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1,ม.5,ม.7,ม.9และ ม.10 รวม 7 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านท่าอ่าง ม.3 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 และก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 รวม 3 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น และป้ายที่ทำการอาคาร รวม 2 โครงการ ของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
2556-11-08
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทาง ของ อบต.ดอนใหญ่ ได้แก่ บจก.ช.มิตรยนต์ 1993 - -
2556-11-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาว จ.นครราชสีมา วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2556
2556-11-07
ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่ม ขนาด60x70นิ้ว น้ำหนักไม่น้อยกว่า 800กรัม จำนวน 3,747 ผืน ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2556
2556-11-07
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจตา (Opthalmoscope) จำนวน 13 ชุด ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556
2556-11-07
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิปลายกระบอกเครื่องพ่น จำนวน 4 ชุด และเครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง ULV ชนิดสะพาย จำนวน 3 เครื่อง ของ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา วันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-07
ประกาศขยายเวลายื่นซองสอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ปพร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 31 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 31 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2556
2556-11-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 7-25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 7-25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-07
ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าด่านขุนทด จำนวนประมาณ 383.652 ตัน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. จำนวน 2 ศูนย์ ของ อบต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล. และห้องน้ำ คสล. รวม 2 โครงการ ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศขายทอดตลาดโคพันธ์ุซาฮิวาล เพศผู้ จำนวน 46 ตัว ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-22 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศประกวดราคาจ้างงานระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝายวังหิน ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงหลังคาอาคาร, รั้ว คสล., ก่อสร้างอาคารรอรถผู้โดยสาร,ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา,ก่อสร้างป้าย สนง. รวม 5 โครงการ ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมื วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2556
2556-11-06
ประกาศผลจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นสำนักงานอาชีวเวชกรรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โยไทยการช่าง - -
2556-11-05
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 63 รายการ ของ อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
2556-11-05
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอนหัวทะเล-โชคชัย ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-05
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงโครงข่ายและระบบปรับอากาศในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
2556-11-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ เป็นอาคาร คสล.3ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่ ร.พ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
2556-11-05
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2556
2556-11-04
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิตฯพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
2556-11-04
ประกาศสอบราคาซื้อคลอรีนเหลวชนิดบรรจุท่อละ 1,000 ก.ก. จำนวน 15 ท่อ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2556
2556-11-04
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Imipenem 500m.and Cilastatin 500 mg. จำนวนประมาณ 31,150 ขวด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
2556-11-04
ระกาศผลจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดวงบรรฏการ เซอร์วิส - -
2556-11-04
ประกาศผลจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.ขอนแก่นเป็นหนึ่ง กรุ๊ป - -
2556-11-04
ประกาศผลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ปัญจดารา - -
2556-11-04
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.แปซิิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) - -
2556-11-04
ประกาศยกเลิกซื้อกล้องส่องตรวจปอดฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-11-04
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไอ.ที.เฮ้าส์ - -
2556-11-04
ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-11-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก ชั้่น 2 ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2556
2556-11-04
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลโชคชัย วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
2556-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556
2556-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556
2556-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556
2556-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
2556-11-03
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556
2556-11-01
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้แก่ บจก.ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.คลาริตัส, บจก.โตโยต้าไทยเย็น,บจก.เคซีดีซัพพลาย - -
2556-11-01
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน 1,020 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556
2556-11-01
ประกาศสอบราคาซิื้อวัสดุการเกษตร(หญ้าแห้งอัดฟ่อน) จำนวน 146,000 กิโลกรัม ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน
2556-10-31
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ - -
2556-10-31
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย - -
2556-10-31
ประกาศผลจ้างปรับปรุงผิวถนนและกั้นรั้วหอพัก นศ.แพทย์ จำนวน 1 งาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช - -
2556-10-31
ประกาศผลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย - -
2556-10-31
ประกาศสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 540 ม้วน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2556
2556-10-31
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556
2556-10-31
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลโนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556
2556-10-31
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประมูลจ้างให้เสนอราคา จำนวน 7 ราย และวัน เวลา สถานที่ ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา - วันที่ 25 ตุลาคม 2556
2556-10-31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2556
2556-10-31
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประมูลจ้าง และวันเวลาสถานที่เสนอราคา ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา - วันที่ 25 ตุลาคม 2556
2556-10-31
ประกาศสอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556
2556-10-31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง พร้อมติดตั้ง วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556
2556-10-31
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารผู้ป่วยนอก ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์รองรับเลือดและสายรองรับฯ จำนวน 2 รายการ รวม 1,000 หน่วย ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (แคลเซียมไฮดอกซีเอพาไตต์) จำนวน 2 รายการ รวม 30 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อชุดนำสารละลายฯ (Blood Cardioplegia Set) จำนวน 300 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อเจลทาหล่อลื่น จำนวน 80,000 ซอง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนทางจมูกมีท่อแยก 2 ท่อ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 50,000 อัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศผลการซื้อเครื่องเอกซเรย์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ - -
2556-10-30
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มาเคท์ (ไทยแลนด์) - -
2556-10-30
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อ Shortwave diathermy จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-10-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล., วางท่อระบายน้ำ,ถนนหินคลุก และถนนลาดยาง รวม 20 โครงการ ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองเกตุ-มะค่างาม ม.4 จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ ฝายฮ่องนารายณ์ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 โครงการ ของโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 วันที่ 28-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง วันที่ 28-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 14 โครงการ ของ ทต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับออกกำลังกายในร่มพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด รวม 11 รายการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรสายทางบ้านคลองดินดำ ม.8 ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมฯ จำนวน 700 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-10-29
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2556-10-29
ประกาศผลซื้อโลหะแผ่นดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก จำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอเทค เมดิคอล - -
2556-10-29
ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 350 CC จำนวน 8,000 ถุง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล - -
2556-10-29
ประกาศสอบราคาซื้อไส้ตัวตัดต่อแบบตรง จำนวน 80 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเจาะเก็บส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน 270 Set ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดชนิดเอนไซม์ฯ จำนวน 100 pack ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 28 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-29
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ จำนวน 13 รายการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา - -
2556-10-25
ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 24-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล., รางระบายน้ำ คสล.,ไหล่ทาง คสล. และรั้ง คสล. รวม 10 โครงการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศประมูลซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ตัว ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และยกเลิกรายการเดิมเมื่อวันที่22ตค56 วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 2 ศูนย์ ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw ชนิดพิเศษ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกันน้ำ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24-30 ตุลาคม 2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-25
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator จำนวน 12 เครื่อง และเครื่อง Infusion Pump จำนวน 55 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-24
ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 - -
2556-10-24
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 - -
2556-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ตัว ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 22 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 22 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
2556-10-24
ประกาศเปลี่ยนวันรับเอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556
2556-10-24
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ของการเคหะแห่งชาติ - -
2556-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำปราศจากไอออนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง, Infusion Pump จำนวน 9 เครื่อง และ EKG Monitor จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556
2556-10-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง, Infusion Pump จำนวน 10 เครื่อง,EKG Monitor จำนวน 2 เครื่อง และ Syring Pump จำนวน 4 เครื่อง สำหรับ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556
2556-10-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด. ของ อบต.เมืองคง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 22 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-22
ประกาศประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินชนิดต่างๆ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 21-25 ตุลาคม 2556 วันที่ 31 ตุลาคม 2556
2556-10-22
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมห้องประชุมถนอมสิงห์ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 17 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน จำวน 775 ชุด ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
2556-10-21
ปะรกาศประมูลเช่าแผงลอยตลาดเทศบาล ของ ทต.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 18 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 13 รายการ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านประดู่ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2557 ของมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 18-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องปั่น Hematocrit จำนวน 4 เครื่อง และรถช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 3 อัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อท่อออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 19 ชุด, เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด จำนวน 13 เครื่อง และเปลเคลื่อนผู้ป่วย จำนวน 14 อัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 4 เครื่อง, Spinal board with head immobilizer จำนวน 16 ชุด และโคมไฟผ่าตัด จำนวน 6 อัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2556
2556-10-21
ประกาศประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน4ล้อ จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด6ล้อ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ ทต.ด วันที่ 17-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
2556-10-18
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของสำนักงานคลังเขต 3 วันที่ 16-25 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-25 ตุลาคม 2556
2556-10-18
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโค้งยาง ม.4 และ ศพด.บ้านท่าตะเคียน ม.13 รวม 2 โครงการ ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 17-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 17-29 ตุลาคม 2556
2556-10-18
ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรม Back-Office จำนวน 1 โปรแกรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-29 ตุลาคม 2556
2556-10-18
ประกาศผลจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 536,000 ก.ก.ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเท็มส์ - -
2556-10-18
ประกาศผลจ้างซ่อมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช - -
2556-10-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา วันที่ 8-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 8-21 ตุลาคม 2556
2556-10-17
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด รวม 14 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-17
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รวม 13 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-17
ประกาศผลซื้อเครื่อง Radient warmer จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.เตียวฮงสีลม - -
2556-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ของ ศพด.จำนวน 130คน/100วัน ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 17-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 17-28 ตุลาคม 2556
2556-10-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 16-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2556
2556-10-17
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556
2556-10-17
ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้่างของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 - -
2556-10-17
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทาง จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา - -
2556-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงหลังคาอาคารตรวจซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 โครงการ วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556
2556-10-17
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 14 รายการ ของโรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 10-31 ตุลาคม 2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
2556-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถ ศูนย์ ปภ.จำนวน 1 หลัง ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 16-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-28 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ศพด.ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 16-25 ตุลาคม 2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ร.ร.เทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย) จำนวน 879 คน วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น จำนวน 2 โครงการ ของ รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา และ รพ.สต.สารภี วันที่ 15-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมระบบงาน จำนวน 2 โปรแกรม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-29 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล - -
2556-10-16
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิสเมด - -
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-29 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะภูมิทัศน์รอบอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 16-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 16-29 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้ ศพด. ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับ ศพด.หมูสี ของ อบต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 15-28 ตุลาคม 2556
2556-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านทองหลางน้อย ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 14-29 ตุลาคม 2556 วันที่ 14-29 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศผลจ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมโครงราวม่านสถานีสอบ OSCE อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 3 ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โชว์วี่เฮาส์ - -
2556-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. ของ อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 14-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 14-28 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด. ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 68,976 ถุง และ นมกล่อง จำนวน 27,729 กล่อง ของ อบต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 11-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-28 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกขนาด 2 ตัน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 11-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 22 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมที่พักและที่จอดรถ ศูนย์ ปภ.จำนวน 1 หลัง ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านเหมสูง, ศพด.บ้านหนองบัวตะแบง และ ศพด.บ้านตูม จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556
2556-10-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-22 ตุลาคม 2556
2556-10-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 11-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 11-24 ตุลาคม 2556
2556-10-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลาดยางเคปซีล ม.2 บ้านหนองคู ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 10-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-21 ตุลาคม 2556
2556-10-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติม ศพด.ของ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556
2556-10-11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4-ม.23, ม.8-ม.14, ม.9-ม.1-ม.18 และ ม.17-ม.9 รวม 4 โครงการ ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 10-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556
2556-10-11
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.พิมาย ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556
2556-10-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสระแก้ว และถนนวนปรางค์ ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 10-24 ตุลาคม 2556
2556-10-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้วตาข่ายที่ สอ.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 8-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 8-18 ตุลาคม 2556
2556-10-10
ประกาศผลซ่อมเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป - -
2556-10-10
ประกาศผลจ้างติดตั้งเหล็กดัดและปรับปรุงบ้านพักฯ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ณรงเกียรติการก่อสร้าง - -
2556-10-10
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนภายในศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ณรงเกียรติการก่อสร้าง - -
2556-10-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกฯ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 250 ชุด ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556
2556-10-09
ประกาศประมูลซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ หมุนได้รอบ จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 28 ตุลาคม 2556
2556-10-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556
2556-10-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-18 ตุลาคม 2556
2556-10-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 9-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 9-21 ตุลาคม 2556
2556-10-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 8-21 ตุลาคม 2556
2556-10-09
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บฟิล์ม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 4 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
2556-10-09
ประกาศยกเลิกซื้อโลหะดามกระดูกและสกรู ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-10-09
ประกาศผลซื้อาข้อเข่าเทียมฯ จำนวน 40ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2556-10-09
ประกาศผลซื้อเครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง จำนวน 1 เครื่องของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ - -
2556-10-09
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มารุ่งโรจน์ - -
2556-10-09
ประกาศผลซื้อหลอดเอกซเรย์ จำนวน 1 หลอด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) - -
2556-10-09
ประกาศผลซื้อบอลลูนขยายหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2556-10-08
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน) จำนวน 4 เครื่อง ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ประชุม) จำนวน 150 ตัว ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 9-24 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ด่านขุนทด วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่องสำหรับ รพ.สีคิ้ว วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ รวม 7 โครงการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-21 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และมาตรวัดน้ำ รวม 8 รายการ ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 ตุลาคม 2556 วันที่ 7-21 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้่างถนนลาดยาง ม.16 บ้านโคกเพชร และ ม.20 บ้านมาบาลาน รวม 2 โครงการ ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 7-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556
2556-10-08
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ และซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง สร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 214-บ้านอายอง(ตอน1-2,ตอน4),สายทาง สร.012 ถ.เชิงลาดคอสะพานแม่น้ำมูล-บ้านบางบ่อภิรมณย์ จ.สุรินทร์ วันที่ 3-8 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง สร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2334-บ้านหนองดุม,สายทาง สร.6052 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงบ้านแกน้อย จ.สุรินทร์ วันที่ 3-8 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ม.14 บ้านไผ่สามัคคี ของ อบต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 38 รายการ ของ อบต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 18 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายสุขาภิบาลเมืองคง-บ้านดอนใหญ่ ม.1 (ช่วงที่ 3) ของ อบต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-15 ตุลาคม 2556 วันที่ 24 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนิคมพัฒนาสามัคคี จำนวน 210 วัน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตะปัน-รังกา จำนวน 210 วัน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านฉกาจช่องโค จำนวน 210 วัน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพุทรา จำนวน 210 วัน ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-17 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-28 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-28 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศผลซื้อสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ - -
2556-10-07
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จี้ทำลายวงจรไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 2 รายการ รวม 120 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-9 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.2ชั้น เป็นอาคารผู้ป่วย จำนวน 60 เตียง ของ โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 3-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2556
2556-10-07
ประกาศประมูลเงินอาการเก็บรังนกอีแอ่น จำนวน 60 เกาะ ในเขตจังหวัดกระบี่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ วันที่ 14-24 ตุลาคม 2556 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
2556-10-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 4-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 4-16 ตุลาคม 2556
2556-10-04
ประกาศผลซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิเทค - -
2556-10-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-30 ตุลาคม 2556 วันที่ 3-30 ตุลาคม 2556
2556-10-04
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์สัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ชุดของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด - -
2556-10-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 3-16 ตุลาคม 2556
2556-10-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันฯ จำนวน 1 เครื่องของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-17 ตุลาคม 2556 วันที่ 3-17 ตุลาคม 2556
2556-10-04
ประกาศผลซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ.เอฟ.แอดวาน เมด - -
2556-10-04
ประกาศผลซื้อหัวตรวจเครื่องอัลตร้าซาวด์ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ - -
2556-10-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บ้านทองหลางน้อย ม.3 บ้านน้ำบ่า และบ้านกู่ ม.4 รวม 3 โครงการของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 2-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-16 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.เทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีล ม.3บ้านโค้งเจริญ-ม.6บ้านมาบกราด รวม 2 โครงการ ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 3-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 3-16 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-14 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-14 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นสำนักงานอาชีวเวชกรรมของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 กันยายน - 15 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 15 ตุลาคม 2556
2556-10-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ของโรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศจำหน่วยเศษอาหาร จำนวนประมาณ 300 ก.ก./วันของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศผลซื้อเฝือกปูนสำเร็จรูป จำนวน 500 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-10-02
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 2-14 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-14 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ดอนยาว ของ อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556 วันที่ 2-15 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 1-16 ตุลาคม 2556 วันที่ 1-16 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 1-10 ตุลาคม 2556 วันที่ 1-10 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาฯ จำนวน 131 รายการ ของ ทต.หนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานแบบติดกับที่ ชั้น 1-6 และ 8 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556 วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาซื้อลิฟท์ขนส่งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556
2556-10-02
ประกาศสอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์พื้นฐานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556
2556-10-01
ประกาศยกเลิกซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและคอฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-10-01
ประกาศยกเลิกซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-10-01
ประกาศผลซื้อหน้าจอเครื่อง LABP จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มาเคท์(ไทยแลนด์) - -
2556-09-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สสอ.,อาคารโรงรถ,บ้านพักข้าราชการ,ถนน คสล.และอื่นๆ รวม 4 โครงการ ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
2556-09-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ วันที่ 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556
2556-09-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.,ก่อสร้างถนน คสล.และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ รวม 4 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 27 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556 วันที่ 27 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
2556-09-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.2,4,5,6,7 ซ่อมถนนหินคลุก ม.4 ซ่อมถนนดินและเสริมผิวลูกรัง ม.5 ก่อสร้างลานคอนกรีตและรางระบายน้ำ รวม 8 โครงการ ของ ทต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราช วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556
2556-09-27
ประกาศผลจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าสาลวัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.พลล้านโคราช - -
2556-09-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556
2556-09-26
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1เครื่อง และชุดน้ำยาตรวจโรคธาลัสซีเมีย จำนวน 10,000 ชุด ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556
2556-09-26
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV รอบบริเวณสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เลขที่ 258 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556
2556-09-25
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ออริเคียว - -
2556-09-25
ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องช่วยแรงดันหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-09-25
ประกาศผลซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ เอส วิชั่น - -
2556-09-25
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20-30 กันยายน 2556 วันที่ 20 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556
2556-09-25
ประกาศผลซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNAจำนวน 1,680 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-09-25
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เฮ็ลธ อินโนเวฌัน - -
2556-09-25
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2556-09-25
ประกาศผลซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 65 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-09-25
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส - -
2556-09-25
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์(Spinal Needle Disposable No.20,22,25,27) จำนวน 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-09-25
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน รวม 156 รายการ ของกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 25-27 กันยายน 2556 วันที่ 1 ตุลาคม 2556
2556-09-25
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน รวม 185 รายการ ของกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 25-27 กันยายน 2556 วันที่ 1 ตุลาคม 2556
2556-09-25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ รวม 600 หน่วยของ การเคหะแห่งชาติ จ.นครราชสีมา(ปากช่อง 2) วันที่ 23-27 กันยายน 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
2556-09-25
ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของ อบต.ดอนใหญ่ ได้แก่ บจก.ทรัพย์รุ่งโรจน์ซัพพลาย - -
2556-09-25
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ขนาด 1 เตียง จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556
2556-09-25
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวสโมสรบุคลากร จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556
2556-09-25
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารแห้ง จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 18-30 กันยายน 2556 วันที่ 18-30 กันยายน 2556
2556-09-25
ประกาศสอบราคาซื้อข้าวสาร จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 18-30 กันยายน 2556 วันที่ 18-30 กันยายน 2556
2556-09-24
ประกาศประกวดราคาซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกระนัง-บ้านโคกเศรษฐี ของ ทต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
2556-09-24
ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ม.2 บ้านโนนระเวียง ของ อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา - -
2556-09-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางโท ม.8 ของ ทต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา - -
2556-09-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556
2556-09-24
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 23-30 กันยายน 2556 วันที่ 7 ตุลาคม 2556
2556-09-24
ประกาศยกเลิกซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 3 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2556-09-24
ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-09-23
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 4 ตู้ และซื้อเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 3 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นครราชสีมา วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
2556-09-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นครราชสีมา วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
2556-09-23
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 เครื่อง ของ สนง.สาธารณสุข จ.นครราชสีมา วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
2556-09-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่องและเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
2556-09-23
ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เคพีกมลกิจ อินเตอร์เทรด - -
2556-09-23
ประกาศผลเช่่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส - -
2556-09-23
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุด ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556
2556-09-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางโท ม.8 ของ ทต.เมืองยาง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556
2556-09-23
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์, ขยายเขตประปา,รางระบายน้ำ คสล.และก่อสร้างถนน คสล. รวม 14 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 กันยายน - 9 ตุลาคม 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
2556-09-23
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และพื้นที่โดยรอบ ของสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556
2556-09-20
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 20 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556
2556-09-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.4, ม.10 และจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7 รวม 4 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 วันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556
2556-09-20
ประกาศแก้ไขวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านศรีษะกระบือ(ช่วงที่2) จากเดิมวันที่ 23 กันยายน 2556 แก้ไขเป็นวันที่ 24 กันยายน 2556 - วันที่ 24 กันยายน 2556
2556-09-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองไทร-ลาดใหญ่ ช่วงบ้านนาหว้า ม.5 ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 19-30 กันยายน 2556 วันที่ 19-30 กันยายน 2556
2556-09-20
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำหอถังสูง(ชนิดแชมเปญเหล็ก)บ้านวังหิน ม.10 บ.วังหิน,ม.14 บ.หนองเรือ, ม.19 บ.โนนบ้าน, ม.20 บ.ดอนลำใย รวม 4 โครงการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย วันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
2556-09-20
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำหอสูง จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา - -
2556-09-20
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556
2556-09-20
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รวม 13 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556
2556-09-20
ประกาศผลเช่าเครื่องมือผ่าตัดระบบคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ - -
2556-09-20
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา - -
2556-09-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ3-4ที่ สอ.ลิ้นฟ้า,ปรับปรุงศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง3 และก่อสร้างระบบประปาสำหรับ ร.พ.ชุมชนใหม่ รวม 3 โครงการของ สนง.สาธารณสุข จ.นครราช วันที่ 18-30 กันยายน 2556 วันที่ 18 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
2556-09-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน ม.14-บ่อขยะ ม.5, ก่อสร้างถังเก็บน้ำหอถังสูง ม.10,ม.14,ม.19,ม.20 และก่อสร้างถนน คสล.ม.16,ม.17 รวม 7 โครงการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 18 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 18 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
2556-09-19
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 18-26 กันยายน 2556 วันที่ 4 ตุลาคม 2556
2556-09-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองโพธิ์ ม.14 ของ อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556
2556-09-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.ที่ดิน จ.นครราชสีมา วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556
2556-09-19
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด บ้านศูนย์กลาง ม.1 ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 17 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556 วันที่ 17 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556
2556-09-19
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงพลาสติกสีดำ,แดง,ขาว,ส้ม,เทา) จำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17-27 กันยายน 2556 วันที่ 10 ตุลาคม 2556
2556-09-19
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ สำนักงานจังหวัดหนองคาย วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556
2556-09-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 แห่ง ของ สนง.ที่ดิน จ.นครราชสีมา วันที่ 16-26 กันยายน 2556 วันที่ 16-26 กันยายน 2556
2556-09-19
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ของ สนง.ที่ดิน จ.นครราชสีมา วันที่ 11-23 กันยายน 2556 วันที่ 11-23 กันยายน 2556
2556-09-19
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ของ สนง.ที่ดิน จ.นครราชสีมา วันที่ 11-23 กันยายน 2556 วันที่ 11-23 กันยายน 2556
2556-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายแนะนำเส้นทางโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ วันที่ 18-30 กันยายน 2556 วันที่ 18-30 กันยายน 2556
2556-09-18
ประกาศผลซื้อเครื่อง monitor จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล - -
2556-09-18
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย - -
2556-09-18
ประกาศยกเลิกซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2556-09-18
ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล - -
2556-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ ร.พ.โชคชัย จำนวน 12 เดือน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17-27 กันยายน 2556 วันที่ 17-27 กันยายน 2556
2556-09-18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านศรีษะกระบือ-บ้านห้วยตะแครงเหนือ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 17-20 กันยายน 2556 วันที่ 23 กันยายน 2556
2556-09-18
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบไฟฟ้าสมุนไพร ขนาด 100 Kg. จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 17-27 กันยายน 2556 วันที่ 17-27 กันยายน 2556
2556-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำและคลองส่งน้ำ ม.4 บ้านหนองบัวรอง ของ ทต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-18
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ วันที่ 16-20 กันยายน 2556 วันที่ 25 กันยายน 2556
2556-09-18
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและบริเวณโดยรอบ ของ สำนักงานจังหวัดสกลนคร วันที่ 13-24 กันยายน 2556 วันที่ 13-24 กันยายน 2556
2556-09-18
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมหัวฟลูออกเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 10-24 กันยายน 2556 วันที่ 10-24 กันยายน 2556
2556-09-17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการ อบต.ลำมูล ม.6 บ้านหนองโจด ของ อบต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 16-27 กันยายน 2556 วันที่ 3 ตุลาคม 2556
2556-09-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารฯ จำนวน 12 เดือนตั้งแต่ 1ต.ค.56-30กย57 ของ กกต.จ.นครราชสีมา วันที่ 16-27 กันยายน 2556 วันที่ 16-27 กันยายน 2556
2556-09-17
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าาขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16-19 กันยายน 2556 วันที่ 26 กันยายน 2556
2556-09-17
ประกาศประกวดราคาซื้อยุูนิตทำฟัน จำนวน 15 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 15 แห่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16-19 กันยายน 2556 วันที่ 26 กันยายน 2556
2556-09-17
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA. จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16-19 กันยายน 2556 วันที่ 26 กันยายน 2556
2556-09-17
ประกาศผลซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-09-17
ประกาศสอบบราคาจ้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำมูล จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-26 กันยายน 2556 วันที่ 13-26 กันยายน 2556
2556-09-17
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13-25 กันยายน 2556 วันที่ 13-25 กันยายน 2556
2556-09-17
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราบริมาณรังสีสูงอิริเดียม-192 ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12-24 กันยายน 2556 วันที่ 12-24 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงพร้อมตู้เก็บถังแบบตู้คู่ จำนวน 44 ตู้ ของ ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 13-23 กันยายน 2556 วันที่ 13-23 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศสอบราคาจ้างทำชั้นเก็บเอกสารติดถาวร ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 13-23 กันยายน 2556 วันที่ 13-23 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.ม.2,ม.4,ม.8,ม10,ม.12 จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 16-25 กันยายน 2556 วันที่ 4 ตุลาคม 2556
2556-09-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-24 กันยายน 2556 วันที่ 13-24 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 13-26 กันยายน 2556 วันที่ 13-26 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ม.8 บ้านเกาะ ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 13-27 กันยายน 2556 วันที่ 13-27 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ อบต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 14-23 กันยายน 2556 วันที่ 14-23 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-24 กันยายน 2556 วันที่ 13-24 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 13-23 กันยายน 2556 วันที่ 13-23 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 ชุด บ้านหนองสนวน ม.5 ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 16-27 กันยายน 2556 วันที่ 16-27 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกเพื่อการเกษตร 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยก่า 14 แรงม้าพร้อมหลังคากระบะสูง และอื่นๆ จำนวน 1 คัน วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-16
ประกาศขายทอดตลาดถังน้ำประปาแบบแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน 1 รายการ ของ ทต.สีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 10-26 กันยายน 2556 วันที่ 27 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ และภูมิทัศน์รอบอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รวมถึงเกาะกลางถนนสืบศิริ(304) ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 13-25 กันยายน 2556 วันที่ 13-25 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาซื้อจ้างซ่อมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 บ้านกระเบื้องนอก และ ม.7 บ้านหนองหัวคน ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-20 กันยายน 2556 วันที่ 30 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถเกษตรขนขยะ ขนาดไม่เกิน 2 ตันยกเทได้ 45องศา จำนวน 1 คัน ของ ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวาน ของ อบต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประธานสภา ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.จำนวน 4 รายการ ของ ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลูกรังบ้านสันติสสุข ม.2 จำนวน 2 ช่วง ของ อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-26 กันยายน 2556 วันที่ 13-26 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ และจ้างเหมาหล่อฝารางระบายน้ำถนนแจ้งพัฒนา รวม 2 โครงการ ของ ทต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-23 กันยายน 2556 วันที่ 12-23 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.เทศบาล9,10,ถ.สะแกราษฎร์ ซ.7 และก่อสร้างถนนสันติสุข1 ซ.8 รวม 4 โครงการ ของ ทต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-23 กันยายน 2556 วันที่ 11-23 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 12-22 กันยายน 2556 วันที่ 12-22 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกังสายเกษตร บ้านลาดใหญ่ ม.7 ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 12-22 กันยายน 2556 วันที่ 12-22 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ดอนเมือง และก่อสร้าง ศพด. ม.14 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 12-22 กันยายน 2556 วันที่ 12-22 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขต ทต.จอหอ กำหนด 3 ปี ของ ทต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 10 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 วันที่ 10 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 131 รายการ ของ ทต.หนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา วันที่ 11-24 กันยายน 2556 วันที่ 11-24 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศผลซื้อเครื่องวัด O2 Sat แบบหนีบนิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟาร์ ทริลเลียน - -
2556-09-13
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน สำหรับ สอ.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง และคุรภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 ชุด สำหรับ สอ.ทำนบพัฒนา,สอ.หนองหอย,สอ.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา และ รพ.ปากช่องนานา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง, Infusion Pump จำนวน 10 เครื่อง, เครื่อง Syring Pump จำนวน 4 เครื่อง และ EKG Monitor จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ ร.พ.เทพรัตน์นครราช วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาซื้อInfusion Pump จำนวน 9 เครื่อง, เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) จำนวน 1 เครื่อง และ EKG Monitor จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-13
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน สำหรับ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-25 กันยายน 2556
2556-09-12
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 6 เครื่อง, ซื้อชุดไมค์ประชุมพร้อมชุดควบคุม(ตัวลูก10ตัว)จำนวน 1 ชุด และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12-30 กันยายน 2556 วันที่ 12-30 กันยายน 2556
2556-09-12
ประกาศสอบราคาซื้อจ้างปรับปรุงผิวถนนและกั้นรั้วหอพักนักศึกษาแพทย์ 100 ยูนิต จำนวน 1 งาน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 12-30 กันยายน 2556 วันที่ 12-30 กันยายน 2556
2556-09-12
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-23 กันยายน 2556 วันที่ 11-23 กันยายน 2556
2556-09-12
ประกาศสอบราคาซื้อจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้านกุดโง้ง และวางท่อระบายน้ำ ม.2 บ้านวังไทร ของ ทต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-24 กันยายน 2556 วันที่ 11-24 กันยายน 2556
2556-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมที่จอดรถ ของ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 11-25 กันยายน 2556 วันที่ 11-25 กันยายน 2556
2556-09-12
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา รวม 353 รายการสำหรับ ศพด.จำนวน 6 แห่ง ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-25 กันยายน 2556 วันที่ 11-25 กันยายน 2556
2556-09-12
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับ ศพด.จำนวน 2 แห่ง ของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 กันยายน 2556 วันที่ 12-26 กันยายน 2556
2556-09-12
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงสักป่านอกโครงการในแนวเขตทางหลวง 201 ตอนสีคิ้ว-บ้านหนองบัวโคก รวม 4 กอง ไม้สัก 70 ท่อน วันที่ 11-17 กันยายน 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556
2556-09-12
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบประปาบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.คลังเขต 3 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 10-20 กันยายน 2556 วันที่ 10-20 กันยายน 2556
2556-09-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองขนาด ห้องนอนพร้อมส่วนประกอบ 4 หลัง ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 10-13 กันยายน 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556
2556-09-12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองขนาด 2 ห้องนอนพร้อมส่วนประกอบ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 10-13 กันยายน 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุดรวมค่าธรรมเนียมขอขยายเขตระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 โคกกรวด-นครราชสีมา ของแขวงการทางนคร วันที่ 10-13 กันยายน 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุดรวมค่าธรรมเนียมขอขยายเขตระบบไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครราชสีมา-หัวทะเล ของแขวงการทางนครราช วันที่ 10-13 กันยายน 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระทองคำ-ดอนไผ่ ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 10-13 กันยายน 2556 วันที่ 18 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันและอื่นๆ จำนวน 46 รายการ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 10-13 กันยายน 2556 วันที่ 19 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศสอบราคาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมท่าน้ำริมฝั่งลำบริบูรณ์บริเวณหน้าศาลปู่ม่วง ของ ทต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 10-23 กันยายน 2556 วันที่ 10-23 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ,ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา รวม 3 โครงการ ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 9-23 กันยายน 2556 วันที่ 9-23 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วแบบด้านล่างก่ออิฐถือปูนด้านบนเป็นลวดหนาม สูง 1.5 เมตร ยาว 63 เมตร ของ รพ.สต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 9-19 กันยายน 2556 วันที่ 9-19 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ โรงพยาบาลหนองแซง จ.สระบุรี วันที่ 9-19 กันยายน 2556 วันที่ 9-19 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนน คสล.ม5,ม.6 ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ.หนองขอน และซ่อมถนนหินคลุก ม.2 รวม 4 โครงการ ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-17 กันยายน 2556 วันที่ 6-17 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัววี ม.2 บ้านหนองตะไก้ ของ อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 6-19 กันยายน 2556 วันที่ 6-19 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-19 กันยายน 2556 วันที่ 9-23 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 536,000 กิโลกรัม ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 10-18 กันยายน 2556 วันที่ 24 กันยายน 2556
2556-09-11
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมด-วัน - -
2556-09-11
ประกาศผลซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ และ บจก.ยูพีเมดิคอล ซอลเตอร์ - -
2556-09-11
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 32 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) - -
2556-09-11
ประกาศผลซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.นำวิวัฒน์การช่าง - -
2556-09-11
ประกาศผลซื้อหลอดแก๊ส EO GAS จำนวน 360โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-09-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-24 กันยายน 2556 วันที่ 11-24 กันยายน 2556
2556-09-10
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 9-12 กันยายน 2556 วันที่ 18 กันยายน 2556
2556-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เทพาลัย ม.9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-23 กันยายน 2556 วันที่ 9-24 กันยายน 2556
2556-09-10
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์แบบใช้หญ้าเทียม ม.4 ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-17 กันยายน 2556 วันที่ 25 กันยายน 2556
2556-09-10
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน 33 ชุดพร้อมติดตั้ง ม.1,4,5,8,10,15 ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-23 กันยายน 2556 วันที่ 9-23 กันยายน 2556
2556-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารตลาดสดเทศบาล 1 ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556
2556-09-10
ประกาศสอบราคาซื้อธงชาติ และซื้อธงตราสัญลักษณ์ ภปร.(ผ้าร่ม)พร้อมเสาพลาสติก จำนวน 4,500 ชุด ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556
2556-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งเหล็กดัดและปรับปรุงบ้านพักชั้นล่างอาคารคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5-23 กันยายน 2556 วันที่ 5-23 กันยายน 2556
2556-09-10
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนภายในศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5-23 กันยายน 2556 วันที่ 5-23 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลูกรังบ้านใหม่ทานตะวัน ม.9 ซอย 4 ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-20 กันยายน 2556 วันที่ 6-20 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศสอบราคาซื้อ Radiant Warmer จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 9-23 กันยายน 2556 วันที่ 9-23 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-24 กันยายน 2556 วันที่ 6-24 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.6 และม.2 ของ อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 9-20 กันยายน 2556 วันที่ 9-23 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศประมูลจ้างซ่อมผิวแอสฟัทต์คอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 6-16 กันยายน 2556 วันที่ 24 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 7 รายการ ของ ทต.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา วันที่ 6-19 กันยายน 2556 วันที่ 6-19 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200 ตอนปางโก-กุดม่วง วันที่ 6-11 กันยายน 2556 วันที่ 16 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำคอนกรีต ม.2 ติดตั้งถังประปา ม.6 ซ่อมถนนลูกรัง ม.4, ม.9 ก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์ย่าโม ม.8 และวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.6 รวม 6โครงการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เ วันที่ 6-20 กันยายน 2556 วันที่ 6-20 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-16 กันยายน 2556 วันที่ 6-16 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 15 ชุด พร้อมติดตั้ง ของ ทต.เมืองคง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-20 กันยายน 2556 วันที่ 9-20 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศประมูลราคาจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 41 รายการ ของ ทต.เมืองคง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-20 กันยายน 2556 วันที่ 9-20 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลงานดินชนิดต่างๆ และจ้างปรับปรุงเปลี่ยนยางฝายยางบ้านโนนกอก รวม 2 โครงการ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 6-11 กันยายน 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านบึงพระนอก ของ ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.12 สายที่ 1 และ สายที่ 2 ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมหลังคาอาคารสถานีดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 รายการ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศสอบราคาซื้อชุดขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556
2556-09-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ ศพด.จำนวน 5 แห่ง ของ อบต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 5-16 กันยายน 2556 วันที่ 5-16 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบออกจอภาพ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิแคร์ (ประเทศไทย) - -
2556-09-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ที่ สอ.ใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว และที่ สอ.นาใหญ่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 5-16 กันยายน 2556 วันที่ 5-18 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5-16 กันยายน 2556 วันที่ 5-16 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และอื่นๆ จำนวน 15 รายการ ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-18 กันยายน 2556 วันที่ 5-18 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันขับเคลื่อน2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 5-17 กันยายน 2556 วันที่ 5-17 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.12 บ.โคกมะกอก และซ่อมถนนหินคลุก ม.13 บ.ใหม่สมบูรณ์ ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 5-19 กันยายน 2556 วันที่ 5-19 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสลซ ม.2 บ้านหนองคู ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 5-17 กันยายน 2556 วันที่ 5-17 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศขายทอดตลาดโค จำนวน 17 ตัว และ แพะ จำนวน 2 ตัว ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน วันที่ 4-17 กันยายน 2556 วันที่ 18 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ ของโครงการชลประทานนครราชสีมา วันที่ 5-10 กันยายน 2556 วันที่ 16 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศยกเลิกประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ - -
2556-09-06
ประกาศสอบราคาซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว จำนวน 163,500 กิโลกรัม ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 4-17 กันยายน 2556 วันที่ 4-17 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก ซ.บ้านนายพรชัย ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-16 กันยายน 2556 วันที่ 4-16 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วหลังอาหารสำนักงาน ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-16 กันยายน 2556 วันที่ 4-16 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล. เพื่อจอดรถขยะและเก็บพัสดุ ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-16 กันยายน 2556 วันที่ 4-16 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทำหลังคาเอนกประสงค์โครงสร้างเหล็ก ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-16 กันยายน 2556 วันที่ 4-16 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าสาลวัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-17 กันยายน 2556 วันที่ 3-17 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.,ซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน ม.8,ม.9 และสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.10 ของ อบต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 2-16 กันยายน 2556 วันที่ 2-16 กันยายน 2556
2556-09-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 ชุด ของ อบต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556
2556-09-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 วันที่ 4-17 กันยายน 2556 วันที่ 4-17 กันยายน 2556
2556-09-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยางสายบ้านไพล-บ้านหนองแวง ม.5 ของ อบต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 5-18 กันยายน 2556 วันที่ 5-18 กันยายน 2556
2556-09-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์ฟิตเนสในร่ม ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-18 กันยายน 2556 วันที่ 5-18 กันยายน 2556
2556-09-05
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 กันยายน 2556 วันที่ 4-17 กันยายน 2556
2556-09-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ผอ.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม วันที่ 3-6 กันยายน 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556
2556-09-05
ประกาศผลจ้างถ่ายเอกสารของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ร้านกรุงเทพฯ โอ.เอ.เซอร์วิส - -
2556-09-05
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา จำนวน 64 รายการ ของ ทต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 30 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายบ้านโนนละกอ-บ้านเขว้า ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 กันยายน 2556 วันที่ 4-17 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร(ดีเซล)ขนาด12ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3-17 กันยายน 2556 วันที่ 3-17 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอประชุม ถนน คสล.ม.4บ้านโนนตาล วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.7บ้านตะคร้อ รวม 3 โครงการ ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 กันยายน 2556 วันที่ 4-18 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน ม.12 บ้านหนองตาด และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13บ้านแปะ,ม.15บ้านหันเหนือ,ม.18บ้านหันใต้,ม.21บ้านสุขังไทยเจริญ รวม 5 โครงการ ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธ วันที่ 3-17 กันยายน 2556 วันที่ 3-17 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศประมูลจ้างซ่อมถนนลาดยางสายบ้านรังกาใหญ่-บ้านตะปัน ของ อบต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 3-11 กันยายน 2556 วันที่ 19 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถ.เทศบาล 2 ของ ทต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 3-16 กันยายน 2556 วันที่ 3-16 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5 บ้านดงพลอง, ม.8 บ้านทรัพย์เจริญ ม.9 บ้านหัวนาคำ, ม.10 บ้านสายธาร ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 3-16 กันยายน 2556 วันที่ 3-16 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านดงพลอง ก่อสร้างประปาผิวดิน ม.11 บ้านโคกไม้งาม และขุดขยายสระ ม.4 บ้านหนองขามน้อย ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 3-16 กันยายน 2556 วันที่ 3-16 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 3-17 กันยายน 2556 วันที่ 19 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1 สาย1-2, ม.6 บ้านหนองสะเดา ม.8 บ้านหนองแขมพัฒนา ม.9 บ้านแก่งขาม รวม 5 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 3-17 กันยายน 2556 วันที่ 3-17 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 3-17 กันยายน 2556 วันที่ 3-17 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง cape seal ม.9บ.คลองสมบูรณ์-ม.3บ.คลองหินร่อง ของ อบต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 2-11 กันยายน 2556 วันที่ 19 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านดอนกระชาย ม.5 บ้านห้วยคร้อ และถนนหินคลุก ม.10 บ้านสระไผ่ ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 3-16 กันยายน 2556 วันที่ 3-16 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และอื่นๆ รวม 3 โครงการ ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 3-16 กันยายน 2556 วันที่ 3-16 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีรักษา ม.2 และ ม.6 บ้านดอนกุดตะโพธิ์ รวม 2 โครงการ ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 2-16 กันยายน 2556 วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2556
2556-09-04
ประกาศผลจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ชุด ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ บจก.พาวเวอร์ สกาย - -
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ไหม ม.3 บ้านคึมมะอุ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย และ ม.10 บ้านกุดน้ำใส ต.ไพร อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมบริเวณค่ายพักแรม ฝ่ายการศึกษาภายในสวนสัตว์นครราชสีมา และสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดส่งอาหารแห้งและอาหารสดของสวนอาหารเคียงบึง จำนวน 4 ประเภ วันที่ 2-16 กันยายน 2556 วันที่ 23 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลล์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอนมวกเหล็ก-บ่อทอง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 9 กันยายน 2556
2556-09-04
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองและอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา - -
2556-09-03
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.รัตนา แอ๊พแพเร็ล แคร์ - -
2556-09-03
ประกาศสอบราคาซื้อบอลลูนขยายหลอดเลือดแดงทั่วไป จำนวน 30 เส้น และบอลลูนขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 40 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-12 กันยายน 2556 วันที่ 2-12 กันยายน 2556
2556-09-03
ประกาศประมูลจ้างซ่อมผิวแอสฟัลติก ม.1 บ้านหัวหนอง ของ อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 2-12 กันยายน 2556 วันที่ 2-12 กันยายน 2556
2556-09-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคาวบอยสำเร็จรูป ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2-16 กันยายน 2556 วันที่ 2-16 กันยายน 2556
2556-09-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.จำนวน 80 คน ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 3-16 กันยายน 2556 วันที่ 3-17 กันยายน 2556
2556-09-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณศูนย์ฯ ระยะทาง 927 เมตร ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา วันที่ 2-13 กันยายน 2556 วันที่ 2-13 กันยายน 2556
2556-09-03
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนครีต สายทาง สร.3054 แยกทางหลวงหมายเลาข 214-บ้านดู่พัฒนา อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ 2-5 กันยายน 2556 วันที่ 11 กันยายน 2556
2556-09-03
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายคลองระบายน้ำเสีย จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 2-11 กันยายน 2556 วันที่ 19 กันยายน 2556
2556-09-03
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเลขที่ E1/2556 และ E2/2556 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา - -
2556-09-02
ประกาศผลการสอบราคาซื้อกล่องใส่ screw ผ่าตัดขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป - -
2556-09-02
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู เกียร์ธรรมดา รวมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ของ กกต.นครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556
2556-09-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 6 ชุด ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-12 กันยายน 2556 วันที่ 2-12 กันยายน 2556
2556-09-02
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 15 ของ ทม.บ้ัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 30 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 วันที่ 30 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556
2556-09-02
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทาง cape seal สาย นม.3121 บ้านมะกอก ม.9 ของ อบต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556
2556-09-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านอ้อ ม.6 และบ้านอ้อเหนือ ม.14 รวม 2 โครงการ ของ อบต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 31 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 31 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556
2556-09-02
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา รวม 6 รายการ ของ อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-18 กันยายน 2556 วันที่ 2-18 กันยายน 2556
2556-09-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 25 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-09-02
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหาร ข้าวสารและเชื้อเพลิงหุงต้ม จำนวน 285 รายการ ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง, โพธิ์กลาง วันที่ 30 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 27 กันยายน 2556
2556-09-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯจำนวน 2 เครื่อง และเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์กับกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลคง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556
2556-09-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง, ซื้อชุดผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 3 ชุด และซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการรีดนม จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศผลจ้างทำระบบท่อทางการแพทย์ และอื่นๆ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บางกอกอินเตอร์คอน - -
2556-08-30
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 63 รายการ ของ อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายบุญเหลือฯ-ถ.เปรมปรีดา ของ ทต.หนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 125 รายการ สำหรับ ศพด.จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศสอบราคาจ้างหลังคลุมจุดจำหน่ายบัตรและบูธจำหน่ายบัตรภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ วันที่ 19-30 สิงหาคม 2556 วันที่ 5 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศสอบราคาดูแลรักษาระบบบาดาลภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556
2556-08-30
ประกาศยกเลิกซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนจำนวน 6 รายการ ของ อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา - -
2556-08-30
ประกาศสอบราคาซื้อหน้าจอเครื่อง LABP intra aortic bollon pump จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา่ วันที่ 30 สิงหาคม - 24 กันยายน 2556 วันที่ 30 สิงหาคม - 24 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟใช้กับเครื่องสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่องพร้อมติดตั้งห้องเก็บเสียง, สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.คง วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง สำหรับ ร.พ.ปักธงชัย วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ด่านขุนทด วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 นาย รวม 12 เดือน วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศสอบราคาซื้อยาทางการแพทย์ Erlotinib 150mg.จำนวน 990 เม็ด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศผลซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป - -
2556-08-30
ประกาศยกเลิกซื้อ Colposcope พร้อม Cryo Surgical system จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2556-08-30
ประกาศยกเลิกซื้อ Set Hysterectomy จำนวน 2 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2556-08-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 13 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 13 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศผลซื้อเครื่อง EKG12Leads จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เวิลด์อีควิปเม้นท์ - -
2556-08-30
ประกาศผลจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมฯ และอื่นๆ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาร์.ที.ไทย เมดิคอล - -
2556-08-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกน้อย ม.10 ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระเบื้อง ม.8 ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" แบบพลาสติก จำนวน 600 เครื่อง และขนาด 2" จำนวน 20 เครื่อง ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 6 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 6 กันยายน 2556
2556-08-30
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านวัด-คง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 6 กันยายน 2556
2556-08-29
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางวงเวียนบ้านไร่-บ้านคลองเสือ ม.15 ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 13 กันยายน 2556
2556-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวง 202 ฝั่งทิศเหนือ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556
2556-08-29
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงปานอกโครงการแนวเขต ทล.201 ตอนสีคิ้ว-บ้านหนองบัวโคก จำนวน 70 ท่อน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา - วันที่ 11 กันยายน 2556
2556-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้่างฝายน้ำล้น คสล., ถนนน้ำล้น คสล.ม.3 บ้านยางใหญ่ และก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.9 บ้านยางใหญ่พัฒนา ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556
2556-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 14 รายการ ของทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 12 กันยายน 2556
2556-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเวียน ม.6 และรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกมะกอก ม.11 รวม 2 โครงการ ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556
2556-08-29
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้าง จำนวน 8 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม ได้แก่ หจก.มะค่าพัฒนาการ และ หจก.ธนกรเจริญทรัพย์ - -
2556-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับ ศพด.จำนวน 3 ศูนย์ รวม 198 รายการ ของ อบต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-08-29
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่า จำนวน 92 รายการ ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 11 กันยายน 2556
2556-08-29
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างซ่อมถนนลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา - -
2556-08-29
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้่างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา - -
2556-08-29
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องจักรในการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา - -
2556-08-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ รวม 42 รายการ ของ อบต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-08-29
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เครื่องช่วยฟังฯ) จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556
2556-08-29
ประกวดราคาหลอดเอกซเรย์ รุ่น Allura FD10 จำนวน 1 หลอด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 13 กันยายน 2556
2556-08-29
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-13 กันยายน 2556 วันที่ 2-13 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.4 บ้านวังกระทะ และขุดเจาะบ่อบาดาล ม.7,15,17,18,19,21,22 รวม 8 โครงการ ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลและเครื่องรับส่งวิทยุพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 7 จุด ของ อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ของ อบต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร รพ.สต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 19 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา จำนวน 6 รายการ ของ อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 เครื่อง และชุดทันตกรรมหัตถการ จำนวน 1 ชุด ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้(ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับ ร.พ.สีคิ้ว และรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 2 คัน สำหรับ สอ.น้ำซับ และ สอ.หนองนกเขียน วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดูกพร้อมเลื่อย จำนวน 1 เครื่อง และ Infusion Pump จำนวน 25 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทล.หมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 5 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศประกวดราคาจ้างเหลาปรับปรุง ทล.หมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไผ่-แก้งสนามนาง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 5 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทล.หมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 5 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายบ้านปางอโศก ม.1 บ้านชลประทาน ม.14 ซ.บ้านยายดำ และก่อสร้างถนนหินคลุก บ.ปางอโศก ม.1-ม.15 บ.ถ้ำเต่าพัฒนา รวม 4 โครงการ ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.รวม 2 โครงการ ของ ทต.เมืองยาง จ.นครราชสีมา - -
2556-08-28
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนชนิดผิวจราจรแบบเรียบลาดยางแอสฟัลต์ สายทางหมายเลข นม.3139 แยก 304-บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 26-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 5 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 5 แห่ง ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อตู้ปลา จำนวน 13 ตู้ ของ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556
2556-08-28
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง ของ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 19 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-27
ประกาศประกวดราคาซื้อยางทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556
2556-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 3 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-08-27
ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทย จีแอล - -
2556-08-27
ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถ.เทศบาล 15 ม.10 และถนน คสล.ถ.เทศบาล 9 ม.9 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-08-27
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทข้าวสาร อาหาร และเชื้อเพลิงหุงต้ม(แก๊ส) จำนวน 1 ชุด ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 วันที่ 25 กันยายน 2556
2556-08-27
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกกรวด-หนองสรวง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 26-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 4 กันยายน 2556
2556-08-27
ประกาศประกวดราคาซื้อยา R-Hu-ERYTHROPOITIN-ALPHA 4000 IU INJ 7,000 pk ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 11 กันยายน 2556
2556-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยมีชัย 4 (คำสอน) ของ ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556
2556-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลหนองบุญมาก วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-08-27
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.8,9,12,14 ถนนหินคลุก ม.15 รางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและวางท่อระบายน้ำ ม.7,ม.10 ปรับปรุงบ่อสาธารณะ ม.4 ขยายไหล่ทาง คสล.ม.4 รวม 13 โครงการ ของ อบต.ส วันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 11 กันยายน 2556
2556-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 4 ศูนย์ ของ อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-08-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อประปา ม.12 บ้านหนองรังกา และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและทางเท้า ม.7 บ้านคลองกระบือ รวม 2 โครงการ ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีม วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-27
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุกแบบ2ตอน 4 ประตู จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการที่ดิน จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200 ตอนปางโก-กุดม่วง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 23-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 2 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0201 ตอนมวกเหล็ก-บ่อทอง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 2 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อห้องเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จำนวน 12 รายการ ของโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 ม.4 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 19-29 สิงหาคม 2556
2556-08-26
ประกาศประมูลจ้างซ่อมถนนลาดยางสายบ้านจอก ม.3-บ้านซาด ม.1 ของ อบต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 11 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างศาลาประชาคม-ถนนสาย 304 และสายเทพธงชัยต่อจากเดิม รวม 2 โครงการ ของ ทม.เมืองปัก จ.นครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนน คสล.สายเทพธงชัย ชุมชนเมืองปัก ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 26 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมโรงเลี้ยงเขตชายและโรงเลี้ยงเขตหญิง จำนวน 1 งาน ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.,รางระบายน้ำ คสล.ม.1,ขยายไหล่ทาง คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักน้ำ ม.2 และ ม.6 รวม 5 โครงการ ของ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) โทรทัศน์สี อุปกรณ์ควบคุมพร้อมระบบสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศประมูลเช่าสถานที่ขายของตลาดนัดวันเสาร์(ครั้งที่ 2) ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม - 11 กันยายน 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.4 บ้านหนองขุ่น และก่อสร้างรั้ว คสล.รอบอาคาร รวม 2 โครงการ ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดชุมชน ม.1 ถนน คสล.ม.1,2,5,8,9 ขุดลอกบึง ม.2 และปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองปรือบ้านช่อบูรพา ม.7 รวม 8 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครร วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศผลซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอสไอซี เมดิเทค - -
2556-08-26
ประกาศผลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด - -
2556-08-26
ประกาศผลซื้อ Dinamap จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล - -
2556-08-26
ประกาศผลซื้อเครื่อง Pulse oximeter จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล - -
2556-08-26
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อีฟอร์แอล อินเตอร์เนชั่นแนล - -
2556-08-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 3 เครื่อง และรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบมีแค็ป จำนวน 1 คัน ของ โรงพยาบาลจักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5,ม.8,ม.19 คลองส่งน้ำ ม.6 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.7 และซ่อมแซมถนน คสล.ม.13 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้านหัวทะเล และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ซ.สุขสำราญ ม.5 บ้านพะไล ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Tablet) โทรทัศน์ อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์(Tablet) พร้อมระบบ จำนวน 5 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศสอบราคาซื้อกล้ายางพาราชำถุงพร้อมปลูก พันธ์ุ RRIM 600 ของงานสวนป่าดงพลอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 22 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ศพด.ชีวาน จำนวน 1 งาน ของ อบต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ถ.เทศบาล 9 ซอย 4 และถนน คสล. ถ.เทศบาล13 ซอย 1/2 ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน 13 ชุด พร้อมติดตั้ง ม.5,10,15 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบาล 9 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถ.เทศบาล 15 ม.10 รวม 2 โครงการ ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.2 ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ยุ้ง ม.1 ต.บ้านโพธิ์ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล.พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมอ่างล้างหน้า ของ ศพด.พนมวัน ม.6 โดย ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหัวหนอง 4 ฝั่งทิศตะวันออก ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถ.เทศบาล15(ฝั่งทิศใต้)พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร คสล.หลังท่อ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.รถไฟ 3 ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 29 ชุด ของโรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-23
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง ของ อบต.กุดโบสถ์ ได้แก่ หจก.เสิงสางการโยธา, หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น, หจก.สินวิวัฒนา - -
2556-08-23
ประกาศผลซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่องของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล - -
2556-08-22
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ อบต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 21-30 สิงหาคม 2556 วันที่ 9 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำทางเข้าวัดคลองดินดำ ม.8 ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 13 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านเกาะแก้ว ม.14 ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำทางเข้าวัดคลองดินดำ ม.8 ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านโค้งตะคร้อ ของ อบต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านเขื่อน ของ อบต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.รวม 2 โครงการ ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 77 รายการ ของ อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาล และอาคารบ้านพักอาศัย รวม 2 งาน ของศาลจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 19 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 131 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอส ฟูดส์ - -
2556-08-22
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 131 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอส ฟูดส์ - -
2556-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบออกจอภาพ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ High Frequency จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 17 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 17 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อหัวตรวจเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 หัวตรวจ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 17 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 17 กันยายน 2556
2556-08-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับ Polysomnography จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556
2556-08-21
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดโนนไทย ม.1 บ้านสันเทียะ ของ ทต.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 20-30 สิงหาคม 2556 วันที่ 20-30 สิงหาคม 2556
2556-08-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านห้วยฉลุง และ ม.11 บ้านหนองจาน ของ อบต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน ม.14 บ้านริมบึง และปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 บ้านสะแกราช ม.4 บ้านหนุก ของ อบต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-21
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 บ้านขาม ม.3 บ้านสะแกราษฎร์ ม.5 บ้านนามาบ ม.7 บ้านโนนหญ้าคา และ ม.10 บ้านบุละกอ ของ อบต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านห้วยฉลุง และ ม.11 บ้านหนองจาน ของ อบต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และอื่นๆ รวม 6 โครงการ ของ อบต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-21
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ของ ทต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556
2556-08-21
ประกาศประมูลจ้างซ่อมผิวจราจรบ้านเฉลียงใหญ่ ม.1 ของ อบต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 20-29 สิงหาคม 2556
2556-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับ ศพด.(ชุดเครื่องเล่นสนามแบบA) จำนวน 1ชุด ของ ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 19-29 สิงหาคม 2556
2556-08-21
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบูรณะทางหลวงหมายเลข2068 ตอนควบคุม 0100 ของ แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 - -
2556-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน จำนวน 45 รายการ ของ ทต.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุและอาคารโรงจอดรถ ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 19-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 19-29 สิงหาคม 2556
2556-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน จำนวน 21 รายการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-21
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมโครงราวม่านสถานีทดสอบ OSCE จำนวน 1 งาน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 วันที่ 21 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556
2556-08-21
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 ที่ สอ.หนองแวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 20-30 สิงหาคม 2556 วันที่ 20-30 สิงหาคม 2556
2556-08-21
ประกาศผลซื้อSyringe Pumpจำนวน 8 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-08-21
ประกาศผลซื้อOSMOMETERจำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.แอลเอสพี เมดดิคัล - -
2556-08-21
ประกาศผลซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล - -
2556-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 1,800 กล่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 19 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556
2556-08-21
ประกาศสอบราคาซื้อเฝือกปูน Slabสำเร็จรูป กว้าง6นิ้ว จำนวน 500 ม้วน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 16 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556
2556-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนยาวและบ้านป่าตะแบง จำนวน 100 รายการ ของ อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชส วันที่ 19-30 สิงหาคม 2556 วันที่ 19-30 สิงหาคม 2556
2556-08-20
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบบประปาและวางระบบประปา ของ อบต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-30 สิงหาคม 2556 วันที่ 19-30 สิงหาคม 2556
2556-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับ ศพด.ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 19-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 19-28 สิงหาคม 2556
2556-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งสำหรับ ศพด. จำนวน 5 ชุด ของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 20-29 สิงหาคม 2556
2556-08-20
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 21 รายการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-20
ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา - -
2556-08-20
ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อความประมูลรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ฯ จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา - -
2556-08-20
ประกาศผลจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.นวกรวิศวกรรม - -
2556-08-20
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556
2556-08-20
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่สำหรับผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน เ ครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 วันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556
2556-08-20
ประกาศผลซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้ จำนวน 85 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2556-08-20
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 55,200 test ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-08-20
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 240,000จาน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โปร-แอม ไบโอเทค - -
2556-08-20
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยเพียวดีไวซ์ - -
2556-08-20
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ - -
2556-08-19
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19-23 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 28 สิงหาคม 2556
2556-08-19
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 14 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556
2556-08-19
ประกาศรายชื่อผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7,8,11,12,13,14 ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.9 และขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ม.15 รวม 8 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556
2556-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกสระน้ำ ม.3 บ้านบุคา ก่อสร้าง ศพด.ม.14 และต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ดอนเมือง รวม 3 โครงการ วันที่ 16-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-26 สิงหาคม 2556
2556-08-19
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องโพรงจมูกและคอ ชนิดพับงอได้ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 วันที่ 16 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556
2556-08-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 16 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556
2556-08-19
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-08-19
ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบไม่ตัด PCL จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556
2556-08-19
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA จำนวน 1,680 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556
2556-08-19
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามในโพรงกระดูกและสกรูยึดโลหะฯ จำนวน 2 รายการ รวม 600 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556
2556-08-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 16 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-19
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556
2556-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 ซ.บ้่านนางเทียน ชุมชนเพ็ชรพระพรหม ของ ทตต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 16-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556
2556-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9 ต.บ้านใหม่ ของ ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 16-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556
2556-08-19
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(รถแทรกเตอร์อินเตอร์) จำนวน 1 รายการ ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม - 9 กันยายน 2556 วันที่ 9 กันยายน 2556
2556-08-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลานคอนกรีต รางระบายน้ำ รั้ว เสาธง ของ ศพด.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556
2556-08-19
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(ถังประปาแบบแชมเปญ) จำนวน 1 รายการ ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556
2556-08-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถ.ศรราม-สระแก้ว(พร้อมตีเส้นจราจร)ม.2 บ้านโตนด ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556
2556-08-16
ประกาศสอบราคาจ้างตกแต่งห้องนิทรรศการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556
2556-08-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องยกขยะสาธารณะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิิคฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-29 สิงหาคม 2556
2556-08-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556
2556-08-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนน คสล.และอื่นๆ รวม 7 โครงการ ของ อบต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 3 กันยายน 2556
2556-08-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วและป้าย ของ อบต.มะค่า ม.4 บ้านหนองม้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-29 สิงหาคม 2556 วันที่ 15-29 สิงหาคม 2556
2556-08-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนาดำ ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 15-21 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556
2556-08-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 16-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 16-27 สิงหาคม 2556
2556-08-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัด O2 Sat แบบหนีบนิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556
2556-08-16
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ชุดของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 15 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
2556-08-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมอนิเตอร์ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 15-28 สิงหาคม 2556
2556-08-16
ประกาศผลซื้ออ่างล้างมือแบบ 3 หลุม จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดดิ้ง - -
2556-08-16
ประกาศผลจ้างทำแผงกันสาดบังแดดอาคาร กฟภ.ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาล - -
2556-08-16
ประกาศสอบราคาซื้อชุดทำแผลล้างไตทางหน้าท้องชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 96,000 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 วันที่ 13 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556
2556-08-16
ประกาศผลจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สยามฮิตาชิเอลลิเวเตอร์ - -
2556-08-16
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้่า จำนวน 1 คัน ของ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 3 กันยายน 2556
2556-08-16
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,ม.3 ขุดลอกคลองน้ำ ม.9 ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ หจก.ชัยสวัสดิ์วิศวกรรม และร้านวงษ์ชาลีก่อสร้าง - -
2556-08-16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ผอ.จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จ.นครราชสีมา วันที่ 9-21 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 27 สิงหาคม 2556
2556-08-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสามแยกไฟแดงบริเวณโรงเรียนท่าขอนยาง จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556
2556-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับ ศพด.3แห่ง จำนวน 99 รายการ ของ อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 14-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 14-28 สิงหาคม 2556
2556-08-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.8 บ.สะพานหิน, ม.7บ.โกรกเดือนห้า,ม.1บ.ราชสีมา และถนนหินคลุก ม.4 บ.ตะเภาทอง ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 14-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 14-27 สิงหาคม 2556
2556-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด รวม 8 รายการ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 14-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 14-27 สิงหาคม 2556
2556-08-15
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2434 ตอนควบคุม 0100 ตอนสีคิ้ว-หนองรี ของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 14-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556
2556-08-15
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกกรวด-หนองสรวง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 วันที่ 14-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556
2556-08-15
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 63 รายการ ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556
2556-08-14
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 14-20 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 27 สิงหาคม 2556
2556-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556
2556-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-23 สิงหาคม 2556
2556-08-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านบิงพัฒนา ม.12-ม.7 บ้านหญ้าปลอก ของ อบต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-23 สิงหาคม 2556
2556-08-14
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใสขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า และขยายเขตระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 13-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 สิงหาคม 2556
2556-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารระบบรางเลื่อน ชนิด 10 ตู้ จำนวน 1 รายการ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556
2556-08-14
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.3ศูนย์ จำนวน 234 รายการของ ทต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-26 สิงหาคม 2556
2556-08-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.ตะวันสีทอง,ซ.สุคนรัตน์,ซ.สามัคคี ม.5 บ้านหนองบง รวม 3 โครงการ ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556
2556-08-14
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหารและข้าวสาร จำนวน 1 ชุด รวม 145 รายการ ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา วันที่ 22 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 วันที่ 16 กันยายน 2556
2556-08-14
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ระยะทาง 927 เมตร ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556
2556-08-14
ประกาศผลขายทอดตลาดเครื่องสวนหัวใจสองระนาบ ยี่ห้อ Toshiba ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เซาท์เวสท์คาร์ดิแอคเซ็นเตอร์ - -
2556-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรสาย4แยกโคกเจริญ-ร.ร.ทุ่งแขวน ม.5 บ้านโคกแขวน ของ อบต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 13-23 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1,2,5,7,12,13,15 และถนนหินคลุก ม.3 รวม 8 โครงการ ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 9-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-20 กรกฎาคม 2556
2556-08-13
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1,12 ถนนลูกรัง ม.10 และถนนคสล.ม.2,3,5,6,7,8,9,11,14 รวม 12โครงการ ของ อบต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 9-21 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 29 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมาและชัยภูมิของการเคหะแห่งชาติ วันที่ 9-20 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 28 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร ฝ.99 และก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ม.16 บ.หนองโสน รวม 2 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านคอนเมือง และก่อสร้างอาคาร ปภ.ม.9 รวม 2 โครงการ ของ อบต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศประมูลจ้างซ่อมผิวถนนลาดยาง บ้านขนายดี ม.10-ม.3 บ้านสำโรงกระจาย ของ อบต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-21 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 28 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุขนาด10วัตต์จำนวน 1 เครื่อง และขนาด5วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง ของ อบต.เมืองพลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และเทคอนกรีตทับหลังท่อ ถ.สุริยาและ ถ.ทุ่งเลนทอง จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับ ศพด.จำนวน 2 รายการ ของ อบต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-19 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน คสล.บ้านแก่งขาม ม.9 ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-28 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูและติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ม.3 บ้านแก่งโก ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-28 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-28 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ตัว และชุดทันตกรรมหัตถการ จำนวน 2 ชุด ของโรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-19 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลโชคชัย วันที่ 9-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-19 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.สีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 8-20 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 28 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556
2556-08-13
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นรางชั้น 3 จำนวน 11 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 จ.นครราชสีมา วันที่ 8-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-19 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทช.นม.3044-บ.โนนสมบูรณ์ อ.สีคิ้ว และสายบ้านปอหู ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวม 2 โครงการ วันที่ 8-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.201-บ.หนองโอง,สาย บ.นาหนอง,สายแยกนม.3032 บ.ซับสมบูรณ์-บ.ซับใต้,สายแยก ทล.201-บ.หนองห่าน รวม 4 โครงการ วันที่ 8-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคงคนครพิทักษ์ช่วงหน้าวัดตะคร้อจนสุดเขตเทศบาล ของ ทต.เมืองคง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-26 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 172 รายการ ของ ทต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของ ทต.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 8-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-19 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 15 ชุดพร้อมติดต้้ง ของ ทต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศพด. ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา - -
2556-08-09
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยหน้า ร.ร.มารีย์วิทยา จำนวน 1 งาน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-27 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ลำเลียงผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จำนวน 15 ชุด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้(ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 12ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบมีแค็ป จำนวน 1 ค้ัน วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-22 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7-13 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 7-22 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศสอบราคาประมูลจ้าก่อสร้างถนน คสล.รวม 4 โครงการ ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 7-19 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศสอบราคาประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านหัวหนอง ม.7 บ้านโมกมัน และม.9 บ้านหนองปรือใหม่ ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 7-19 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศสอบราคาประมูลจ้างยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านโนนสะอาด ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 7-19 สิงหาคม 2556
2556-08-09
ประกาศสอบราคาซื้อทีวี LED ขนาดไม่น้อยกว่า50นิ้วพร้อมติดตั้งจำนวน 10เครื่อง เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 1-12 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-12 สิงหาคม 2556
2556-08-08
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก ม.1 บ้านพุทรา ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 7-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 7-22 สิงหาคม 2556
2556-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 7 รายการ ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-16 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-16 สิงหาคม 2556
2556-08-08
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 8-21 สิงหาคม 2556 วันที่ 8-21 สิงหาคม 2556
2556-08-08
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 7-16 สิงหาคม 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556
2556-08-08
ประกาศผลซื้อน้ำยา IQ Lamina Case จำนวน 68 กล่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พีซีแอลโฮลดิ้ง - -
2556-08-08
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พีซีแอลโฮลดิ้ง - -
2556-08-08
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556
2556-08-07
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 110 รายการ ของ อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา - -
2556-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.4 บ้านหนองสองห้อง และ ม.5 บ้านพะไล จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-20 สิงหาคม 2556
2556-08-07
ประกาศประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อย 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ของ อบต.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 6-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556
2556-08-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.201-บ้านห้วยบง อ.สีคิ้ว,ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556
2556-08-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านศรีษะกระบือ-บ้านห้วยกระแครงเหนือ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556
2556-08-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหัน-บ้านหลุมปูน อ.สีคิ้ว,สูงเนิน จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556
2556-08-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.2037-แยก ทล.2055(ตอนที่2)อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556
2556-08-07
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง สร.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 2371-บ้านระกา อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556
2556-08-07
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินหินคลุก และขุดลอกสระ รวม 6 โครงการ ของ อบต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 5-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-14 สิงหาคม 2556
2556-08-07
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ได้แก่ หจก.คลองแค,หจก.โคราชพัฒนะ,หจก.เพ็ญจันทร์ก่อสร้าง - -
2556-08-07
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของ อบต.เมืองพลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา - -
2556-08-07
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-23 สิงหาคม 2556
2556-08-07
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง - -
2556-08-07
ประกาศผลซื้อ Stretcher สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมากกว่า 200กก. จำนวน 2 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมาได้แก่ บจก.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) - -
2556-08-07
ประกาศสอบราคาจ้างทำระบบท่อทางการแพทย์ออกซิเจน อากาศและสุญญากาศ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556
2556-08-07
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-08-07
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดี.เอ.พ.ไซแอม กรุ๊ป - -
2556-08-07
ประกาศผลซื้อตลับแผ่นรับภาพ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เจ.เอฟ.แอดวาน เมด - -
2556-08-07
ประกาศยกเลิกซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-08-07
ประกาศยกเลิกซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้ จำนวน 85 กล่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-08-07
ประกาศผลซื้อแผ่นดามกระดูกข้อมือฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป - -
2556-08-07
ประกาศผลซื้อชุดผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-08-07
ประกาศผลซื้อชุดข้อเทียมฯ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อิมพลานท์คาสท์ (ประเทศไทย) - -
2556-08-06
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 6-27 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-27 สิงหาคม 2556
2556-08-06
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ที่ ร.พ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556
2556-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านไร่พัฒนา ม.11 ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-20 สิงหาคม 2556
2556-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.9 และบ้านประดู่งาม ม.6 รวม 2 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 5-21 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-21 สิงหาคม 2556
2556-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล สายบ้านบุมะค่า ม.8-ม.4 บ้านบุยายแลบ ม.4 ของ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 5-21 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-21 สิงหาคม 2556
2556-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.10บ้านคอกหมู ของ อบต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 6-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-15 สิงหาคม 2556
2556-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ม.1 บ้านพุทรา ม.6 บ้านหนองน้ำกิน และ ม.14 บ้านพุทราพัฒนา ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556
2556-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.1ชั้น บ้านโค้งมะกอก ม.4 ของ อบต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-22 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-22 สิงหาคม 2556
2556-08-06
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 1,2 และ ศพด.เสิงสาง ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-15 สิงหาคม 2556
2556-08-06
ประกาศผลเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไทย ริชคอร์ปอเรชั่น - -
2556-08-06
ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยาจำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) - -
2556-08-06
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.กลางสำเภาทอง - -
2556-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 5-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-20 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 9 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่าย ศพด.ราชนิกูล ครั้งที่ 2 ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 6-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 6-22 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.2055-แยก ทช.ชย.2004 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 2-7 สิงหาคม 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองลุมพุก-บ้านโกรกตาแป้น อ.จัตุรัส, สายแยก ทล.2354-แยก ทช.ชย.4038(ตอนที่ 2)อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ รวม 2 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทที วันที่ 2-7 สิงหาคม 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.2384-บ้านคูเมือง อ.คง,สายบ้านบุเจ้าคุณ อ.วังน้ำเขียว รวม 2 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 2-7 สิงหาคม 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศประมูลจ้างซ่อมถนนลาดยาง ม.7 บ้านลำไซกง-บ้านด่าน ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 22 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้งถนนลาดยางสายบ้านดอนผวา ม.5 จำนวน 2 ช่วง ของ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-13 สิงหาคม 2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2บ.โนนรัง ม.4บ.หนองบง ม.5บ.หนองขามนาดี ม.7บ.ฤทธิ์รักษา และ ม.10บ.หนองเม็กน้อย รวม 5 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.11 ชุมชนคงสามัคคี รวม 2 โครงการ ของ ทต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-19 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก จำนวน 4 หลัง ของหน่วยรักษาป่าที่ บร.4(บาระแนะ) จ.บุรีรัมย์ วันที่ 1-13 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-13 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ของ ร.ร.บ้านหินโคน ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้า ป้ายชื่อ ประตูทางเข้า ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิถีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-7 สิงหาคม 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิถีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุคมนาคมชนิดแบบประจำที่ จำนวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุด และวิทยุคมนาคมมือถือ จำนวน 10 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ของ อบต.พลับพลา อ.โ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 10 เครื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2-8 สิงหาคม 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อ Spinal Needle Disposable No.20,22,25,27 รวม 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (บอลลูนขยายหลอดเลือด,สายสวยหลอดเลือด,อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด) รวม 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-15 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อสายให้ออกซิเจนไหลผ่านชนิดหัวเกลียว จำนวน 80,000 เส้น และชนิดหางปลา จำนวน 80,000 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 65 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-14 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (Cementless THR) จำนวน 32 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-15 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างทาสีคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำกลั่นบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-08-05
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดกลมระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ คลองวังกระสวย ม.2 บ้านวังกระสวย ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 1-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-21 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านซับใต้ จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 1-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-21 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 บ้านวังโรงน้อย ม.10 บ้านดอนหัวมัน และ ม.12 บ้านคลองนาดี รวม 3 โครงการ ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 1-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-21 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกสระน้ำ ม.1 บ้านปางละกอ และอ่างเก็บน้ำชลประทาน ม.9 บ้านห้วยเกตุ รวม 2 โครงการ ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 1-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-21 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ ม.12บ้านคลองนาดี ม.3 บ้านหนองดู่ รวม 2 โครงการ ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 1-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-21 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนดินหินคลุก และขุดลอกสระ จำนวน 6 โครงการ ของ อบต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน มีแค็ป จำนวน 1 คัน ของ ร.พ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านนายเกิด ม.17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายป่าสัก ม.16 บ้านสามัคคี 1 ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจุล-บ้านนายดัด ม.12 บ้านหนองรัง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนุช ประสาท ม.12 บ้านหนองรัง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.2-ม.5และขุดลอกคลองอีสานเขียว รวม 2 โครงการ ของ อบต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบาล 20 ม.9 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-16 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ของท่าอากาศยานนครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดหางเหยี่ยว(ท้องเรือ)จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1-14 สิงหาคม 2556 ว้ันที่ 22 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศผลจ้าปรับปรุงหอพักแพทย์ชั้นที่ 1 ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.นวกรวิศวกรรม - -
2556-08-02
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556 วันที่ 2-19 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารทันตกรรม ที่ ร.พ.โนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 1-13 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1-8 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง EKG 12 Leads จำนวน 7 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โซวิค - -
2556-08-02
ประกาศสอบราคาซื้อผ้ามา่านกันแสงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเสียงตามสาย จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาซื้อกรงสัตว์ทดลองสำหรับหนูทดลอง จำนวน 3 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ แบบLEDชนิดแขวนเพดานโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556
2556-08-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถน คสล.จำนวน 1โครงการ ของโรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านนางโท และ ม.9 บ้านค่ายลิง ของ ทต.เมืองยาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศประมูลจ้างซ่อมถนน คสล.ม.6 ม.3 และม.1 จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประมูลจ้างซ่อมถนนลาดยางบ้านหัวสะพาน-บ้านครบุรี จำนวน 1 โครงการ ของ อบต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองและซ่อมผิวจราจร รวม 6 โครงการ ของ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการ ของ ทต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ ของ อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อปั๊มสำหรับเครื่อง Freeze Dryer จำนวน 1 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านศรีษะช้าง ม.10 และ บ้านดอนพัฒนา ม.16 รวม 2 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนหินคุลก บ้านน้อย ม.4 จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บ้านตะโก ม.7 บ้านละลมโพธิ์ ม.8 บ้านเขว้า ม.11 และบ้านลำโพงใต้ ม.18 รวม 4 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนกระทิง ม.4 บ้านบุกระถิน ม.5 บ้านศรีษะช้าง ม.10 และบ้านดอนพัฒนา ม.16 รวม 4 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศประมูลจ้างถมดิน ม.2 บ้านพุดซา ม.6 บ้านกล้วย และบ้านหนองยารักษ์เหนือ ม.17 รวม 3 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อเมนประปา บ้านมะเดื่อ ม.1 บ้านพุดซา ม.3 และบ้านสระโพธิ์ ม.9 รวม 3 โครงการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศประมูลซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร) จำนวน 1 คัน ของ ทม.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองจาน,สายแยก ทล.201 ทล.304 ทล.2223 ทล.2160 รวม 6 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้บริหาร จำนวน 1 อาคาร และปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 4 โครงการ ของ อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศประมูลจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)ในเขต ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับ ศพด.บ้านสองคร จำนวน 35 รายการ และ ศพด.บ้านกุดขมิ้น จำนวน 23 รายการ ของ อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศยกเลิกซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้ อสม.ในพื้นที่ ของ สสอ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา - -
2556-08-01
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 60 รายการของกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556
2556-08-01
ประกาศยกเลิกเช่าเครื่องมือผ่าตัด Ultrasonic Dissector/Aspirator จำนวน 1 ของ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-08-01
ประกาศผลซื้อกระบอกฉีดยา จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-08-01
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 27 มิถุนายน -8 กรกฎาคม 2556 วันที่ 27 มิถุนายน -8 กรกฎาคม 2556
2556-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 27 มิถุนายน -8 กรกฎาคม 2556 วันที่ 27 มิถุนายน -8 กรกฎาคม 2556
2556-08-01
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ว้นที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556 ว้นที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556
2556-08-01
ประกาศผลประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.วาย.เจ.คลีน แอนด์ เนอร์ส และ หจก.บุรีรัมย์โอฬารพัฒนกิจ - -
2556-08-01
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566
2556-08-01
ประกาศยกเลิกสอบราคาเช่าเครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-08-01
ประกาศผลจ้างติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.โคราชทรัพย์ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง - -
2556-08-01
ประกาศผลซื้อ Gauze Burn จำนวน 253,000 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2556-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Set Hysterectomy จำนวน 2 ชุด ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก Colposcope พร้อม cryo surgical system จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศสอบราคาซืิ้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปรผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าฯ จำนวน 1เครื่อง ของ ร.พ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ, ถนน คสล.,ซ่อมผิวจราจร,ก่อสร้างถนนลูกรัง รวม 7 โครงการ ของ อบต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของ ทต.เมืองคง จ.นครราชสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 3 ศูนย์ รวม 30 รายการ ของ อบต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ จำนวน 50 ท่อน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยฯ จำนวน 2 หลัง ของ ทต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่นารี ม.9 ของ อบต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมและอื่นๆ รวม 10 โครงการ ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.Box Culvert ม.11 บ้านโนนทะยุงของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านหนองนกคุ้ม ม.8 บ้านหนองปื้ด และ ม.10 บ้านหนองแมว รวม 3 โครงการ ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านหนองสะแกครือ ม.3 บ้านโพธิ์ ม.4 บ้านโนนพะไล และ ม.5 บ้านโนนเต็ง รวม 4 โครงการ ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 บ.โพธิ์ ม.8 บ.หนองปื้ด และ ม.15 บ.หนองขาม ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 บ้านโพธิ์ ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-31
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองกระทุ่ม ม.18 ของ อบต.ทัพรั้ง ได้แก่ หจก.พรประสิทธิ์รุ่งเรืองชัย - -
2556-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขยายผิวจราจร ศสล. ถ.ประสานสมุทร ของ ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556
2556-07-30
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 24 รายการ สำหรับ ศพด.วังไทร ของ ทต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนหลังตลาดสด ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านกระเชาะราก และก่อสร้างระบบประปา ม.1 บ้านดอนใหญ่ ของ ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-30
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางสายบ้านป่าตอง-หลุบกุง ของ อบต.บัวใหญ่ โดยขอคืนเงินค่าแบบและหลักประกันซองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2556 - -
2556-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.แสนเมืองไทรทอง ม.7 บ้านแสนเมืองของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556
2556-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมผิวจราจรถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัว ม.8 บ้านโพธิ์ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556
2556-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.แสนเมืองไทรทอง ม.7 บ้านแสนเมืองของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556
2556-07-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล.พร้อมหลังคาคลุมสำหรับ ศพด.พนมวัน ม.6 ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556
2556-07-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนขนาด5กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ของสำนักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-30
ประกาศสอบราคาซื้อกล่องใส่ screw ผ่าตัดขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-30
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับ ศพด.จำนวน 8 รายการ ของ อบต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-30
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.จำนวน 45 รายการ ของ ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556
2556-07-30
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา - -
2556-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบาล17ซ.3(ภุมมา) ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ม.6 ซอย2,3 และ ม.8 รวม 4 โครงการ ของ อบต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง สร.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 226-บ้านลำดวน(ตอน2)อ.ศีขรภูมิ,ลำดวน จ.สุรินทร์ วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง สร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บ้านโคกยาว(ตอน2) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง สร.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 24-อ.บัวเชด อ.สังขะ,บัวเชด จ.สุรินทร์ วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.2160-บ้านพลจลก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ ชนิด2เฟสพร้อมภาคติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 5-20 สิงหาคม 2556 วันที่ 5-20 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศฯชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องกรองอากาศระบบ Electrostatics ชนิดติดเพดานพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะแผ่นดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก รวม 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิตอลฯ (DMDDU) จำนวน 4,160 ครั้ง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อลิฟท์ขนส่งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566
2556-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์พื้่นฐานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566
2556-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง รวม 2 รายการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์เครือข่าย IP Phone ขนาด 100 เลขหมายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงคนไข้แบบมือหมุนปรับ 3 ระดับพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เตียง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง2ชั้น ถนนเทศบาล 13 ซอย2/4 ช่วง2 ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล 22 ซอย1/1 ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 17 ซอย2/1 และ ซอย3 รวม 2 โครงการ ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม 300 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 147 รายการ ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านกระเชาะราก ของ ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญ ม.1 บ้านดอนใหญ่ ของ ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านเฉลิมพัฒนา ม.24 ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองนกเต็น-บ้านเทพนิมิต ม.16 ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกบ้านนายจำเริญ-บ้านนายไพฑูรย์ ม.12 ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจากวัดมอมะกอก-บ้านคลองป่าหมู ม.7 ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านป่าไผ่แดง-บ้านป่ากล้วย ม.1 ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก รวม 4 โครงการ ของ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รวม 6 โครงการ ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา - -
2556-07-26
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,ม.3 และขุดลอกคลองน้ำ ม.9 รวม 3 โครงการ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศสอบราคาซื้อไข่ไก่ 300,000 ฟอง และไข่เค็ม 30,000ฟอง จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดฯ จำนวน 20เส้น ขดลวดอุดหลอดเลือด จำนวน 100เส้น และชุดเจาะและเปิดขยายหลอดเลือดจำนวน 100เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศแก้ไขวันซื้อเอกสารในประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาล ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องตรวจโรค จำนวน 10 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566
2556-07-26
ประกาศสอบราคาซื้อระบบเรียกพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566
2556-07-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมระบบระบายน้ำ ถ.เทศบาล19 ก่อสร้างถนน คสล.ถ.เทศบาล19,21 รวม 3 โครงการ ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 25566
2556-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนน คสล.จากสะพานลำตะคอง-หลัง สนง.ตำบลคลองไผ่ ของ ทต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566
2556-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ.โนนทอง ม.5 บ.นาราดพัฒนา และ ม.7 บ.โนนมันเทศ รวม 3 โครงการ ของ อบต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566
2556-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทางเข้าบ้านเฉลียงโคก ม.4 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 25566
2556-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดิน ซ.ข้างโรงน้ำแข็ง บ้านหนองคู ม.2 ของ ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,4,11,13,7 และ ซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 รวม 6 โครงการ ของ ทต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556
2556-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถ.สืบศิริ ซ.3 ถึง หนองแก้ช้าง ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2556
2556-07-25
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556
2556-07-25
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดแก๊สเทคธิลีนอ๊ออกไซด์ EO GAS จำนวน 360 โหล ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-25
ประกาศยกเลิกซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 1เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-25
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไลออน อินเตอร์เมด - -
2556-07-25
ประกาศผลซื้อเครื่องและแถบตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-07-25
ประกาศผลซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 360 แกลลอน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2556-07-25
ประกาศผลซื้อใบมีด จำนวน 13,000 ใบ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2556-07-25
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(อาหารแร่ธาตุ,สุกรเพศเมีย8ตัว,ไ่ก่พื้นเมืองเพศเมียจำนวน 492ตัว) จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-25
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลให้ อสม.ในพื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ขนาด6ตัน6ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.วัฒนากุล ถนน คสล.ซ.เชื่อมถนนศิวิไลซ์ ปรับปรุงผิิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.หนองขาม4 รวม 3 โครงการ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถ.โคกสูง6 และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถ.ตะคร้อ2 รวม 2 โครงการ ของ ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 124 รายการ ของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนเดิมและก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั้นอนุบาล ของ โรงเรียนเทศบาล 3 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2061-อ.นาโพธิ์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 2074-บ้านตูมใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร.3061 อ.สตึก-บ้านโนนจำปา จ.บุรีรัมย์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2166-บ้านใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 224-บ้านจะบวก จ.บุรีรัมย์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บร.4017 หมายเลข 2223-บ้านคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายปราสาทเมืองแขก-วัดธรรมจักร อ.สูงเนิน ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสอยดาว-บ้านหนองตอ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านหนองกอก ม.8 ของ อบต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย จำนวน 3 หลัง ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีอนามัยหนองตูม อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 55 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.หนองขาม 4 ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อำเภอคง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับ อสม.ในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 18 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 18 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556
2556-07-24
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2556-07-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-24
ประกาศผลซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักฯ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) - -
2556-07-24
ประกาศผลซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงฯ จำนวน 40 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.มาเคท์ (ไทยแลนด์) - -
2556-07-24
ประกาศผลซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 500 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพร์ม เมดิคอล - -
2556-07-24
ประกาศผลซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมฯ จำนวน 77 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) - -
2556-07-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2,3,4 ก่อสร้างถนน คสล.ม5 ซ่อมถนนลาดยาง ม.8 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และก่อสร้างถนนลูกรัง รวม 7 โครงการ ของ อบต.พลกรัง วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556
2556-07-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและแบบติดผนัง จำนวน 3 รายการ รวม 13 เครื่อง ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 18-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 18-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7,8,11,12,13 ถนนหินคลุก ม.9,14 และขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ม.15 รวม 8 โครงการ ของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556
2556-07-19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8 บ้านโนนกระถินศรีประทาน ม.17 บ้านทรัพย์ทวี รวม 2 โครงการ ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2556
2556-07-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.1, ม.8, ม.11 รวม 3 โครงการ ของ อบต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-19
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของสวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 18 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
2556-07-19
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556
2556-07-19
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบท่อระบายน้ำและระบบไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556
2556-07-19
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ของ ร.พ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2556
2556-07-19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาว์นชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2556
2556-07-19
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านเพชร และติดตั้งระบบถังกรองน้ำและปั้มฟีดคลอรีน ฟีดสารส้ม ม.3 บ้านสำโรงกระจาย ของ อบต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-19
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านขุย ของ ทต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
2556-07-19
ประกาศผลซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง - -
2556-07-19
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้ จำนวน 85 กล่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
2556-07-19
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 17-30 กรกฎาคม 2556
2556-07-19
ประกาศสอบราคาซื้อขดลวดขยายหลอดเลือด จำนวน 30 เส้น และสายลวดนำสายสวนฯ จำนวน 40 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
2556-07-19
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน วันที่ 3 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556
2556-07-18
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ของ อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
2556-07-18
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 411 รายการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 18 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างห้างเดอะมอลล์และถนนเลียบคลองส่งน้ำ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556
2556-07-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556
2556-07-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความอื่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย Pulse Oximeter จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556
2556-07-18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ Dinamap จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2556
2556-07-18
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ศพด.ในเขต ต.บุ่งขี้เหล็ก 2 ศูนย์ จำนวน 12 รายการ ของ อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
2556-07-18
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ตัว และชุดทันตกรรมหัตถการ จำนวน 2 ชุด ของ ร.พ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม.18 บ้านหนองกระทุ่ม จำนวน 22 ราย และประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการประมูล - วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
2556-07-18
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101 ดอนหวาย-โนนสูง ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 วันที่ 17-25 กรกฎาคม 25566 วันที่ 2 สิงหาคม 2556
2556-07-18
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง สร.3027,3036,4034,4026,4015,4001 รวม 6 โครงการ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
2556-07-18
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.3,5,6,10 และก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11 รวม 10 โครงการ ของ อบต.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 17-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556
2556-07-18
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดตาลโหรน ม.2 ของ อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-18
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำสามแยกปากช่อง-ลำสมพุง ของ ทม.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 16-26 กรกฎาคม 25566 วันที่ 5 สิงหาคม 2556
2556-07-18
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.6 และ ม.14 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 และ ม.13 ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนยูซบ และก่อสร้างถนน คสล.ถนนรุ่งพัฒนา รวม 2 โครงการ ของ ทต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม, ปรับปรุงถนนลาดยาง ม.4และม.5, ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 รวม 4 โครงการ ของ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 15-25 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมระบบสาธารณูปโภคของบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา, โชคชัย,หนองบัวศาลา,บ้านเกาะ,พิมาย,สูงเนิน,ปากช่อง - -
2556-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 45 รายการ ของ อบต.กฤษณา อ.สีิคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานพยาบาล ของเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556
2556-07-17
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16-26 กรกฎาคม 25566 วันที่ 6 สิงหาคม 2556
2556-07-17
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 131 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 16-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศผลขายทอดตลาด จำนวน 27 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ นายนิพนธ์ อนันต์กิตติกุล - -
2556-07-17
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องสวนหัวใจสองระนาบ ยี่ห้อ Toshiba จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Anti-Human Globulin Anti-lgG, และอื่นๆ จำนวน 55,200 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อชุดให้อาหารเหลวสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 700 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อจานเพาะเชื้อพลาสติกชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 240,000 จาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.10 บ้านโคกสะอาด ของ อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะวางอุปกรณ์สื่อการสอนพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ตัว ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือดพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-17
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือน ของ สนง.เกษตร จ.นครราชสีมา วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
2556-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยหน้า ร.ร.มารีย์วิทยา ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-16
ประกาศผลจ้างทำความสะอาดของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ หจก.ธนาทิพย์ธุรกิจอินเตอร์ กรุ๊ป - -
2556-07-16
ประกาศยกเลิกซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2556-07-16
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
2556-07-16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 3 ชั้น ที่ ร.พ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
2556-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.6 และ ม.14 จำนวน 2 โครงการ และปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 และ ม.13 จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556
2556-07-16
ประกาศสอบราคาซื้อทีวีสี 29 นิ้วและเครื่องเล่นDVD+ที่แขวนทีวี จำนวน 20 ชุด พร้อมติดตั้งสำหรับโรงเรียนเทศบาล1 ของ ทม.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-16
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.10 บ้านโนนสีสุก ของ อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 15 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 15 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
2556-07-16
ประกาศยกเลิกประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา - -
2556-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 10 โครงการ ของ ทต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2556
2556-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 6 คัน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 ของ ทม.เมืองปัก จ.นครราชสีมา วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ยาว 85 เมตร ของ รพ.สต.ซับตะคร้อ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 16-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 16-30 กรกฎาคม 2556
2556-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเตาหุงต้มอาหารสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 4 ชุด ของเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-16
ประกาศผลจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สีมาเอ็มอาร์ไอ - -
2556-07-16
ประกาศสอบราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-15
ประกาศผลซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ขนาด0.35กรัม ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2556-07-15
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง ของ อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 12-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-15
ประกาศประมูลให้เช่าสถานที่ขายของตลาดนัดวันเสาร์ ของ ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา - วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
2556-07-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11 และถนน คสล.ม.15, ม.12, ม.21 รวม 4 โครงการ ของ อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2556
2556-07-15
ประกาศสอบราคาจ้างปรับสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่(ถมดิน) ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 12-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-15
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus camera) จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2556
2556-07-15
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้(ดีเซล)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2556
2556-07-15
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้(ดีเซล) จำนวน 1 คัน และซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบมีแค็ป จำนวน 3 คัน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-15
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 36 เครื่อง ของ ร.พ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 5-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-15
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผสมยาสมุนไพรขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถ.เทศบาล 6 ของ ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-12
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 5 สิงหาคม 2556
2556-07-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถยนต์ จำนวน 9 รายการ ของ สนง.ขนส่ง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-25 กรกฎาคม 2556
2556-07-12
ประกาศสอบราคาซื้อท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตรมี มอก.จำนวน 250 ท่อน และถังน้ำพลาสติกขนาด 2,000ลิตร มีมอก.จำนวน 35 ถ้ัง ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 11-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-25 กรกฎาคม 2556
2556-07-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้แสงรักษาทารกฯ (Double Phototherapy) 1 เครื่อง และตู้อบเด็ก Infant Incubator 1 เครื่อง รวม 2 รายการ ของ ร.พ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 10-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 10-25 กรกฎาคม 2556
2556-07-12
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม จำนวน 3 รายการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
2556-07-12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องดึงคอและหลัง 1 เครื่อง และเครื่องรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวน์ฯ 1 เครื่อง รวม 3 รายการ ของ ร.พ.คง จ.นครราชสีม วันที่ 10-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 10-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-12
ประกาศผลสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด ของ อบต.หนองตาดใหญ่ ได้แก่ บจก.พาวเวอร์ สกาย - -
2556-07-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา1,2 บ้านโตนด ม.2 ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม7 และ ม.10 รวม 2 โครงการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 12-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยมรกต ม.12 บ้านท่าช้างใต้ ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/1 ม.10 บ้านเหวปลากั้ง ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 ม.4 บ้านหมูสี ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.8 บ้านคลองดินดำ ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-11
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว,ป้าย ศพด. รั้วตลาดสด และก่อสร้างระบบระบายน้ำ รวม 4 โครงการ ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 10-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 10-25 กรกฎาคม 2556
2556-07-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.4, ม.6, ม.10, ม.13, ม.15 และถนนลูกรัง ม.9 รวม 6 โครงการ ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ม.2 ปรับปรุงรางระบายน้ำและวางท่อ คสล.ม.8 ถนนลาดยาง ม.10 รวม 3 โครงการ ของ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 10 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 วันที่ 10 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
2556-07-11
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ของ อบต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา - -
2556-07-11
ประกาศผลซื้อตู้อบทารกแรกเกิดฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.เตียวฮงสีลม - -
2556-07-11
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 4 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.เกทเวย์ เฮลท์แคร์ - -
2556-07-11
ประกาศผลซื้อเครื่องตัดผิวหนังเพื่อการปลูกถ่ายชนิดใช้ลม จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-07-11
ประกาศผลซื้อเครื่องห้ามเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิคฟาร์มา - -
2556-07-11
ประกาศผลซื้อ Infusion Pump จำนวน 6 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.จำเริญภัณฑ์ - -
2556-07-11
ประกาศผลซื้อถุงมือตรวจโรคฯ จำนวน 756,000 คู่ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไอแคร์ เมดิคัล - -
2556-07-11
ประกาศยกเลิกผลสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-07-10
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดทำแปลงพยากรณ์เตือนการระบาดของศัตรูข้าว จำนวน 15 รายการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2556
2556-07-10
ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการงานก่อสร้างฝายและอาคารประกอบ(งานดิน), ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 เป็น "โครงการฝายคลองตาเจียมและขุดลอกหนองทุ่งน้อย" - -
2556-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับ ศพด.บ้านบุสนวน และบ้านหนองบัวทุ่ง ของ อบต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 9-25 กรกฎาคม 2556
2556-07-10
ประกาศผลซื้ออุปกรณ์จัดท่านั่งสำหรับฉายรังสี จำนวน 1 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดิสโป-เมด - -
2556-07-10
ประกาศผลซื้อฉากตะกั่วกันรังสี จำนวน 2 ตัว ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ปทุมการช่างเอ็กซ์เรย์ - -
2556-07-10
ประกาศผลซื้อ Trancutaneous billirubinometer จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ม.เวล เมด - -
2556-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 วันที่ 9 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556
2556-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 วันที่ 9 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
2556-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อ Syringe Pump จำนวน 8 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9-31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 9-31 กรกฎาคม 2556
2556-07-10
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา IQ Lamina Case จำนวน 86 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2556 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
2556-07-10
ประกาศผลซื้อพลาสเตอร์ใส จำนวน 3 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-07-10
ประกาศผลซื้อผ้ายืดให้แรงกดรัด จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) - -
2556-07-10
ประกาศผลซื้อ Teleconference จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เน็ตทรี โซลูชั่นส์ - -
2556-07-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.1 บ้านตะคุ และ ม.6 บ้านหนองตาอุด ของ อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 9-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-10
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.11 และก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ รวม 2 โครงการ ของ ทต.เมืองคง จ.นครราชสีมา วันที่ 10-26 กรกฎาคม 2556 วันที่ 10-26 กรกฎาคม 2556
2556-07-10
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ และก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 9-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 9-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 28 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556 วันที่ 28 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556
2556-07-10
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านด่านเกวียน และ ม.8 บ้านทุ่งมน ของ อบต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 9-25 กรกฎาคม 2556
2556-07-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.2,3,5,12,13,15 ถนนหินคลุก ม.6 และถนนดิน ม.14 ของ อบต.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 9-25 กรกฎาคม 2556 วันที่ 9-25 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ม.6 บ้านป่าตะเคียน ม.9 บ้านมะค่าโพรง ม.14 บ้านภูไทพัฒนา รวม 3 โครงการ ของ ทต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเทศบาลเก่า จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 1 สิงหาคม 2556
2556-07-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8-15 กรกฎาคม 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบ Biphasic จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศสอบราคาซื้อ Stretcher สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฯ จำนวน 2 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศสอบราคาซื้ออ่างล้างเครื่องมือแบบ 3 หลุม จำนวน 2 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8-29 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8-29 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5-17 กรกฎาคม 2556 วันที่ 5-17 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Osmometer จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 5-30 กรกฎาคม 2556 วันที่ 5-30 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.พีซีแอลโฮลดิ้ง - -
2556-07-09
ประกาศผลซื้อ Buffy Coat Pooling Kit Set จำนวน 1,500 Set ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) - -
2556-07-09
ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แ่ก่ บจก.อี-ไซเมด - -
2556-07-09
ประกาศผลซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน2แผ่นทำจากกราไฟท์ฯ จำนวน 60 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิทอป - -
2556-07-09
ประกาศผลซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 7,700 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ทริมเมอร์ - -
2556-07-09
ประกาศผลซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว - -
2556-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ม.8 จำนวน 2 โครงการ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.11 และ ม.20 จำนวน 2 โครงการ ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.1 ม.5 ม.10 รวม 3 โครงการของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านบึงกระโตน ของ อบต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ม.7 ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ของ อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารศาลาประชาคม ม.12 บ้านหนองใหญ่ และต่อเติมโรงอาหาร ศพด.หนองใหญ่ ม.12 ของ อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2556
2556-07-09
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ขยายไหล่ทางหินคลุก และก่อสร้างโรงจอดรถ รวม 3 โครงการ ของ ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2556
2556-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ใต้ถุนสูง (2ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง ของ ร.พ.บ้านหมอ จ.สระบุรี วันที่ 2-15 กรกฎาคม 2556 วันที่ 2-15 กรกฎาคม 2556
2556-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะผ่าตัดสุนัข จำนวน 13 ตัว ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว้นที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556 ว้นที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556
2556-07-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขวาง ม.5 บ้านโนนทอง ม.20 และบ้านเพ่ิ่มสมบัติ ม.22 ของ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2556 วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2556
2556-07-08
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเสนอราคาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคโครงการเคหะชุมชน จ.นครราชสีมา เป็นวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 - -
2556-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหั่นซอยสมุนไพรขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง ของ ร.พ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 5-17 กรกฎาคม 2556 วันที่ 5-17 กรกฎาคม 2556
2556-07-08
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 5-19 กรกฎาคม 2556 วันที่ 5-19 กรกฎาคม 2556
2556-07-08
ประกาศผลจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องซิมูเลเตอร์ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซีเมนส์ - -
2556-07-08
ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) - -
2556-07-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 4-12 กรกฎาคม 2556 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
2556-07-05
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของ ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
2556-07-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.พร้อมถนนหินคลุก จำนวน 1 ชุด ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2556 วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2556
2556-07-05
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวง 202 ฝั่ง บขส.บัวใหญ่ ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 3-16 กรกฎาคม 2556 วันที่ 3-16 กรกฎาคม 2556
2556-07-05
ประกาศสอบราคาจัางเหมาซักผ้าและอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์และคนงาน จำนวน 6 เดือน ของ ร.พ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2556 วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ม.1 ม.8 และ ม.11 ของ อบต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 กรกฎาคม 2556 วันที่ 4-17 กรกฎาคม 2556
2556-07-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.1,4,7 ถนนหินคลุก ม.2 และรางระบายน้ำ คสล.ม.11 ของ อบต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 4-17 กรกฎาคม 2556 วันที่ 5-17 กรกฎาคม 2556
2556-07-05
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 15,000บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และ 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ของ สพถ.เขต 2 วันที่ 5-16 กรกฎาคม 2556 วันที่ 5-16 กรกฎาคม 2556
2556-07-05
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมแบบมาตรฐาน สพฐ.4 (4 ที่นั่ง) จำนวน 1 รายการ ของ สพถ.เขต 2 นครราชสีมา วันที่ 3-15 กรกฎาคม 2556 วันที่ 3-15 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและก่อสร้างโรงจอดรถ สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2556 วันที่ 5-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถดับเพลิงด้านหลังสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2556 วันที่ 5-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2556 วันที่ 5-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ อบต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 3-12 กรกฎาคม 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ รวม 5 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 3-17 กรกฎาคม 2556 วันที่ 3-17 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ จำนวน 70 รายการ ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 2-17 กรกฎาคม 2556 วันที่ 2-17 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานจอดรถ คสล. ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2556 วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศสอบราคาซื้อหญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน จำนวน 44,500 กิโลกรัม ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนนครราชสีมา วันที่ 2-17 กรกฎาคม 2556 วันที่ 2-17 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกฯ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ จำนวน 14 เครื่อง ของ ร.พ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2556 วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2556 วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สะเดาเอน ม.10 ของ อบต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 3-17 กรกฎาคม 2556 วันที่ 3-17 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่าย ศพด.ราชนิกูล ของ เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2556 วันที่ 4-24 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศสอบราคาจ้างทำแผงกันสาดบังแดดอาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2556 วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2556
2556-07-04
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.วาย.เจ.คลีน แอนด์ เนอร์ส - -
2556-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านคึมมะอุ ม.3 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านกุดน้ำใส ม.10 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556 วันที่ 22 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,2,3,4,7,13 รวม 6 โครงการ ของ อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 28 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2556 วันที่ 11 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Ultra Sound ชนิด2หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2556 วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างถนนลาดยาง ม.4 บ้านดอนเมือง และ ม.5 บ้านนาหว้า ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6 บ้านซับกระสังข์ ของ อบต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของ ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม UPS จำนวน 49 ชุด ของ รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลทรงสูง(ดีเซล)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน สำหรับ รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง และครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 7 ชุด ของ รพ.สต.และสถานีอนามัย 7 แห่ง วันที่ 23 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศผลซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบออกจอภาพ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดิแคร์(ประเทศไทย) - -
2556-05-27
ประกาศผลซื้อ Syringe Pump จำนวน 5 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) - -
2556-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ม.1 บ้านต่างตา ของ อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซ.20มีนา ม.5 บ้านหนองกระทุ่ม ของ อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซ.ชัยวิรูญรัตน์ ม.5 บ้านหนองกระทุ่ม ของ อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายซอยข้างช่อง 11 ม.5 บ้านหนองกระทุ่ม ของ อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อและ พขร. จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556 ของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2556 วันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 131 รายการ ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556 วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556
2556-05-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงแบบระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ม.7 ของ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางมีแขนยื่นด้านข้างชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556 วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักรองปลัดเทศบาล(ครั้งที่2) ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2556 วันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2556 วันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบันไดท่าน้ำ คสล.ริมลำตะคองหลังวัดสามัคคี ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2556 วันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินริมลำตะคองหลังวัดสามัคคีติดกับสะพานข้ามลำตะคอง(ฝั่งลานกีฬา) ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2556 วันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง วันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตประปา ม.1 ต.สระพระ ของ ทต.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556 วันที่ 22 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียน10ที่ สำหรับ รร.เทศบาล 2 ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศยกเลิกซื้อตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-05-23
ประกาศสอบราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์ Syring Pump จำนวน 6 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 23 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องประชาสัมพันธ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2556 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2556-05-23
ประกาศสอบราคาจ้างสลับเครื่อง Generator อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้นและอาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556
2556-05-23
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ M,S จำนวน 756,000 คู่ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 4 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสารบบที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 บ้านพร้าว และ ม.11 บ้านโกรกหว้า ของ อบต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 21 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านโนนใหญ่ ของ อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กปากทางเข้า ร.ร.นิยมมิตรวิทยาคาร ของ ทต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซลขนาด 2 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-29 พฤษภาคม 2556 วันที่ 15-29 พฤษภาคม 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบดร่อนสมุนไพร 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.สต.หนองไม้ไผ่ และโรงพยาบาลหนองบุญมาก วันที่ 16-30พฤษภาคม 2556 วันที่ 16-30พฤษภาคม 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหอพักแพทย์ชั้นที่ 1 (อาคารชายทุ่ง) จำนวน 1 งาน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556 วันที่ 22 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 3 หลัง ของ สอ.หนองบัวตะเกียด สอ.กุดพิมาน และ สอ.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 21-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 5 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทำลายเม็ดเลือดแดง Coulter STK-S จำนวน 300 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2556 วันที่ 4 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด CD4+Lymphocyte จำนวน 20,000 test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2556 วันที่ 4 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศประกวดราคาซื้อท่อโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง HDPE และอื่นๆ รวม 19 รายการ วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 6 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณความดันโลหิตแบบภายนอกและเปอร์เซนต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดพร้อมชุดควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556
2556-05-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงพยาบาลด่านขุนทด วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556
2556-05-21
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump) จำนวน 16 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 21 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556
2556-05-21
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 11 มิถุนายน 2556
2556-05-21
ประกาศสอบราคาถมดินเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 งาน ของ ทต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา วันที่ 20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-21
ประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 20-30 พฤษภาคม 2556 วันที่ 7 มิถุนายน 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน และถนนลูกรัง ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.10 รวม 6 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2556 วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถกระบะ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 15-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกฝาย ม.1 ก่อสร้างกำแพง ศพด.บ้านโนนตาแก้ว ม.18 และขุดคลองส่งน้ำบ้านหนองหว้า ม.12 ของ อบต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.11 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ม.8 ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต ม.6 และบ้านท้องถิ่นไทย ม.11 รวม 4 โครงการ ของ อบต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2556 วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาซื้อคุรภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 1-23 พฤษภาคม 2556 วันที่ 1-23 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของ ศพด.และสอบราคาจ้างซ่อมสะพานไม้ บ้านสวนหอม ม.14 ของ อบต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2556 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหั่นซอยสมุนไพรขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบดร่อนสมุนไพร 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular screw จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17-29 พฤษภาคม 2556 วันที่ 17-29 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Flexible (Physio Annuloplasty Ring) จำนวน 77 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2556 วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่นทำด้วยกราฟไฟท์เคลือบไพโรไลติกคาร์บอน จำนวน 60 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2556 วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาซื้อ Tube Extension เบอร์ 6,18,36 จำนวน 200,000 อัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะแผ่นยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้า Cervical plate จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17-29 พฤษภาคม 2556 วันที่ 17-29 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2556 วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2556
2556-05-20
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 17 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556 วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
2556-05-17
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2556 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
2556-05-17
ประกศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วันที่ 15-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 15-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อ ม.3 บ้านหนองจะบก ถนน คสล.ม.5 บ้านดอนเต็ง และถนนหินคลุก ม.7 บ้านโสกนกเต็น ของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2556 วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2556
2556-05-17
ประกาศผลจ้างก่อสร้างอาคาร สนง.ที่ดิน สาขาโชคชัย ได้แก่ บจก.ราชสีมายงกิตต์ - -
2556-05-17
ประกาศจ้างเหมาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 250 บ่อ ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
2556-05-17
ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE PE100พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ และจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเขื่อนห้วยสำราญ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 16-21 พฤษภาคม 2556 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เหล็ก4ลิ้นชัก จำนวน 5 ตู้ โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 12 ตัว และเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 50 ตัว ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง ของ สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ ซอย 2/9 เชื่อม ซอย 2/11 (กลางซอย) ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2556 วันที่ 17 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556
2556-05-16
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดหางเหยี่ยว(ท้องเรือ) จำนวน 1 คัน ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 5 มิถุนายน 2556
2556-05-16
ประกาศประมูลซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว จำนวน 750,000 กิโลกรัม ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 15-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 4 มิถุนายน 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ และขยายผิวจราจร รวม 4 โครงการ ของ ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 16-29 พฤษภาคม 2556 วันที่ 16-29 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.2,5,6,7 และรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.8 รวม 5 โครงการ ของ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2556 วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง และยูนิตทำฟัน จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-29 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ของ อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2556 วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อ T-way stopcock จำนวน 160,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-27 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด จำนวน 7,700 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14-29 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-29 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อสายยางซิลิโคน จำนวน 600 ม้วน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-27 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเสมหะเพื่อส่งตรวจทางจุลชีววิทยา จำนวน 12,000 อัน ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดและอุปกรณ์ประกอบ) จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14-30 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-30 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อ Bacteric Filter จำนวน 9,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-27 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อสไลด์เคลือบสี จำนวน 1,300 กล่อง และฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ จำนวน 36 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยา Detection System จำนวน 7,000 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด ของ มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2556 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศประมูลราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นอาคาร 72 พรรษาฯ ของ รพ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-29 พฤษภาคม 2556 วันที่ 15-29 พฤษภาคม 2556
2556-05-16
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ของ อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 15-29 พฤษภาคม 2556 วันที่ 15-29 พฤษภาคม 2556
2556-05-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิงพร้อมห้องสำนักงาน และอาคารเอนกประสงค์ รวม 2 โครงการ ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไป จ.ตราด จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2556 ของ ทต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นด้านหน้าอาคาร ศพด.นิคมพัฒนาสามัคคี จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 14-29 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-29 พฤษภาคม 2556
2556-05-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถนนราษฎร์พัฒนา ซอย 4 ของ ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 14-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-15
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และถนนหินคลุก ซ.ร้านซ่อมรถนายยุทธนา ของ ทต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 14-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-15
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีล ม.2 บ้านใหม่สามัคคี และ ม.8 คุ้มป่าหิน จำนวน 2 สาย ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 14-22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
2556-05-15
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสะพานบุ่งเตย-เกาะแก้ว จำนวน 1 โครงการ ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 14-22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
2556-05-15
ประกาศผลซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.แอลไลส์ อินเตอร์เทรด - -
2556-05-15
ประกาศสอบราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือ จำนวน 26,000 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 9-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 9-27 พฤษภาคม 2556
2556-05-15
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวน 150 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-05-14
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 งาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
2556-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ. วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2556 วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2556
2556-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2556 ของ ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ. วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2556 วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2556
2556-05-14
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเสนอราคาประกวดจ้างก่อสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ(งานดิน) โครงการฝายคลองตาเจียม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เปลี่ยนเป็น เวลา 11.00-11.30 น. - วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
2556-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.3 บ้านขามเวียน ถนน คสล.ม.2 บ้านม่วง และบ้านโนนสมบูรณ์ ม.9 รวม 3 โครงการ ของ อบต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา วันที่ 10-23 พฤษภาคม 2556 วันที่ 10-23 พฤษภาคม 2556
2556-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งท่อสูบส่งน้ำเสียเป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม.ยาวไม่่น้อยกว่า 132 ม. ขนาดท่อ 4-10 นิ้ว ความดัน 10บาร์ จำนวน 1 ชุด ของ ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีม วันที่ 9-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 9-27 พฤษภาคม 2556
2556-05-14
ประกาศผลจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 Slice จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.สีมาเฮลธ์แคร์ - -
2556-05-14
ประกาศยกเลิกซื้อผ้ายืดให้แรงกดรัด Compression จำนวน 4 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ ถนนลูกรัง 1 โครงการ และประเภทคลอง จำนวน 3 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 10-28 พฤษภาคม 2556 วันที่ 10-28 พฤษภาคม 2556
2556-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผนังห้องเรียนกลุ่มย่อย จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556
2556-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการชันสูตร (ห้องจุลชีววิทยา) จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556
2556-05-14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาดห้องฉุกเฉินอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556
2556-05-10
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(น้ำยาตรวจวัดฯ) จำนวน 5 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
2556-05-10
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต ขนาด 11 คิว จอ LED จำนวน 1 ตู้ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 8-21 พฤษภาคม 2556 วันที่ 8-21 พฤษภาคม 2556
2556-05-10
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 101 รายการ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2556
2556-05-10
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 127 รายการ ของ ร.ร.เมืองยางศึกษา อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา วันที่ 10-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 10-27 พฤษภาคม 2556
2556-05-10
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนนแจ้งพัฒนา จำนวน 1 ชุด ของ ทต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 9-22 พฤษภาคม 2556
2556-05-10
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านดอนหวาย ม.14 ของ อบต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา - -
2556-05-10
ประกาศผลซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบ Biphasic จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โซวิค - -
2556-05-10
ประกาศผลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เกียรติภากร - -
2556-05-10
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อีฟอร์แอลอินเตอร์เนชั่นแนล - -
2556-05-10
ประกาศผลซื้อเครื่อง Fortable Ultrasound ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์ - -
2556-05-10
ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องห้ามเลือดอัตโนมัติ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-05-10
ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องตัดผิวหนังเพื่อการปลูกถ่ายฯ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-05-09
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 9-23 พฤษภาคม 2556 วันที่ 9-23 พฤษภาคม 2556
2556-05-09
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล 2 สาย จำวน 1 โครงการ ของ ทต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
2556-05-09
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งเครื่องดีเซล จำนวน 1 คัน ของ ทต.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556
2556-05-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 84 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 7-23 พฤษภาคม 2556 วันที่ 7-23 พฤษภาคม 2556
2556-05-09
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กตลาด ทต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 พฤษภาคม 2556 วันที่ 7-21 พฤษภาคม 2556
2556-05-09
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตประปาจากบ้านนายชัยณรงค์-สุดเขตเทศบาล ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556
2556-05-09
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 9-16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
2556-05-09
ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 5,900 กิโลกรม ของ อบต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556
2556-05-09
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 46 รายการ สำหรับ ศพด.ในสังกัด ของ อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556
2556-05-09
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามลำตะคองบริเวณถนนช้างเผือก ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 8-20 พฤษภาคม 2556 วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
2556-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารคลุมเตานายเจียน บ้านถนน ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2556 วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2556
2556-05-08
ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และอื่นๆ รวม 3 กลุ่ม ของงานก่อสร้างฝายคลองตาเจียมพร้อมขุดลอกหนองทุ่งน้อย พร้อมอาคารประกอบ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
2556-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1,ม.3,ม.5 ถนน คสล.ม.3,ม.9,ม.10,ม.4 รวม 9 โครงการของ อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 พฤษภาคม 2556 วันที่ 7-21 พฤษภาคม 2556
2556-05-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(สื่อการเรียนการสอน จำนวน 193 รายการ) ของ ศพด.3 แห่ง สังกัด อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 พฤษภาคม 2556 วันที่ 7-21 พฤษภาคม 2556
2556-05-08
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 และถนน คสล.ม.10,12,13,15,17 รวม 6 โครงการ ของ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 8-27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 8-27 พฤษภาคม 2556
2556-05-08
ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อหมู BIOPROSTHESIES จำนวน 100 ชิ้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-10 พฤษภาคม 2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
2556-05-08
ประกาศผลซื้อแผ่นยึดตรึงวัสดุปิดแผลชนิดมีกาว จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) - -
2556-05-08
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ AUTOCLAVE จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-20 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2-20 พฤษภาคม 2556
2556-05-08
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ C-ARM จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2556
2556-05-08
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายฯ Polyglactin no.1 จำนวน 1,059 โหล ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2556
2556-05-08
ประกาศผลซื้อถุงมือยาง จำนวน 2 รายการของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล - -
2556-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนหินคลุก และอื่นๆ รวม 11 โครงการ ของ อบต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา วันที่ 8-17 พฤษภาคม 2556 วันที่ 8-17 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง 3 โครงการ ถนน คสล.11โครงการ และขยายไหล่ทาง 1 โครงการ รวม 15 โครงการ ของ อบต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 3-16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14 และ ม.15 รวม 13 โครงการ ของ อบต.บึงพะไล อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2556 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 3-14 พฤษภาคม 2556 วันที่ 3-14 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านด่านช้าง และ ม.9 บ้านหนองหญ้าปล้อง ถนนหินคลุกบ้านขามเตี้ย ม.4 ของ อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 3-20 พฤษภาคม 2556 วันที่ 3-20 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฐานรองรับถังเก็บน้ำแบบเชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. และย้ายถังเก็บน้ำ จาก ม.8 บ้านหนองเครือคต ไป ม.15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ของ ทต.สีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นคร วันที่ี 3-21 พฤษภาคม 2556 วันที่ 3-21 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา วันที่ 2-21 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2-21 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนบริเวณตลาดไนท์บาซ่าร์ วันที่ 30 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน พร้อมคนขัย จำนวน 2 วัน ไป จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ซ.เทศบาล 1-ถนนเทศบาล 23 ของ ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2556 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา - -
2556-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อยา Methylsalicylate cream compound จำนวน 28,780 หลอด และ Acetylcysteine 100 mg.powder จำนวน 127,800 ซอง ของ ร.พ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อกรงสัตว์ทดลองสำหรับสุนัขทดลอง จำนวน 7 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556 วันที่ 24 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ม.4 บ้านเสลา ของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 พฤษภาคม 2556 วันที่ 7-22 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ม.12 บ้านหนองสรวง ของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 พฤษภาคม 2556 วันที่ 7-22 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ม.3 บ้านโคกเปราะหอม ของ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 7-21 พฤษภาคม 2556 วันที่ 7-22 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น จำนวน 100 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 3-16 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อผืนตาข่ายชนิดอัลตราโปร เมช Ultrapro Mesh จำนวน 60 กล่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-30 พฤษภาคม 2556 วันที่ 3-30 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 300 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-14 พฤษภาคม 2556 วันที่ 3-14 พฤษภาคม 2556
2556-05-07
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2556-05-07
ประกาศประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 3-15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
2556-05-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ของ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2556
2556-05-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ คสล. ซ่อมแซมฝายทำนบท่าช้าง ก่อสร้างสะพาน คสล. รวม 6 โครงการ ของ อบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 2-21 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2-21 พฤษภาคม 2556
2556-05-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน ม.14 ก่อสร้างถนน คสล. ม.3,4,8,10,11,13 และล้อมรั้วลวดหนาม ม.10 รวม 9 โครงการ ของ อบต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 3-14 พฤษภาคม 2556 วันที่ 3-14 พฤษภาคม 2556
2556-05-03
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ทต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (เปลี่ยนแปลงวันซื้่อเอกสารและยื่นซอง) วันที่ 30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556 วันที่ 30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
2556-05-03
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1 ม.7 ม.9 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 รวม 4 โครงการ ของ อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-17 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2-17 พฤษภาคม 2556
2556-05-03
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 152 รายการ ของ ร.ร.เทศบาล 2 (วัดสมอราย) วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2556
2556-05-03
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 ของ ทต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2-17 พฤษภาคม 2556
2556-05-03
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกฯ จำนวน 1เครื่องของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา วันที่ 3-15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 3-15 พฤษภาคม 2556
2556-05-03
ประกาศยกเลิกจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยเป็นที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 20ยูนิต ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2556-05-03
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงรถเก่าเป็นโรงอาหาร จำนวน 1 รายการ ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2556-05-03
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกฯ Titanium จำนวน 90 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2556
2556-05-03
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบออกจอภาพ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2556
2556-05-03
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน จำนวน 61 รายการ ของ ทต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 2-17 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2-17 พฤษภาคม 2556
2556-05-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโทรศัพท์ 14รายการ ไฟฟ้า/วิทยุ จำนวน 37 รายการและสื่อสารข้อมูล จำนวน17รายการ ของ ศสข.4(นม.) อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 3-14 พฤษภาคม 2556 วันที่ 3-14 พฤษภาคม 2556
2556-05-02
ประกวดราคาซื้อน้ำยานับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวสำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ Coulter STK-S จำนวน 180 Pack ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ 29 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556
2556-05-02
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำเร็จรูปชนิด Aerobic สำหรับผู้ใหญ่ จำนน 30,000 ขวด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
2556-05-02
ประกาศประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) จำนวน 1,220 ตัน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
2556-05-02
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ฮอร์โมน,ยากำจัดพยาธิ,ยาปฏิชีวนะ)รวม 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 29 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2556
2556-05-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรุบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา จำนวน 9 โครงการ วันที่ 29 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
2556-05-02
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 จุด ของ ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 1-17 พฤษภาคม 2556
2556-05-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 ถนน คสล.ม.5, 13,14 รวม 6 โครงการ ของ อบต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556
2556-05-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนง.เทศบาลตำบลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2556 วันที่ 30 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2556
2556-05-02
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ร.ร.เทศบาลตลาดแค และ ศพด.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ 29 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556
2556-05-02
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ จำวน 41 รายการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556
2556-05-01
ประกาศสอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 29 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2556
2556-04-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหั่นซอยสมุนไพรขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
2556-04-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ของ อบต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556 วันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556
2556-04-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.4,5,6,13,14,15 รวม 6 โครงการ ของ อบต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 มีนาคม - 14 เมษายน 2556 วันที่ 29 มีนาคม - 14 เมษายน 2556
2556-04-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 ม.5 ม.8 รวม 3 โครงการ ของ อบต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 29 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556
2556-04-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนดินม.1 และวางท่อระบายน้ำ ม.10 รวม 5 โครงการ ของ ทต.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556 วันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556
2556-04-30
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 16 หลัง ของ ทต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 29 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556
2556-04-30
ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 จำนวน 2,933 กก. สูตร 18-46-0 จำนวน 1,335 กก.สูตร 0-0-60 จำนวน 2,682 กก.รวม 3 รายการ ของ สนง.เกษตร จ.นครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556 วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556
2556-04-30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งฯ จำนวน 1 เครื่อง และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของ ทต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556 วันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556
2556-04-30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ม.2 บ้านคลองเมือง และก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านพระนารายณ์ ของ อบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556
2556-04-30
ประกาศผลซื้อชุดไมค์ห้องประชุม จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ หจก.ไอที.โปรเจค - -
2556-04-30
ประกาศยกเลิกซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อฯ จำนวน 30,000 ขวด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-04-30
ประกาศยกเลิกซื้อชุดให้น้ำเกลือฯ จำนวน 26,000 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-04-30
ประกาศผลซื้อเข็มเจาะและเก็บเนื้อเยื่ออ่อนชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 600 ชิ้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เทคโนเมดิคัล - -
2556-04-30
ประกาศผลซื้อตลับบรรจุลวดไททาเนียมเย็บลำไส้และลวดเย็บ จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-04-30
ประกาศผลซื้อใบมีดผ่าตัดตา จำนวน 2 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย - -
2556-04-29
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหินคลุกบ้านหนองบัว ม.2 บ้านเตย ม.8 บ้านสำโรงใต้ ม.10 และก่อสร้าง ศพด.บ้านแก รวม 4 โครงการ ของ อบต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556 วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหั่นซอยสมุนไพรขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.วังน้ำเขียว ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศพด.และอาคารสำนักงาน ของ อบต.เมืองคง จ.นครราชสีมา วันที่ 29 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 29 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสามแยกไฟแดงบริเวณ ร.ร.ท่าขอนยาง จำนวน 1 งาน วันที่ 23 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 23 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ (งานดิน) โครงการฝายคลองตาเจียมพร้อมขุดลอกหนองทุ่งน้อย ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบันไดท่าน้ำ คสล.ริมลำตะคองหลังวัดสามัคคี ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 30 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินริมลำตะคองหลังวัดสามัคคีติดกับสะพานข้ามลำตะคอง(ฝั่งลานกีฬา) ของเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 30 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 30 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงฯ จำนวน 20 เส้น ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยี่อและเครื่องมืออื่นๆ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ใช้กับเครื่องรักษาแผลแบบสุญญากาศ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยา C-Reactive (CRP) จำนวน 21,750 Test ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 392 pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น จำนวน 40 ชุด ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังฯ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อคลิปหนีบหลอดเลือดท่อเล็กฯ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด Creatinine จำนวน 80 pack และน้ำยาตรวจวัด Microalbumin จำนวน 50 pack ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศสอบราคาซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อใช้แล้วทิ้ง จำนวน 100 กล่อง ของ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556
2556-04-29
ประกาศผลซื้อข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 16 ชุด ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.ซิลลิค ฟาร์มา - -
2556-04-29
ประกาศยกเลิกซื้อเปลนอน จำนวน 10คัน ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา - -
2556-04-29
ประกาศผลซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) - -
2556-04-29
ประกาศผลซื้อชุดนำสายสวนหัวใจ จำนวน 1,200 เส้น ของ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ได้แก่ บจก.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) - -
2556-04-26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 108 คน รวม 94 วันของ อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน -10 พฤษภาคม 2556 วันที่ 26 เมษายน -10 พฤษภาคม 2556
2556-04-26
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ ร.พ.ปักธงชัย และ รพ.สต.หัวหนอง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556 วันที่ 25 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556
2556-04-26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 25 เมษายน -7 พฤษภาคม 2556 วันที่ 25 เมษายน -7 พฤษภาคม 2556
2556-04-26
ประกาศสอบราคาซื้อหม้อนึ่งข้าวแสตนเลสพร้อมถาดข้าว 7 ชั้น จำนวน 2 ชุด ของเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556 วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556
2556-04-25
ประกาศผลซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา ได้แก่ บจก.ไพรม์เมดิคอล - -
2556-04-25
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ในรถพยาบาล จำนวน 1 ชุด ของ ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา - -
2556-04-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาคารกลางวันและอาหารว่างของ ร.ร.อนุบาลทต.ด่านเกวียน ภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 22 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
2556-04-25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1,3,6,10 และก่อสร้างถนน คสล.ม.2,3,4,6,9,11 รวม 10 โครงการของ อบต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
2556-04-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน ม.2 บ้านโพนไพล ม.8 บ้านหนองกก ม.18 บ้านยางสามต้น และถนน คสล.บ้านหนองกก ม.8 รวม 5 โครงการ ของ อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ 24 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556
2556-04-25
ประกาศประกวดราคาจ้างงานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0203, 0204 ตอน มอจะบก-โคกกรวด วันที่ 24-30 เมษายน 2556 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
2556-04-25
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองส่งน้ำด้านทิศเหนือ ม.6 ชุมชนที่ 8 ของ ทต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
2556-04-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2556 ของ อบต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556 วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
2556-04-25
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกสี-ตะโก ปริมาณงาน 23,002 ตร.ม. วันที่ 24-30 เมษายน 2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
2556-04-25
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.นายเล็ก ซ.จำรัส และ ซ.แสวง ม.5 บ้านโคกแฝก รวม 3 โครงการ ของ อบต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556 วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
2556-04-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านหมื่นไวย ม.2 ของ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
2556-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลุบทุ่ม ม.3-บ้านพะไล ม.3-ม.4, รางระบายน้ำรูปตัววี ม.1-ม.2 ขุดลอกสระน้ำ ม.5 และก่อสร้างถนน คสล.ม.7 รวม 6 โครงการ ของ อบต.พะไล อ.บัวลาย จ.น วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556 วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556
2556-04-24
ประกาศจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง นม.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บ้านห้วยบง อ.สีคิ้ว,ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร วันที่ 23-26 เมษายน 2556 วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
2556-04-24
ประกาศประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ บ้านโนนหญ้านาง ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 23-26 เมษายน 2556 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
2556-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและ พขร. จำนวน 5 คัน ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค.2556 ของ อบต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556 วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2556
2556-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างขุดสระหนองพลอง ม.10 บ้านบุหญ้าคา และก่อสร้างถนน คสล. รวม 2 โครงการ ของ อบต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556 วันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
2556-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 และรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556 วันที่ 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556
2556-04-24
ประกาศสอบราคาซื้อสไลด์ถาวรพยาธิ จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556 วันที่ 19 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556
2556-04-24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดก๊าซไนโตรเจนและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19-29 เมษายน 2556 วันที่ 19-29 เมษายน 2556
2556-04-24