คลิกดูรายละเอียด


**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
                  

คลิกดูรายละเอียด



**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

                    

คลิกดูรายละเอียด


**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
                  

คลิกดูรายละเอียด



**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552
                 

คลิกดูรายละเอียด



**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552
                 

คลิกดูรายละเอียด



**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
                 

คลิกดูรายละเอียด



**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
                 

คลิกดูรายละเอียด


**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
                  

คลิกดูรายละเอียด


**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
                  

คลิกดูรายละเอียด


**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
                  


**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552
                  

คลิกดูรายละเอียด


**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
  

คลิกดูรายละเอียด



**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
 วันที่ 31 ตุลาคม 2552
                 

คลิกดูรายละเอียด



**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
                 

คลิกดูรายละเอียด



**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

คลิกดูรายละเอียด


**หนึ่งวันตามติด>>ชีวิตผู้ว่า..**
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
                  





คลิกดูรูปของจริง
คลิกดูรูปของจริง
คลิกดูรูปของจริง
คลิกดูรูปของจริง
คลิกดูรูปของจริง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

.....................................................................................................................

การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 

    ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด เตรียมความพร้อมรองรับมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ในการนี้ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัด ที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณให้จัดทำคำขอรับการจัดสรรไปยังกรม/รัฐวิสาหกิจเจ้าสังกัดโดยตรง และส่งสำเนาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดนครราชสีมาทราบ ...ดาวน์โหลดรายละเอียด

.....................................................................................................................

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

.....................................................................................................................

ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

  ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

.....................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง


ขอเชิญชมการแสดง มหกรรมลิเก มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน ลูกหลานย่าโม 

   ขอเชิญชมการแสดง มหกรรมลิเก มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน ลูกหลานย่าโม  ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.....................................................................................................................


ขอเชิญสมัคร เข้าค่ายข้าวปี 2558 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" 

   ขอเชิญสมัคร เข้าค่ายข้าวปี 2558 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย"
    <<กฎเกณฑ์การสมัคร>   <

.....................................................................................................................