/Home/                                      
  
ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติ (History)
  วิสัยทัศน์(vision)
  อำนาจหน้าที่ (Authorities)
  ที่ตั้งอาณาเขต (Boundary)
  แนะนำโคราช (VDO)
  ทำเนียบส่วนราชการ
  ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการ
  ข้อมูลสำหรับประชาชน 45กลุ่มเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มยุทธศาสตร์ จว.  
  ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2557-60  
ปราบปรามทุจริต  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
  คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ความรู้กฏหมาย ป.ป.ท.
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ยุทธฯป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
  บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติฯ

ตรวจสอบภายใน จว.  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
download   
  แบบขอมีบัตร(ผู้รับบำนาญ-บำเหน็จ)
  แบบขอมีบัตร จนท.ของรัฐ
  แบบขอมีเหรียญราชการชายแดน
  แบบฟอร์มมีบัตร์พิทักษ์เสรีชน
  รายละเอียดโครงการใหม่
บริการ  
  สรุปผลการจัดซื้อจัีดจ้างปี 2553-2554
  ข่าวประกวดราคา(Bidding)
  ตำแหน่งงานว่าง
  แผนที่เว็บไซต์ (Site Map)
แบบสำรวจความเห็น  
ความพึงพอใจในการให้บริการทาง web site จังหวัด?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรแก้ไข

ดูการสำรวจย้อนหลัง
สถิติผู้เยี่ยมชม  

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.86.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 9804023
 หน้าแรก
อำนาจหน้าที่

         

 

อำนาจหน้าที่

         ใน ปี พ.ศ. 2434 ได้มีการจัดตั้งการปกครองได้แบ่งออกเป็นมณฑล และได้โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูง
ในการนี้   รัชกาลที่  5    ทรงตั้งเมืองนครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑลลาวกลาง  ในปี   พ.ศ  2434   (ร.ศ.110)
นครราชสีมาจึงเป็นเมืองหน้าด่าน เป็นเมืองใหญ่  และสำคัญยิ่งในสมัยโบราณมีฐานะเป็นเมืองชั้นเอก  มี "เจ้าพระยา"
มีอำนาจปกครองหัวเมือง   โปรดให้     พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสรรพ-สิทธิ์ประสงค์    เป็นข้าหลวงใหญ่     ต่อมา
พ.ศ. 2450     กระทรวงมหาดไทย   ปรับปรุงหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ให้เป็นมณฑลนครราชสีมาซึ่ง
ประกอบด้วย  3  เมือง 17  อำเภอคือเมืองนครราชสีมา 10  อำเภอ  เมืองชัยภูมิ  3  อำเภอ และเมืองบุรีรัมย์ 4 อำเภอ
และต่อมาให้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476  ขึ้น จึงยุบมณฑลนครราชสีมา
และจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค  ออกเป็นจังหวัดและอำเภอ  ยกเลิกมณฑลจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยบริหาร
ราชการแผ่นดิน  มีข้าหลวงประจำจังหวัด และกรรมการจังหวัดเป็นผู้บริหาร ต่อมา  ใน พ.ศ.  2495  ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม  พ.ศ.  2476   โดยมีสารสำคัญของการเปลี่ยนแปลง  คือ
1. จังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล
2. อำนาจบริหารในจังหวัด เป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
3. คณะกรรมการจังหวัด เดิมเป็นคณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาได้มีประกาศของคณะปฎิวัติ   ฉบับที่  218   ลงวันที่  29  กันยายน  2515     ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัด   และอำเภอ  จังหวัดให้รวม ท้องที่หลาย ๆ    อำเภอขึ้นเป็นจังหวัด    มีฐานะเป็นนิติบุคคล   การตั้ง   ยุบ   และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็น
พระราชบัญญัติ   และให้มีคณะกรรมการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในจังหวัดนั้น  ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา   แบ่งการปกครองออกเป็น  32  อำเภอ  ดังนี้

 

1. อำเภอแก้งสนามนาง
2. อำเภอขามทะเลสอ
3. อำเภอขามสะแกแสง
4. อำเภอคง
5. อำเภอครบุรี
6. อำเภอจักราช
7. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
8. อำเภอชุมพวง
9. อำเภอโชคชัย
10. อำเภอด่านขุนทด
11. อำเภอโนนแดง
12. อำเภอโนนไทย
13. อำเภอโนนสูง
14. อำเภอบัวใหญ่
15. อำเภอบ้านเหลื่อม
16. อำเภอประทาย
17.  อำเภอปักธงชัย
18. อำเภอปากช่อง
19. อำเภอพิมาย
20. อำเภอเมืองนครราชสีมา
21. อำเภอวังน้ำเขียว
22. อำเภอสีคิ้ว
23. อำเภอสูงเนิน
24. อำเภอเสิงสาง
25. อำเภอหนองบุนนาก
26. อำเภอห้วยแถลง
27. อำเภอเทพารักษ์
28. อำเภอบัวลาย
29. อำเภอพระทองคำ
30. อำเภอเมืองยาง
31. อำเภอลำทะเมนชัย
32. อำเภอสีดา

จังหวัดมี 287  อบต. 287  ตำบล  3,712 หมู่บ้าน 471 ชุมชน
เทศบาลตำบล 45 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่งจำนวน สว.8 คน สส. 16 คน จำนวน ส.อบจ. 48 คน
ปี 2547  มีประชากรในจังหวัด  2,539,344  คน เป็นประชากรหญิง 1,281,256  คน ประชากรชาย 1,258,088  คน
พื้นที่จังหวัด  21,308.98   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  13,318,112  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 12.12  ของพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เป็นอันดับ  1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เป็นอันดับ  2 ของประเทศ รองจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ  7,942,623     ไร่
เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ  1,766,250   ไร่ พื้นที่อื่น ๆ  ประมาณ  3,562,985  ไร่

ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร

ทางรถยนต์      255     กิโลเมตร
ทางรถไฟ         264     กิโลเมตร

 


ผู้บริหารจังหวัด  
governor


รวมลิงค์ที่น่าสนใจ  
  ภูธรจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
  สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
more...
banner  

รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้

พยากรณ์อากาศ   
              จังหวัดนครราชสีมา
              ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 0-4424-3798  โทรสาร : 0-4425-5070
              อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th