ดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประกาศของศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1  
 

ประจำ
วันที่
เลขรับหนังสือ
ที่
(สนจ.นม.)
เลขที่
หนังสือส่ง
หน่วยงาน รายการ ราคากลาง
(บาท)
  ซื้อเอกสาร ยื่นซอง ติดต่อสอบถาม
29 ธ.ค. 49 2422 นม 52002/11135
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงกั้นห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ โรงเรียนเทศบาล4 (เพาะชำ) 272,000.- 29 ธ.ค. 49 -
15  ม.ค. 50
29 ธ.ค. 49 ,
3-17  ม.ค. 50
โทร. 0-4424-3540
ต่อ 1409
ในวันและเวลาราชการ
29 ธ.ค. 49 2421 นม 52002/11128
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างแผ่นตัวหนอนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (เพระชำ) 606,000.- 29 ธ.ค. 49 -
15  ม.ค. 50
29 ธ.ค. 49 ,
3-17  ม.ค. 50
โทร. 0-4424-3540
ต่อ 1409
ในวันและเวลาราชการ
29 ธ.ค. 49 2420 นม 64004/ว 717
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จำนน 3 โครงการ
- 27 ธ.ค. 49 -
9   ม.ค. 50
18  ม.ค. 50 โทร. 0-4439-1475
ในวันและเวลาราชการ
29 ธ.ค. 49 2419 ศธ 0530.1(7.2)/ว 809ลงวันที่ 25 ธ.ค. 49 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการสารสนเทศ
จำนวน 1 หลัง
- 27 ธ.ค. 49 -
16  ม.ค. 50
24  ม.ค. 50 โทร. 0-4375-4237,
0-4375-4322-40
ต่อ 1315,1381,1381
ในวันและเวลาราชการ
29 ธ.ค. 49 2418 กห 0482.65/6562
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศซื้อยา
สำหรับผู้ป่วย
จำนวน 2 รายการ
7,757,125.50.- 29 ธ.ค. 49 -
8  ม.ค. 50
11  ม.ค. 50 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
29 ธ.ค. 49 2417 กห 0482.65/6562
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศซื้อยา
สำหรับผู้ป่วย
จำนวน 2 รายการ
7,757,125.50.- 29 ธ.ค. 49 -
8  ม.ค. 50
11  ม.ค. 50 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
29 ธ.ค. 49 2416 สธ 0411.1/2937
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 49
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - 25 ธ.ค. 49 -
12  ม.ค. 50
25 ธ.ค. 49 -
12  ม.ค. 50
โทร. 0-4421-2900 ต่อ 14
ในวันและเวลาราชการ
28 ธ.ค. 49 2415 นม 52002/11086
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคา
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน้ำถนน
เดชอุดม ซอย 9
107,000.- 28 ธ.ค. 49 -
15  ม.ค. 50
28 ธ.ค. 49 ,
29 ธ.ค. 49 -
17  ม.ค. 50
โทร. 0-4424-35400
ต่อ 1411
ในวันและเวลาราชการ
28 ธ.ค. 49 2414 ศธ 0530.1(7.2)/ว 788ลงวันที่ 25 ธ.ค. 49 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์พร้อม
ติดตั้งของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
- 25 ธ.ค. 49 -
10  ม.ค. 50
25 ธ.ค. 49 -
10  ม.ค. 50
โทร. 0-4375-4237,
0-4375-4322-40
ต่อ 1315,1381
ในวันและเวลาราชการ
28 ธ.ค. 49 2413 นม 0027.101.4/ว 26247
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคา
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- 27 ธ.ค. 49 -
15  ม.ค. 50
ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-16  ม.ค. 50
โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
28 ธ.ค. 49 2412 นม 0027.101.4/ว 26215
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคา
ซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- 27 ธ.ค. 49 -
16  ม.ค. 50
ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-17  ม.ค. 50
โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
28 ธ.ค. 49 2411 นม 0027.001.4/921
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคา
จ้างปรับปรุงห้อง
ผู้ป่วยพิเศษเป็นห้องแยกโรค
จำนวน 3 แห่ง
แห่งละ 200,000.- 3-15  ม.ค. 50 3 -17  ม.ค. 50 โทร. 0-4446-5010-4
ต่อ 159,302
ในวันและเวลาราชการ
28 ธ.ค. 49 2410 นม 86502/ว 927
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
ประกาศสอบราคา
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
180,000.- 28 ธ.ค. 49 -
12  ม.ค. 50
15  ม.ค. 50 โทร. 0-4425-6527
ในวันและเวลาราชการ
28 ธ.ค. 49 2409 นม 0027.101.4/ว 26097
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
28 ธ.ค. 49 2408 นม 0027.301/ว 1487
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ขามสะแกแสง
ประกาศสอบราคา
ก่อสร้างอาคาร
ซักฟอกโรงพยาบาลขามสะแกแสง
- 28 ธ.ค. 49 -
12  ม.ค. 50
28 ธ.ค. 49 -
17  ม.ค. 50
โทร. 0-4438-5201
ในวันและเวลาราชการ
28 ธ.ค. 49 2407 นม 0027.301/ว 1487
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ขามสะแกแสง
ประกาศสอบราคา
ก่อสร้างอาคาร
ซักฟอกโรงพยาบาลขามสะแกแสง
- 28 ธ.ค. 49 -
12  ม.ค. 50
28 ธ.ค. 49 -
17  ม.ค. 50
โทร. 0-4438-5201
ในวันและเวลาราชการ
27 ธ.ค. 49 2406 กห 0482.65/6534
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศซื้อยา
สำหรับผู้ป่วย
จำนวน 2 รายการ
7,843,100.- 27 ธ.ค. 49 -
5  ม.ค. 50
8  ม.ค. 50 โทร. 0-4427-3370-5
 ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
27 ธ.ค. 49 2405 กห 0482.65/6534
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศซื้อยา
สำหรับผู้ป่วย
จำนวน 2 รายการ
7,843,100.- 27 ธ.ค. 49 -
5  ม.ค. 50
8  ม.ค. 50 โทร. 0-4427-3370-5
 ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
27 ธ.ค. 49 2404 นม 82201/ว 528
ลงวันที่ 26 ธ.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำเพียก
ประกาศประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำเพียก 2,100,000.- 26 ธ.ค. 49 -
5  ม.ค. 50
16  ม.ค. 50 โทร. 08-1879-9414
ในวันและเวลาราชการ
27 ธ.ค. 49 2403 นม 0027.301/ว 1476
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ขามสะแกแสง
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารซักฟอก - 27 ธ.ค. 49 -
12  ม.ค. 50
27 ธ.ค. 49 -
17 ม.ค. 50
โทร. 0-4438-5201
ในวันและเวลาราชการ
27 ธ.ค. 49 2402 นม 0027.301/ว 1476
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ขามสะแกแสง
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารซักฟอก - 27 ธ.ค. 49 -
12  ม.ค. 50
27 ธ.ค. 49 -
17 ม.ค. 50
โทร. 0-4438-5201
ในวันและเวลาราชการ
26 ธ.ค. 49 2401 นม 52002/10973
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง
จำนวน 6 โครงการ
198,000.- 25 ธ.ค. 49 -
9 ม.ค. 50
25 ธ.ค. 49,
26 ธ.ค.49-11ม.ค. 50
โทร. 0-4424-3540
 ต่อ 1411
ในวันและเวลาราชการ
26 ธ.ค. 49 2400 นม 0027.123/ว 26119
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวดราคาซื้อยา
ทางการแพทย์
 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จำนวน 14 รายการ
- 25 - 29 ธ.ค. 49 8  ม.ค. 50 โทร. 0-4423-5078,
0-4425-2012
ในวันและเวลาราชการ
26 ธ.ค. 49 2399 นม 0027.101.4/ว 26015
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- 25 ธ.ค. 49 -
10 ม.ค. 50
ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-10 ม.ค. 50
โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
26 ธ.ค. 49 2398 นม 0027.101.4/ว 21012
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการประกวดราคา รายการจ้างกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ
- - - โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
26 ธ.ค. 49 2397 นม 0027.101.4/ว 26091
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการประกวดราคา
ซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- - - โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
26 ธ.ค. 49 2396 นม 0027.101.4/ว 26021
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 25 ธ.ค. 49 -
9 ม.ค. 50
ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-9 ม.ค. 50
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
25 ธ.ค. 49 2395 นม 52002/10953
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน 2 รายการ
160,000.- 22 ธ.ค. 49 -
9 ม.ค. 50
22 ธ.ค. 49,
25 ธ.ค. 49-9 ม.ค. 50
โทร. 0-4423-4734
ในวันและเวลาราชการ
25 ธ.ค. 49 2394 นม 52002/10945
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน 1 รายการ
- 22 ธ.ค. 49 -
9 ม.ค. 50
22 ธ.ค. 49,
25 ธ.ค. 49-9 ม.ค. 50
โทร. 0-4423-4734
ในวันและเวลาราชการ
25 ธ.ค. 49 2393 นม 52002/10926
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนสุรวิชัย 226,000.- 22 ธ.ค. 49 -
8 ม.ค. 50
22 ธ.ค. 49,
25 ธ.ค. 49-10 ม.ค. 50
โทร. 0-4423-4734
ในวันและเวลาราชการ
25 ธ.ค. 49 2392 นม 52002/10938
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนสามแยกปัก 160,000.- 22 ธ.ค. 49 -
8 ม.ค. 50
22 ธ.ค. 49,
25 ธ.ค. 49-10 ม.ค. 50
โทร. 0-4423-4734
ในวันและเวลาราชการ
25 ธ.ค. 49 2391 ศธ 0544/3716
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 49
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประมูลซื้อรถปรับอากาศ 32 ที่นั่ง 3,500,000.- 14-22 ธ.ค. 49 28 ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-2826
ต่อ 1553,1518
ในวันและเวลาราชการ
25 ธ.ค. 49 2390 สธ 0915.01/4671
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 49
ศูนย์อนามัยที่ 5นครราชสีมา ประกาศจ้างออกแบบอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร 10,000,000.- 22 ธ.ค. 49 -3 ม.ค. 50 5  ม.ค. 50 โทร. 0-4430-5131
ต่อ 145
ในวันและเวลาราชการ
25 ธ.ค. 49 2389 นม 81302/1037
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองคง
ประกาศสอบราคา
ซื้อเต็นท์
120,000.- 25 ธ.ค. 49 -
10 ม.ค. 50
11 ม.ค. 50 โทร. 0-4446-9262 ต่อ 2
ในวันและเวลาราชการ
25 ธ.ค. 49 2388 นม 86302/738
ลงวันที่ 22  ธ.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ประกาศการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลแห่งใหม่
- 25 ธ.ค. 49 -
23 ม.ค. 50
24  ม.ค. 50 โทร. 0-4433-0174
ในวันและเวลาราชการ
25 ธ.ค. 49 2387 นค 71502/ว 756
ลงวันที่ 22  ธ.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดบง
ประกาศประมูลจ้างงานก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 60 ปี 4,500,000.- 25 ธ.ค. 49-9 ม.ค. 50 17 ม.ค. 50 โทร. 0-4243-6000
ในวันและเวลาราชการ
25 ธ.ค. 49 2386 ปจ 0027/15924
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษเป็น
ห้องแยกโรค
- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
-9 ม.ค. 50
21 ธ.ค. 49-9 ม.ค. 50 โทร. 0-3721-1626,
0-3721-3166 ต่อ 103
ในวันและเวลาราชการ
25 ธ.ค. 49 2385 นม 0027.101.4/ว 25966
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา
- - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
22 ธ.ค. 49 2384 กห 0482.65/6438
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับ
ผู้ป่วย
จำนวน 4 รายการ
7,857,600.- 22-29  ธ.ค. 49 4  ม.ค. 49 โทร. 0-4427-3370-5
 ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
22 ธ.ค. 49 2383 กห 0482.65/6438
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับ
ผู้ป่วย
จำนวน 4 รายการ
7,857,600.- 22-29  ธ.ค. 49 4  ม.ค. 49 โทร. 0-4427-3370-5
 ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
22 ธ.ค. 49 2382 นม 0027.101.4/ว 25890
ลงวันที่ 19 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอกาศชนิดแยกส่วนแบบไม่รวมอะไหล่ - - - โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
22 ธ.ค. 49 2381 นม 0027.101.4/ว 25700
ลงวันที่ 19 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 19 ธ.ค. 49-11 ม.ค. 50 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-11 ม.ค. 50
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
22 ธ.ค. 49 2380 นม 72602/ว 155
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มนวม
ใยสังเคราะห์
200,000.- 22 ธ.ค. 49-8 ม.ค. 50 9 ม.ค. 49 โทร. 0-4436-5413
ในวันและเวลาราชการ
21 ธ.ค. 49 2379 นม 0027.101.4/ว 25826
ลงวันที่ 20  ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวด
ราคาซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จำนวน 5 รายการ
22,726,690.- 20  ธ.ค. 49-4 ม.ค. 50 10  ม.ค. 50 โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
21 ธ.ค. 49 2378 นม 0027.101.4/ว 25827
ลงวันที่ 20  ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวด
ราคาซื้อวัสดุ
การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จำนวน 21 รายการ
49,856,000.- 20-29 ธ.ค. 49 4 ม.ค. 50 โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
21 ธ.ค. 49 2377 นม 0027.101.4/ว 25704
ลงวันที่ 18  ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์
จำนวน 2 รายการ
- - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
21 ธ.ค. 49 2376 นม 71702/1002
ลงวันที่ 8 ธ.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากช่อง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 406,000.- 12-26 ธ.ค. 49 27 ธ.ค. 49 โทร. 0-4431-8001,
0-4431-8109
ในวันและเวลาราชการ
21 ธ.ค. 49 2375 นม 71702/1022
ลงวันที่ 13 ธ.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากช่อง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรางระบายน้ำ 173,000.- 13-29 ธ.ค. 49 3 ม.ค. 50 โทร. 0-4431-8001,
0-4431-8109
ในวันและเวลาราชการ
20 ธ.ค. 49 2374 ศธ 0586(กก.)/3004
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 49
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
ประกาศประกวด
ราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบการไหลของน้ำในรางน้ำเปิด
10,938,610.- 19 ธ.ค. 49-4 ม.ค. 50 5 ม.ค. 50 โทร. 0-4427-1312-3
ต่อ 2280-1
ในวันและเวลาราชการ
20 ธ.ค. 49 2373 นม 0027.301/
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
โชคชัย
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - 18-29 ธ.ค. 49 18-29  ธ.ค. 49 โทร. 0-4449-1161
ต่อ 146
ในวันและเวลาราชการ
20 ธ.ค. 49 2372 นม 95402/ว 677
ลงวันที่ 19  ธ.ค. 49
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
สีดา
3,042,447.15.- 20-28  ธ.ค. 49 9 ม.ค. 50 โทร. 0-4430-3013
ในวันและเวลาราชการ
20 ธ.ค. 49 2371 นม 86502/ว 913
ลงวันที่ 19  ธ.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 363,480.- 20 ธ.ค. 49-4 ม.ค. 50 5 ม.ค. 50 โทร. 0-4425-6519
ในวันและเวลาราชการ
20 ธ.ค. 49 2370 นม 0025/16814
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 49
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ใต้บันไดชั้นล่างและบริเวณรอบอาคาร 105,800.- 18-26 ธ.ค. 49 18-27 ธ.ค. 49 โทร. 0-4424-5755
ต่อ 10,12
ในวันและเวลาราชการ
19  ธ.ค. 49 2369 นม 0027.101.4/ว 25607
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณาสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 18-27 ธ.ค. 49 ตั้งแต่วันประเกาศ
เป็นต้นไป-27 ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
19  ธ.ค. 49 2368 นม 52005/10778
ลงวันที่ 15  ธ.ค. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว - 15-26 ธ.ค. 49 15-27  ธ.ค. 49 โทร. 0-4424-1500
ในวันและเวลาราชการ
19  ธ.ค. 49 2367 นม 0027.101.4/ว 25608
ลงวันที่ 14  ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณาสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
19  ธ.ค. 49 2366 นม 0027.101.4/ว 25703
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณาสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์
มิใช่ยา
- - - โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
18  ธ.ค. 49 2365 นม 0027.101.4/ว 25599
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณาสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- 15 ธ.ค. 49-8 ม.ค. 50 ตั้งแต่วันประเกาศ
เป็นต้นไป-8 ม.ค. 50
โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
18  ธ.ค. 49 2364 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 49 โรงพยาบาล
ขามทะเลสอ
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาจ้าง
ทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลขามทะเลสอ
- - - โทร. 0-4439-7111
 ต่อ 101,123
ในวันและเวลาราชการ
18  ธ.ค. 49 2363 กห 0482.65/6233
ลงวันที่ 18  ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประมูลซื้อยาสำหรับผู้ป่วย
จำนวน 3 รายการ
7,995,468.- 20-27  ธ.ค. 49 3 ม.ค. 50 โทร. 0-4423-4405,
0-4423-4406
ในวันและเวลาราชการ
18  ธ.ค. 49 2362 กห 0482.65/6233
ลงวันที่ 18  ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประมูลซื้อยาสำหรับผู้ป่วย
จำนวน 3 รายการ
7,995,468.- 20-27  ธ.ค. 49 3 ม.ค. 50 โทร. 0-4423-4405,
0-4423-4406
ในวันและเวลาราชการ
18  ธ.ค. 49 2361 นม 74602/ว 1015
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลคูขาด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ขุดคลองส่งน้ำบ้านโนนตาลพัฒนา
218,000.- 15-28 ธ.ค. 49 29  ธ.ค. 49 โทร. 0-4475-4473
ในวันและเวลาราชการ
18  ธ.ค. 49 2360 นม 0011/ว 4729
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 49
สำนักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรัฐยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา - 13 ธ.ค. 49 -12 มี.ค. 50 - โทร. 0-4424-3991
ในวันและเวลาราชการ
18  ธ.ค. 49 2359 นม 0027.101.4/ว 25570
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณาสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 14-26 ธ.ค. 49 ตั้งแต่วันประเกาศ
เป็นต้นไป-26 ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
18  ธ.ค. 49 2358 นม 0027.101.4/ว 25569
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณาสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 15 ธ.ค. - 4 ม.ค. 49 ตั้งแต่วันประเกาศ
เป็นต้นไป-4 ม.ค. 50
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
18  ธ.ค. 49 2357 นม 0027.101.4/ว 25571
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณาสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 15-28 ธ.ค. 49 ตั้งแต่วันประเกาศ
เป็นต้นไป-28 ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
15 ธ.ค. 49 2356 นม 0027.101.4/ว 25548
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณาสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยารายการถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ของโรงพยาบาลมหาราช
นครรราชสีมา
- 14 ธ.ค. - 4 ม.ค. 50 ตั้งแต่วันเประกาศ
เป็นต้นไป - 4 ม.ค. 50
โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
15 ธ.ค. 49 2355 กห 0482.65/6192
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศซื้อยา
สำหรับผู้ป่วย
จำนวน 3 รายการ
7,850,000.- 15-22 ธ.ค. 49 25 ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
15 ธ.ค. 49 2354 กห 0482.65/6192
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศซื้อยา
สำหรับผู้ป่วย
จำนวน 3 รายการ
7,850,000.- 15-22 ธ.ค. 49 25 ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
15 ธ.ค. 49 2353 กห 0482.65/1217
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศซื้อยา
สำหรับผู้ป่วย
จำนวน 2 รายการ
7,839,040.- 18-25 ธ.ค. 49 27 ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
15 ธ.ค. 49 2352 กห 0482.65/1217
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศซื้อยา
สำหรับผู้ป่วย
จำนวน 2 รายการ
7,839,040.- 18-25 ธ.ค. 49 27 ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
15 ธ.ค. 49 2351 นม 72602/ว 151
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 49
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองน้ำแดง
ประกาศการขายพัสดุ โดยวิธี
ขายทอดตลาด
1,950.- 15-28 ธ.ค. 49 29 ธ.ค. 49 โทร. 0-4436-5412-3
ต่อ 13
ในวันและเวลาราชการ
15 ธ.ค. 49 2350 นม 0027.101.4/ว 25419
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณาสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราช
นครรราชสีมา
- - - โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
15 ธ.ค. 49 2349 นม 0027.101.4/ว 25420
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณาสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาล
มหาราช
นครรราชสีมา
- - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
14 ธ.ค. 49 2348 ศธ 0544/3653
ลงวันที่ 14  ธ.ค. 49
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้อรถปรับอากาศ 32 ที่นั่ง 3,500,000.- 14-22  ธ.ค. 49 28 ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-2826
ต่อ 1553,1518
ในวันและเวลาราชการ
14 ธ.ค. 49 2347 ศธ 0530.1(7.2)/ว 578ลงวันที่ 8  ธ.ค. 49 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 10 โครงการ - - - โทร. 0-4375-4237,
0-4375-4322-40
ต่อ 1315,1381
ในวันและเวลาราชการ
14 ธ.ค. 49 2346 นม 0021/3803
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 49
เรือนจำอำเภอ
บัวใหญ่
ประกาศประมูลซื้ออาหารดิบ - 13-19  ธ.ค. 49 25 ธ.ค. 49 โทร. 0-4446-2347
ในวันและเวลาราชการ
14 ธ.ค. 49 2345 นม 61102/1343
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศประมูลโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 2,292,200.- 12-20 ธ.ค. 49 28 ธ.ค. 49 โทร. 0-4447-1121 ต่อ 14
ในวันและเวลาราชการ
14 ธ.ค. 49 2344 นม 61102/1341
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศประมูลโครงการวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงทางเท้า คสล. 2,884,000.- 12-20 ธ.ค. 49 28 ธ.ค. 49 โทร. 0-4447-1121 ต่อ 14
ในวันและเวลาราชการ
13 ธ.ค. 49 2343 ศธ 0530.1(7.2)/ว 646ลงวันที่ 6  ธ.ค. 49 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ - 6 - 20 ธ.ค. 49 6-20  ธ.ค. 49 โทร. 0-4375-4237,
0-4375-4322-40
ต่อ 1315,1381
ในวันและเวลาราชการ
13 ธ.ค. 49 2342 นม 0027.123/ว 25199
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวดราคาซื้อยา
จำนวน 7 รายการ
- 12-15 ธ.ค. 49 20 ธ.ค. 49 โทร. 0-4423-5078,
0-4425-2012
ในวันและเวลาราชการ
13 ธ.ค. 49 2341 ศธ 0530.1(7.2)/ว 559ลงวันที่ 6  ธ.ค. 49 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3,280,000.- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 20 ธ.ค. 49 27 ธ.ค. 49 โทร. 0-4375-4237,
0-4375-4322-40
ต่อ 1315,1318,1381
ในวันและเวลาราชการ
13 ธ.ค. 49 2340 ปจ 0027/15397
ลงวันที่ 8  ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ต่อเติมปรับปรุง
อาคารสถานีอนามัย
- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 22 ธ.ค. 49 8-22  ธ.ค. 49 โทร. 0-3721-1626,
0-3721-3166 ต่อ 103
ในวันและเวลาราชการ
13 ธ.ค. 49 2339 นม 0027.101.4/ว 25024
ลงวันที่ 7  ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์  ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
13 ธ.ค. 49 2338 นม 0027.101.4/ว 25027
ลงวันที่ 7  ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5146
ในวันและเวลาราชการ
13 ธ.ค. 49 2337 ยธ 0726/6811
ลงวันที่ 8  ธ.ค. 49
เรือนจำกลาง
คลองไผ่
ประกาศประกวด
ราคาซื้อเครื่องอาหาร (อาหารดิบเป็น
รายสิ่ง)
- 8-15  ธ.ค. 49 19  ธ.ค. 49 โทร. 0-4432-3391,
0-4432-3322
ในวันและเวลาราชการ
13 ธ.ค. 49 2336 นม 65002/ว 751
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
จำนวน 5 โครงการ
- 12-21 ธ.ค. 49 13 - 22  ธ.ค. 49 โทร. 0-4446-9078
ในวันและเวลาราชการ
13 ธ.ค. 49 2335 นม 0027.101.4/ว 25136
ลงวันที่ 8 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
13 ธ.ค. 49 2334 นม 73602/662
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 49
องค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดจอก
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 132,108.30.- 13-26 ธ.ค. 49 27 ธ.ค. 49 โทร. 0-4443-4177
ในวันและเวลาราชการ
13 ธ.ค. 49 2333 นม 96502/ว 648
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองยาง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ - 12-26 ธ.ค. 49 27 ธ.ค. 49 โทร. 0-4432-1585
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2332 นม 52002/10562
ลงวันที่ 7 ธ.ค. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ - 8-25  ธ.ค. 49 8 ธ.ค. 49,
12-25  ธ.ค. 49
โทร. 0-4424-3540
ต่อ 1411
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2331 นม 52002/10549
ลงวันที่ 7 ธ.ค. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถลากเข็นขยะชนิด 2 ล้อ ยางตัน
จำนวน 20 คัน
291,200.- 8-25  ธ.ค. 49 8  ธ.ค. 49,
12-25  ธ.ค. 49
โทร. 0-4424-3540
ต่อ 1416
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2330 นม 52002/10576
ลงวันที่ 7 ธ.ค. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อยืดสีเหลือง
คอกรม
จำนวน 6,472 ตัว
291,200.- 7-21  ธ.ค. 49 7 ธ.ค. 49,
8-21 ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-4734
ต่อ 1409
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2329 นม 0027.123/ว 24857
ลงวันที่ 4  ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- 4-18  ธ.ค. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-18  ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2328 นม 0027.123/ว 24855
ลงวันที่ 4  ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- 4-18  ธ.ค. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-18  ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2327 นม 0027.123/ว 24974
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวดราคาซื้อยา
ทางการแพทย์
จำนวน 7 รายการ
- 6-12  ธ.ค. 49 18  ธ.ค. 49 โทร. 0-4423-5078,
0-4425-2012
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2326 ศธ 0530.1(7.2)/ว 597
ลงวันที่ 29 พ.ย. 49
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวด
ราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง
ราคาเริ่มต้นประมู, 2,580,500.- ตั้งแต่บัดนี้ - 8  ธ.ค. 49 15  ธ.ค. 49 โทร. 0-4375-4237,
0-4375-4322-40
ต่อ 1381,1318,1315
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2325 นม 0027.301/ว 1332
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ขามสะแกแสง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องแยกโรค IPD
 ของโรงพยาบาล
ขามสะแกแสง
- 4-20 ธ.ค. 49 4 - 22  ธ.ค. 49 โทร. 0-4438-5201
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2324 นม 0027.301/ว 1332
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ขามสะแกแสง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องแยกโรค IPD
 ของโรงพยาบาล
ขามสะแกแสง
- 4-20 ธ.ค. 49 4 - 22  ธ.ค. 49 โทร. 0-4438-5201
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2323 กห 0482.65/6077
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประมูลซื้อยา จำนวน 3 รายการ 7,719,194.- 7-14  ธ.ค. 49 18 ธ.ค. 49 โทร. 0-4423-4405,
0-44213-4406
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2322 กห 0482.65/6077
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประมูลซื้อยา จำนวน 3 รายการ 7,719,194.- 7-14  ธ.ค. 49 18 ธ.ค. 49 โทร. 0-4423-4405,
0-44213-4406
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2321 กค 0309.21/ว 3071
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 49
จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศประมูล
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดินราชพัสดุ
- 14 ม.ค. 50 15 พ.ย. - 7 ธ.ค. 49 ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2320 นม 0027.101.4/ว 24960
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องแกมมาคาเมร่า - - - โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2319 นม 0027.101.4/ว 24962
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์
มิใช่ยา
- - - โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2318 นม 0027.101.4/ว 24861
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2317 นม 0027.101.4/ว 24894
ลงวันที่ 4 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2316 นม 0027.101.4/ว 24863
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2315 มท 0834.20/6217
ลงวันที่ 27 พ.ย.  49
ที่ว่าการอำเภอ
โนนสูง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ำรอบ
พื้นที่โรงเรียนชุมชนเทศบาล 2
(รัฐราษฎร์บำรุง)
1,300,000.- 22 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 22 พ.ย. - 7 ธ.ค. 49 โทร. 0-4437-9473
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2314 กห 0482.65/6108
ลงวันที่ 8 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับ
ผู้ป่วย
จำนวน 4 รายการ
7,577,633.- 21  ธ.ค. 49 8-18  ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2313 กห 0482.65/6108
ลงวันที่ 8 ธ.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับ
ผู้ป่วย
จำนวน 4 รายการ
7,577,633.- 21  ธ.ค. 49 8-18  ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2312 ทส 1412.04/362
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 49
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่านครราชสีมา ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส - 21  ธ.ค. 49 - โทร. 0-4323-4546
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2311 ทส 1412.04/366
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 49
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่านครราชสีมา ประกาศประมูลขายไม้กระถินยักษ์ - 21  ธ.ค. 49 - โทร. 0-4323-4546
ในวันและเวลาราชการ
8 ธ.ค. 49 2310 นม 0027.101.4/ว 24958
ลงวันที่ 7 ธ.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 7-18 ธ.ค. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป- 18 ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
1 ธ.ค. 49 2308 นม 0027.001.4/898
ลงวันที่ 30 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการ
จำนวน 10 โครงการ
- 4-15 ธ.ค. 49 4-26 ธ.ค. 49 โทร. 0-4446-5010-4
ต่อ 159,302
ในวันและเวลาราชการ
1 ธ.ค. 49 2307 ชย 82002/579
ลงวันที่ 29 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล 3,700,000.- 30 พ.ย. - 12  ธ.ค. 49 20  ธ.ค. 49 โทร. 0-4488-0018
ในวันและเวลาราชการ
1 ธ.ค. 49 2306 นม 74602/ว 470
ลงวันที่ 30 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
คูขาด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ขุดคลองส่งน้ำ
บ้านเมืองคง
190,000.- 30 พ.ย. - 18 ธ.ค. 49 19  ธ.ค. 49 โทร. 0-4475-4473
ในวันและเวลาราชการ
29 พ.ย. 49 2305 กห 0482.65/6002
ลงวันที่ 29 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย
จำนวน 5 รายการ
7,993,804.50.- 30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 49 13  ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
29 พ.ย. 49 2304 กห 0482.65/6002
ลงวันที่ 29 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศซื้อยาสำหรับผู้ป่วย
จำนวน 5 รายการ
7,993,804.50.- 30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 49 13  ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
29 พ.ย. 49 2303 นม 0027.101.4/ว 24512
ลงวันที่ 28 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวด
ราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลนครราชสีมา
2,250,000.- 1-8 ธ.ค. 49 18 ธ.ค. 49 โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
30 พ.ย. 49 2302 นม 61102/1278
ลงวันที่ 28 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
พิมาย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการพัฒนา
เทศบาลตำบลพิมาย จำนวน 1 โครงการ
- 28 พ.ย. - 13 ธ.ค. 49 28 พ.ย. - 13 ธ.ค. 49 โทร. 0-4447-1121 ต่อ 14
ในวันและเวลาราชการ
30 พ.ย. 49 2301 นม 61102/1276
ลงวันที่ 28 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
พิมาย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการพัฒนา
เทศบาลตำบลพิมาย จำนวน 3 โครงการ
- 28 พ.ย. - 13 ธ.ค. 49 28 พ.ย. - 13 ธ.ค. 49 โทร. 0-4447-1121 ต่อ 14
ในวันและเวลาราชการ
30 พ.ย. 49 2300 นม 0027.101.4/ว 24197
ลงวันที่ 24 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
30 พ.ย. 49 2299 นม 0027.101.4/ว 24251
ลงวันที่ 27 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลนครราชสีมา - - - โทร. 0-4447-5058,
0-4447-5058-073
ต่อ 101-103
ในวันและเวลาราชการ
30 พ.ย. 49 2298 นม 0027.101.4/ว 24300
ลงวันที่ 27 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
30 พ.ย. 49 2297 นม 0027.101.4/ว 24268
ลงวันที่ 24 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
30 พ.ย. 49 2296 ทส 1412.04/282
ลงวันที่ 27 พ.ย. 49
สำนักงาน
อนุรักษ์และพัฒนาสวนป่านครราชสีมา
ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส - - 13 ธ.ค. 49 โทร. 0-4323-4546
ในวันและเวลาราชการ
30 พ.ย. 49 2295 นม 0027.101.4/ว 24558
ลงวันที่ 29 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศแก้ไขประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน - - - โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
29 พ.ย. 49 2294 นม 52002/10215
ลงวันที่ 24 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.
จำนวน  6  โครงการ
200,000.- 27 พ.ย. 49,
28 พ.ย. - 18 ธ.ค. 49
27 พ.ย. - 14 ธ.ค. 49 โทร. 0-4424-3540
 ต่อ 1411
ในวันและเวลาราชการ
29 พ.ย. 49 2293 นม 52002/10272
ลงวันที่ 24 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ชุมชนพานิชเจริญจำนวน  1 แห่ง
200,000.- 28 พ.ย. 49,
29 พ.ย. - 18 ธ.ค. 49
28 พ.ย. - 14 ธ.ค. 49 โทร. 0-4423-4734
ในวันและเวลาราชการ
29 พ.ย. 49 2292 นม 52002/10272
ลงวันที่ 28 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
จำนวน 5 โครงการ
788,000.- 29 พ.ย. 49,
30 พ.ย. - 18 ธ.ค. 49
29 พ.ย. - 14 ธ.ค. 49 โทร. 0-4424-3540
ต่อ 1411
ในวันและเวลาราชการ
29 พ.ย. 49 2291 ยธ 0773/5720
ลงวันที่ 20 พ.ย. 49
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ประกาศประมูลซื้ออาหารดิบ - 27 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 12 ธ.ค. 49 โทร. 0-4432-3396 ต่อ 13
ในวันและเวลาราชการ
29 พ.ย. 49 2290 นม 96502/ว 605
ลงวันที่ 27 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองยาง
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) - 27 พ.ย. - 13 ธ.ค. 49 14 ธ.ค. 49 โทร. 0-4432-1585
ในวันและเวลาราชการ
29 พ.ย. 49 2289 นม 0027.101.4/ว 24197
ลงวันที่ 24 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
28 พ.ย. 49 2288 กห 0482.65/5930
ลงวันที่ 27 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประมูลซื้อยา จำนวน 6 รายการ - 28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49  12  ธ.ค.49 โทร. 0-4423-4405,
0-4423-4406
ในวันและเวลาราชการ
28 พ.ย. 49 2287 กห 0482.65/5930
ลงวันที่ 27 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประมูลซื้อยา จำนวน 6 รายการ - 28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49  12  ธ.ค.49 โทร. 0-4423-4405,
0-4423-4406
ในวันและเวลาราชการ
28 พ.ย. 49 2286 กค 0309.21/31296
ลงวันที่ 23 พ.ย. 49
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ประกาศประมูล
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดินราชพัสดุ
- 15 พ.ย. - 7 ธ.ค. 49 8  ธ.ค.49 โทร. 0-4561-1571
ในวันและเวลาราชการ
28 พ.ย. 49 2285 นม 73802/ว 1108
ลงวันที่ 27 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
ประกาศระมูลการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แคปซีล
จำนวน 8 โครงการ
3,056,000.- 27 พ.ย. - 6 ธ.ค.49 15  ธ.ค.49 โทร. 0-4443-8077
ในวันและเวลาราชการ
28 พ.ย. 49 2284 นม 73802/ว 1107
ลงวันที่ 27 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
ประกาศระมูลการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แคปซีล
จำนวน 8 โครงการ
3,056,000.- 27 พ.ย. - 6 ธ.ค.49 15  ธ.ค.49 โทร. 0-4443-8077
ในวันและเวลาราชการ
28 พ.ย. 49 2283 นม 0027.101.4/ว 24071
ลงวันที่ 23 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
28 พ.ย. 49 2282 นม 0021/3669
ลงวันที่ 27 พ.ย. 49
เรือนจำอำเภอ
บัวใหญ่
ประกาศสอบราคาซื้อข้าวสารขาว 5% - - 1-14 ธ.ค.49 โทร. 0-4446-2347
ในวันและเวลาราชการ
27 พ.ย. 49 2281 สบ 0027.301/1070
ลงวันที่ 24 พ.ย. 49
โรงพยาบาลหนองแซง ประกาศสอบราคา
จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง
- 29 พ.ย. - 12 ธ.ค. 49 29 พ.ย. - 12 ธ.ค. 49 โทร. 0-3639-9234,
0-3639-9224 ต่อ 110
ในวันและเวลาราชการ
24 พ.ย. 49 2280 นม 52002/10171
ลงวันที่ 23 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 1,000 ตัว - 24 พ.ย. - 12  ธ.ค. 49 24 พ.ย. 49,
27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 49
โทร. 0-4424-3540
ต่อ 1411
ในวันและเวลาราชการ
24 พ.ย. 49 2279 นม 0027.101.4/ว 23940
ลงวันที่ 23พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 23 พ.ย. - 15 ธ.ค. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป - 15 ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
24 พ.ย. 49 2278 มท 0834.20/6079
ลงวันที่ 17 พ.ย. 49
ที่ว่าการอำเภอ
โนนสูง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมรางวี ค.ส.ล.ถนนดอนแต้ว ซอย 2 1,300,000.- 15-28 พ.ย.  49 15-29 พ.ย.  49 โทร. 0-4437-9473
ในวันและเวลาราชการ
24 พ.ย. 49 2277 นม 72102/ว 851
ลงวันที่ 24 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังกระทะ
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2,19 1,695,000.- 24 พ.ย. - 7 ธ.ค. 49 8 ธ.ค. 49 โทร. 0-4476-0412,
08-7239-3119
ในวันและเวลาราชการ
24 พ.ย. 49 2276 นม 72102/ว 851
ลงวันที่ 24 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังกระทะ
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2,19 1,695,000.- 24 พ.ย. - 7 ธ.ค. 49 8 ธ.ค. 49 โทร. 0-4476-0412,
08-7239-3119
ในวันและเวลาราชการ
24 พ.ย. 49 2275 นม 63702/1420
ลงวันที่ 23 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ด่านเกวียน
เอกสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 3/2550 ลงวันที่ 15 พ.ย. 49 - - - โทร. 0-4433-8105-6
 ต่อ 15
ในวันและเวลาราชการ
24 พ.ย. 49 2274 ปจ 0027/14743
ลงวันที่ 22 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างอาคาร
สถานีอนามัยทดแทน และบ้านพัก
ข้าราชการระดับ 5-6
4,010,000.- 27 พ.ย. - 13 ธ.ค. 49 21 ธ.ค. 49 โทร. 0-3721-1626,
0-3721-3166 ต่อ 103
ในวันและเวลาราชการ
23 พ.ย. 49 2273 นม 52206/ว 2540
ลงวันที่ 21 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
โนนสูง
ประกาศสอบ
ราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทดลองฯ
400,000.- 23 พ.ย. - 7 ธ.ค. 49 23 พ.ย. - 7 ธ.ค. 49 โทร. 0-4432-6027
ในวันและเวลาราชการ
23 พ.ย. 49 2272 นม 52206/ว 2543
ลงวันที่ 21 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
โนนสูง
ประกาศสอบ
ราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทดลองฯ
400,000.- 23 พ.ย. - 7 ธ.ค. 49 23 พ.ย. - 7 ธ.ค. 49 โทร. 0-4432-6027
ในวันและเวลาราชการ
23 พ.ย. 49 2271 นม 0027.301/ว 3146
ลงวันที่ 17 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ขามทะเลสอ
ประกาศสอบ
ราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร
ของโรงพบยาบาลขามทะเลสอ
- 16 พ.ย. - 1 ธ.ค. 49 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-
1 ธ.ค. 49
โทร. 0-4439-7111
ต่อ 101,123
ในวันและเวลาราชการ
23 พ.ย. 49 2270 นม 0028.001.4/888
ลงวันที่ 22 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศสอบ
ราคาซื้อเวชภัณฑ์
1,042,061.- 22 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 22 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 โทร. 0-4446-5010-4
ต่อ 159,302
ในวันและเวลาราชการ
23 พ.ย. 49 2269 นม 0027.001.4/869
ลงวันที่ 22 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศสอบ
ราคาซื้อครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว
- 24 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 24 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 โทร. 0-4446-5010-4
 ต่อ 159,302
ในวันและเวลาราชการ
23 พ.ย. 49 2268 นม 0027.124/ว 4563ลงวันที่ 22 พ.ย. 49 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการชุดวัด
ปริมาตรลมหายใจ
- 22 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 22 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 โทร. 0-4429-5614-15
ในวันและเวลาราชการ
23 พ.ย. 49 2267 กห 0482.65/5864
ลงวันที่ 22 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศซื้อยา
สำหรับผู้ป่วย
จำนวน 3 รายการ
7,832,828.- 23-30 พ.ย.  49 1 ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-3370-5
 ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
23 พ.ย. 49 2266 กห 0482.65/5864
ลงวันที่ 22 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศซื้อยา
สำหรับผู้ป่วย
จำนวน 3 รายการ
7,832,828.- 23-30 พ.ย.  49 1 ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-3370-5
 ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
23 พ.ย. 49 2265 นม 0027.001.4/879
ลงวันที่ 22 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 24 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 24 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 โทร. 0-4446-5010-4
ต่อ 159,302
ในวันและเวลาราชการ
23 พ.ย. 49 2264 นม 0027.101.4/ว 23728
ลงวันที่ 20 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4223-5248
ในวันและเวลาราชการ
23 พ.ย. 49 2263 มห 0027/ว 3985
ลงวันที่ 21 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศประกวด
ราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 49 12 ธ.ค. 49 โทร. 0-4261-1450
ต่อ 110
ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2262 นม 52002/10000
ลงวันที่ 20 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) - 21 พ.ย. - 4 ธ.ค. 49 21 พ.ย. 49,
22 พ.ย. - 7 ธ.ค. 49
โทร. 04424-3540
ต่อ 1409
ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2261 นม 52002/1012
ลงวันที่ 20 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน
จำนวน 2 รายการ
- 20 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 20 พ.ย. 49,
21พ.ย. - 6 ธ.ค. 49
โทร. 04423-4734
ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2260 นม 52002/10041
ลงวันที่ 20 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว
จำนวน 6 รายการ
- 21 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 21 พ.ย. 49,
22 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49
โทร. 04424-3540
ต่อ 1409, 0-4423-4734ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2259 นม 52002/10049
ลงวันที่ 20 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม)
จำนวน 4 รายการ
- 21 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 21 พ.ย. 49,
22 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49
โทร. 04424-3540
ต่อ 1409, 0-4423-4734
ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2258 นม 0027.101.4/ว 4502
ลงวันที่ 21 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวด
ราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
9,792,000.- 27-30 พ.ย. 49 7 ธ.ค. 49 โทร. 04423-5145
ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2257 นม 0027.101.4/ว 23706
ลงวันที่ 20 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศการประกวดราคาจ้างกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ
3,808,000.- 23 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 22 ธ.ค. 49 โทร. 04423-5249
ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2256 นม 91002/543
ลงวันที่ 21 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนแดง
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 3,240,000.- 21-29 พ.ย. 49 8 ธ.ค. 49 โทร. 04447-5217
ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2255 นม 8600.4/2388
ลงวันที่ 21 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
หัวทะเล
ประกาศประมูล
จ้างเหมาก่อสร้าง
จำนวน 8 โครงการ
- 21-29 พ.ย. 49 8 ธ.ค. 49 โทร. 04422-0683-4
ต่อ 15
ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2254 นม 0027.301/4297
ลงวันที่ 21 พ.ย. 49
โรงพยาบาลจักราช ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - 20 พ.ย. - 4 ธ.ค. 49 20 พ.ย. - 4 ธ.ค. 49 โทร. 04439-9232-4
ต่อ 102,103
ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2253 กห 0482.65/5809
ลงวันที่ 17 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับ
ผู้ป่วย
จำนวน 2 รายการ
7,928,700.- 20-27 พ.ย. 49 30 พ.ย. 49 โทร. 04423-4405,
0-4423-4406
ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2252 กห 0482.65/5809
ลงวันที่ 17 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับ
ผู้ป่วย
จำนวน 2 รายการ
7,928,700.- 20-27 พ.ย. 49 30 พ.ย. 49 โทร. 04423-4405,
0-4423-4406
ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2251 นม 61001/1769
ลงวันที่ 21พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
จักราช
ประกาศประมูลราคาขายรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 100,000.- 21 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 21 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49 โทร. 04439-9382 ต่อ 14
ในวันและเวลาราชการ
22 พ.ย. 49 2250 นม 0027.101.4/ว 23709
ลงวันที่ 20 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์
มิใช่ยา
- - - โทร. 04423-5249
ในวันและเวลาราชการ
21 พ.ย. 49 2249 นม 77401/ว 799
ลงวันที่ 20 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง
อารคารที่ทำการ
อบต.ท่าหลวง
4,823,000.- 20-30 พ.ย. 49 12 ธ.ค. 49 โทร. 0-4448-1213
ในวันและเวลาราชการ
21 พ.ย. 49 2248 ศธ 0544/3458
ลงวันที่ 20 พ.ย. 49
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศประมูล
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องน้ำ-ห้องส้วม
3,364,000.- 20-27 พ.ย. 49 1 ธ.ค. 49 โทร. 0-4427-2826
ต่อ 1553,1518
ในวันและเวลาราชการ
21 พ.ย. 49 2247 นม 52006/10068
ลงวันที่ 20 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
918,900.- 20 พ.ย. - 6 ธ.ค.  49 20 พ.ย. - 6 ธ.ค.  49 โทร. 0-4424-2007
ต่อ 1522
ในวันและเวลาราชการ
21 พ.ย. 49 2246 นม 0027.101.4/ว 23576
ลงวันที่ 16 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 16-28 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-28 พ.ย. 49
โทร. 0-4427-0860
ในวันและเวลาราชการ
21 พ.ย. 49 2245 นม 0027.101.4/ว 23574
ลงวันที่ 17 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 17-29 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-29 พ.ย. 49
โทร. 0-4427-0860
ในวันและเวลาราชการ
21 พ.ย. 49 2244 นม 0027.101.4/ว 23575
ลงวันที่ 16 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 16 - 27 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-27 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
21 พ.ย. 49 2243 นม 0027.101.4/ว 23571
ลงวันที่ 16 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 17 พ.ย. - 12 ธ.ค. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-12 ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
21 พ.ย. 49 2242 นม 0027.101.4/ว 23569
ลงวันที่ 16 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 16 พ.ย. - 8 ธ.ค. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-8 ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
21 พ.ย. 49 2241 นม 0027.101.4/ว 23567
ลงวันที่ 17 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 17 พ.ย. - 13 ธ.ค. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-13 ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
21 พ.ย. 49 2240 นม 0027.101.4/ว 23615
ลงวันที่ 17 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
21 พ.ย. 49 2239 นม 0027.101.4/ว 23573
ลงวันที่ 16 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
21 พ.ย. 49 2238 นม 77401/ว 802
ลงวันที่ 20 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง
อารคารที่ทำการ
อบต.ท่าหลวง
4,823,000.- 20-30 พ.ย. 49 12 ธ.ค. 49 โทร. 0-4448-1213
ในวันและเวลาราชการ
20 พ.ย. 49 2237 นม 52006/9953
ลงวันที่ 17 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศประมูลราคาอาหารเสริม (นม) 3,893,100.- 17-30 พ.ย. 49 13 ธ.ค. 49 โทร. 0-4424-2007
ต่อ 1522
ในวันและเวลาราชการ
20 พ.ย. 49 2236 นม 0027.101.4/ว 23673
ลงวันที่ 17 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จำนวน 2 รายการ
- 17-29 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป - 29 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
20 พ.ย. 49 2235 นม 0027.101.4/ว 23580
ลงวันที่ 17 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 17 พ.ย. - 7 ธ.ค. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป - 7 ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
20 พ.ย. 49 2234 นม 0027.101.4/ว 23674
ลงวันที่ 17 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบไม่รวมอะไหล่ - 20 พ.ย. - 12 ธ.ค. 49 20 พ.ย. - 12 ธ.ค. 49 โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
20 พ.ย. 49 2233 นม 0027.101.4/ว 23568
ลงวันที่ 17 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบไม่รวมอะไหล่ - - - โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
17 พ.ย. 49 2232 นม 0027.001.4/848
ลงวันที่ 16 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศโครงการ
ก่อสร้างอาคาร
จำนวน 4 โครงการ
- 20-24 พ.ย. 49 1 ธ.ค. 49 โทร. 0-4446-5010-4
ต่อ 159,302
ในวันและเวลาราชการ
17 พ.ย. 49 2231 นม 61304/1319
ลงวันที่ 15 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน ประกาศประมูลจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลตำบล
สูงเนิน
4,400,000.- 20-28  พ.ย. 49 7 ธ.ค. 49 โทร. 0-4441-9795 ต่อ 17
ในวันและเวลาราชการ
17 พ.ย. 49 2230 นม 62202/ว 156
ลงวันที่ 15 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางวิ่ง คสล. บริเวณอ่างหนองคู 2,910,000.- 16-24 พ.ย. 49 4 ธ.ค. 49 โทร. 0-4439-7162 ต่อ 4
ในวันและเวลาราชการ
17 พ.ย. 49 2229 นม 62202/ว 156
ลงวันที่ 15 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางวิ่ง คสล. บริเวณอ่างหนองคู 2,910,000.- 16-24 พ.ย. 49 4 ธ.ค. 49 โทร. 0-4439-7162 ต่อ 4
ในวันและเวลาราชการ
17 พ.ย. 49 2228 นม 0027.101.4/ว 23494
ลงวันที่ 15 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 004423-5145
ในวันและเวลาราชการ
17 พ.ย. 49 2227 นม 86502/ว 835
ลงวันที่ 16 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 505,000.- 17-30 พ.ย. 49 1 ธ.ค. 49 โทร. 0-4425-6518
ในวันและเวลาราชการ
17 พ.ย. 49 2226 นม 63602/ว 116
ลงวันที่ 15 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัววง ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน - 15-29 พ.ย. 49 15-29 พ.ย. 49 โทร. 086-7601694
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2225 กห 0482.65/5752
ลงวันที่ 15 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับ
ผู้ป่วย
จำนวน 4 รายการ
7,704,000.- 16-23 พ.ย. 49 27 พ.ย. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2224 กห 0482.65/5752
ลงวันที่ 15 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับ
ผู้ป่วย
จำนวน 4 รายการ
7,704,000.- 16-23 พ.ย. 49 27 พ.ย. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2223 นม 63702/1379
ลงวันที่ 15 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ด่านเกวียน
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด - 15-29 พ.ย. 49 15-29 พ.ย. 49 โทร. 0-4433-8105-6
ต่อ 15
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2222 นม 64202/1480
ลงวันที่ 15 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลตำบลสีดา
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน - 15-28 พ.ย. 49 29 พ.ย. 49 โทร. 0-4432-9306
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2221 นม 0027.101.4/835
ลงวันที่ 15 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศแก้ไขประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน
- - - โทร. 0-4446-5010-4
ต่อ 159,302
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2220 นม 0027.101.4/ว 23236
ลงวันที่ 13 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2219 นม 0027.101.4/ว 23240
ลงวันที่ 13 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2218 นม 0027.101.4/ว 23087
ลงวันที่ 10 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2217 นม 0027.101.4/ว 23088
ลงวันที่ 10 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2216 นม 0027.101.4/ว 23364
ลงวันที่ 13 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2215 ศธ 0586(กพอ.)/2633ลงวันที่ 10 พ.ย. 49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
ประกาศประกวดราคาโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 21 พ.ย. 49 โทร. 0-4427-315,
0-4424-2978-9 ต่อ 2280
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2214 นม 0027.101.4/ว 23363
ลงวันที่ 14 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จำนวน 3 รายการ
- 14 พ.ย.-6 ธ.ค. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป - 6 ธ.ค. 49
โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2213 นม 0027.001.4/827
ลงวันที่ 14 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 15-27 พ.ย. 49 15-27 พ.ย. 49 โทร. 0-4446-5010-4
ต่อ 159,302
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2212 นม 0027.001.4/819
ลงวันที่ 14 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 15-27 พ.ย. 49 15-27 พ.ย. 49 โทร. 0-4446-5010-4
ต่อ 159,302
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2211 ทส 1412.04/91
ลงวันที่ 9 พ.ย. 49
สำนักงาน
อนุรักษ์และพัฒนาสวนป่านครราชสีมา
ประกาศประมูลขายไม้ซุงกระยาเลย
ท้องที่จังหวัดชัยภูมิ
- 23 พ.ย. 49 - โทร. 0-4424-2619
ในวันและเวลาราชการ
16 พ.ย. 49 2210 นม 0027.101.4/ว 23244
ลงวันที่ 10 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย..49 2209 ศธ0544/3365
13 พ.ย.49

 

ราชภัฏ นม. ก่อสร้างอาคารฯ 16,100,000.- 13-16 พ.ย.49 30 พ.ย.49 044-244739
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย..49 2208 มท0834.20/6008
13 พ.ย.49
ที่ว่าอำเภอโนนสูง ปรับปรุงรั้วคอนกรีต 424,000.- 9 พ.ย.-22 พ.ย.49 9-23-24 พ.ย.49 0-4437-9134
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย..49 2207 นม 81302/0864
13 พ.ย.49
อบต.เมืองคง จ้างก่อสร้างคอนกรีต 247,000.- 14 พ.ย.-6 ธ.ค.49 7 ธ.ค.49 0-4446-9262 ต่อ2
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย..49 2206 นม63302/ว1034
13 พ.ย.49
เทศบาล ๖.โนนสมบูรณ์ สอบราคาซื้ออาหารเสริม - 13-27 พ.ย.49 13-24-27 พ.ย49 0-4424-9191ต่อ15
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย..49 2205 นม52002/9840
14 พ.ย.49
เทศบาล นม. ซื้อผ้าห่มกันหนาว - 15 -28 พ.ย.49 15,16,29 พ.ย.49 044-234734 ต่อ 1409
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย..49 2204 กห0482.65/5654

ลง10 พ.ย.49

 

รพ.ค่ายสุรนารีฯ ประมูลซือยาสำหรับผู้ป่วยระบบอิเล็กฯ - 21 พ.ย.-1 ธ.ค.49 21 พ.ย.49

 

044-234404,234406
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย..49 2203 กห0482.65/5654

ลง10 พ.ย.49

รพ.ค่ายสุรนารีฯ ประมูลซือยาสำหรับผู้ป่วยระบบอิเล็กฯ - 21 พ.ย.-1 ธ.ค.49 21 พ.ย.49 044-234404,234406
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย..49 2001 นม61001/1119 เทศบาลจักราช จ้างเหมาก่อสร้าง 342,382.-บาท 13-24 พ.ย.49 13-24 พ.ย49

และ27 พ.ย.49

0-4439-9382ต่อ14
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย..49 2200 นม73602/ว182

 

อบต.กุดจอก สอบราคาซื้ออาหารเสริม 163,092.50 14-27 พ.ย.49 28 พ.ย.49 0-4443-4177
0-1389-4180
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย..49 2202 นม0027.101.4/ว23067 รพ.มหาราช นม. สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ - 13-27 พ.ย.49
 
27-28 พ.ย.49 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
13 พ.ย.49 47508(ศล) ทส1412.04/73 สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่า นม. ประมูลขายไม้ของกลาง - - - 0-4424-2619
ในวันและเวลาราชการ
13 พ.ย.49 47509(ศล) ปจ0027/144092 สสจ.ปราจีนบุรี สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - 24 พ.ย.49 9-24 พ.ย.49 0-3721-1124,
0-3721-1626
ในวันและเวลาราชการ
13 พ.ย.49 47510(ศล) สบ0027.301/1029 รพ.หนองแซง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ขนาด 50 ปอนด์ 14-24 พ.ย.49 14-24 พ.ย.49 0-3639-9224,
03639-9234
ในวันและเวลาราชการ
13 พ.ย.49 47512(ศล) กษ0613(ศวต)/1118 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  120,000 กิโลกรัม 10-24 พ.ญ.49 10-24 พ.ย.49 0-4432-8577-8
ในวันและเวลาราชการ


14 พ.ย.49

 

47573(ศล) นม0027.101.4/ว23068 รพ.มหาราช นม. หัวใจเทียมชนิดเยื่อ 1,233,750.- - - ผลการเปิดซอง
0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
10 พ.ย.49 47473(ศล) นม52002/9780 เทศบาบ นม. สร้างอาคาร ค.ส. ชั้นเดียวล. 1,000,000.- 13-24 พ.ย.49 13 พ.ย.49
หอเปรมฯ
0-4423-4734
ในวันและเวลาราชการ
13 พ.ย.49 4332 นม 0027.101.4/ว23023 รพ.มหาราช.นม. น้ำยาตรวจหา HBV markers 1,295,700.- - - ผลเปิดซอง
0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย. 49 2199 ปจ 0027/14110
ลงวันที่ 8 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
ผู้ป่วยนอก 10 เตียง และถนน ค.ส.ล.
 ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง
- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-
23 พ.ย. 49
9-23 พ.ย. 49 โทร. 0-3721-1626,
0-3721-3166 ต่อ 103
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย. 49 2198 ปจ 0027/14099
ลงวันที่ 8 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์การแพทย์
ยูนิตทำฟัน ครั้งที่ 2
- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-
23 พ.ย. 49
9-23 พ.ย. 49 โทร. 0-3721-1626,
0-3721-3166 ต่อ 103
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย. 49 2197 นม 93704/569
ลงวันที่ 14 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
- 15-30 พ.ย. 49 1 ธ.ค. 49 โทร. 01-9997536,
www.meangdon.th.gs
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย. 49 2196 นม 0027.101.4/ว 23362
ลงวันที่ 14 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา - - - โทร. 0-4423-5149
ในวันและเวลาราชการ
15 พ.ย. 49 2195 นม 0027.101.4/ว 23242
ลงวันที่ 10 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อ
วัสดุการแพทย์
ของโรงพยาบาลมหาราชนครรราชสีมา
- - - โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
10 พ.ย. 49 2194 กห 0482.61/12381
ลงวันที่ 9 พ.ย. 49
มณฑลทหารบก
ที่  21
ประกาศประกวดราคาโครงการงานปรับปรุงระบบประปา 12,905,000.- 9-13 พ.ย. 49 17 พ.ย. 49 โทร. 0-4425-5530-8
ต่อ 22541-42
ในวันและเวลาราชการ
10 พ.ย. 49 2193 กห 0482.61/12381
ลงวันที่ 9 พ.ย. 49
มณฑลทหารบก
ที่  21
ประกาศประกวดราคาโครงการงานปรับปรุงระบบประปา 12,905,000.- 9-13 พ.ย. 49 17 พ.ย. 49 โทร. 0-4425-5530-8
ต่อ 22541-42
ในวันและเวลาราชการ
10 พ.ย. 49 2192 นม 96502/ว 575
ลงวันที่ 9 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองยาง
ประกาศสอบราคา
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
- 9-23 พ.ย. 49 24 พ.ย. 49 โทร. 0-4432-1585
ในวันและเวลาราชการ
10 พ.ย. 49 2191 นม 86502/ว 814
ลงวันที่ 9 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน - 10-22 พ.ย. 49 23 พ.ย. 49 โทร. 0-4425-6518
ในวันและเวลาราชการ
10 พ.ย. 49 2190 ทส 1412.04/51
ลงวันที่ 7 พ.ย. 49
สำนักงาน
อนุรักษ์และพัฒนาสวนป่านครราชสีมา
ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส - - 22 พ.ย. 49 โทร. 0-4424-2619
ในวันและเวลาราชการ
10 พ.ย. 49 2188 นม 0027.101.4/ว 23022
ลงวันที่ 6 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 9-20 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-20 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
10 พ.ย. 49 2187 นม 0027.101.4/ว 22709
ลงวันที่ 7 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
10 พ.ย. 49 2186 นม 0027.101.4/ว 22710
ลงวันที่ 6 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
9 พ.ย. 49 2185 กห 0482.65/5615
ลงวันที่ 8 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประกวดราคาซื้อยา
สำหรับผู้ป่วย
จำนวน 4 รายการ
7,608,150.- 8-14 พ.ย. 49 17 พ.ย. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
9 พ.ย. 49 2184 กห 0482.65/5615
ลงวันที่ 8 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประกวดราคาซื้อยา
สำหรับผู้ป่วย
จำนวน 4 รายการ
7,608,150.- 8-14 พ.ย. 49 17 พ.ย. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
9 พ.ย. 49 2183 นม 52002/9690
ลงวันที่ 8 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุดินลูกรัง - 8-21 พ.ย. 49 8 พ.ย. 49,
9-21 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-3540
 ต่อ 1411
ในวันและเวลาราชการ
9 พ.ย. 49 2182 นม 94702/579
ลงวันที่ 2 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระพระ
ประกาศประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 2,850,000.- 8-16 พ.ย. 49 24 พ.ย. 49 โทร. 0-4433-7300
ในวันและเวลาราชการ
9 พ.ย. 49 2181 นม 94702/576
ลงวันที่ 2 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระพระ
ประกาศประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 2,850,000.- 8-16 พ.ย. 49 24 พ.ย. 49 โทร. 0-4433-7300
ในวันและเวลาราชการ
9 พ.ย. 49 2180 นม 0027.1.1.4/ว 22833
ลงวันที่ 8 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องแกมมาคาเมร่า (Gamma Camera) - 8-23 พ.ย. 49 8-23 พ.ย. 49 โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
9 พ.ย. 49 2179 นม 0027.1.1.4/ว 22832
ลงวันที่ 8 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จำนวน 2 รายการ
- 8-22 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-22 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
9 พ.ย. 49 2178 นม 0027.101.4/ว 22838
ลงวันที่ 8 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการสอบราคาจ้างบริการ
ถ่ายเอกสาร
- - - โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
9 พ.ย. 49 2177 นม 61304/1281
ลงวันที่ 2 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) - 2-15 พ.ย. 49 2-16 พ.ย. 49 โทร. 0-4441-9795
ต่อ 17
ในวันและเวลาราชการ
9 พ.ย. 49 2176 นม 61304/1281
ลงวันที่ 2 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) - 2-15 พ.ย. 49 2-16 พ.ย. 49 โทร. 0-4441-9795
ต่อ 17
ในวันและเวลาราชการ
8 พ.ย. 49 2175 นม 0027.101.4/ว 22717
ลงวันที่ 7 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแทพย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 7-20 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-20 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
8 พ.ย. 49 2174 นม 0027.001.4/808
ลงวันที่ 7 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างเพิมพ์ใบเสร็จ
รับเงิน
- 7-20 พ.ย. 49 7-20 พ.ย. 49 โทร. 0-4446-5010-4
ต่อ 159,302
ในวันและเวลาราชการ
8 พ.ย. 49 2173 นม 73002/867
ลงวันที่ 7 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หมูสี
ประกาศสอบราคาซื้อป้ายไตรวิชั่น 199,000.- 8-21 พ.ย. 49 22 พ.ย. 49 โทร. 0-4429-7604-5
ในวันและเวลาราชการ
8 พ.ย. 49 2172 นม 0027.101.4/ว 22652
ลงวันที่ 3 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์การแทพย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
8 พ.ย. 49 2171 นม 0027.101.4/ว 22612
ลงวันที่ 3 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์การแทพย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
8 พ.ย. 49 2170 นม 0027.101.4/ว 22623
ลงวันที่ 2 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์การแทพย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
8 พ.ย. 49 2169 นม 74602/ว 887
ลงวันที่ 7 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
คูขาด
ประกาศยกเลิก
ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์
- - - โทร. 0-4475-4473
ในวันและเวลาราชการ
7 พ.ย. 49 2168 นม 52002/9460
ลงวันที่ 2 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศ
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนวัดป่าสาละวัน
จำนวน 1 แห่ง
318,000.- 3-16 พ.ย. 49 3 พ.ย. 49,
6-20 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-4704
ในวันและเวลาราชการ
7 พ.ย. 49 2167 นม 52002/9465
ลงวันที่ 1 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศ
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
จำนวน 1 เครื่อง
- 1-15 พ.ย. 49 1 พ.ย. 49,
2-15 พ.ย. 49
โทร. 0-4424-3540
ต่อ 1411,0-4423-4704
ในวันและเวลาราชการ
7 พ.ย. 49 2166 นม 52002/9432
ลงวันที่ 31 ต.ค. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน 4 รายการ
- 1-14 พ.ย. 49 1 พ.ย. 49,
2-14 พ.ย. 49
โทร. 0-4424-3540
ต่อ 1411,0-4423-4704
ในวันและเวลาราชการ
7 พ.ย. 49 2165 นม 63702/1326
ลงวันที่ 2 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน ประกาศ
สอบราคาจ้างเหมาถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล. และถนนหินคลุก
รวม 12 โครงการ
- 2-16 พ.ย. 49 2-16 พ.ย. 49 โทร. 0-4433-8105-6
ต่อ 15
ในวันและเวลาราชการ
7 พ.ย. 49 2164 นม 0027.001.4/785
ลงวันที่ 2 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศ
จ้างเหมาก่อสร้าง จำนน 7 โครงการ
- 7-17 พ.ย. 49 7-24 พ.ย. 49 โทร. 0-4446-5010-4
ต่อ 159,302
ในวันและเวลาราชการ
7 พ.ย. 49 2163 นม 52005/9633
ลงวันที่ 6 พ.ย. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศ
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อและประสานท่อเมนประปาโรง
น้ำแข็งมิตรภาพ
180,000.- 6-17 พ.ย. 49 6-17 พ.ย. 49 โทร. 0-4424-4150
ในวันและเวลาราชการ
7 พ.ย. 49 2162 นม 0027.101.4/ว 22536ลงวันที่ 6 พ.ย. 49 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศ
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
2,600,000.- 10-17 พ.ย. 49 24 พ.ย. 49 โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
7 พ.ย. 49 2161 นม 63202/242
ลงวันที่ 2 พ.ย. 49
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ขามสะแกแสง
ประกาศ
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
124,200.- 6-16 พ.ย. 49 6-16 พ.ย. 49 โทร. 0-4438-5066
ในวันและเวลาราชการ
7 พ.ย. 49 2160 นม 0027.101.4/ว 22537ลงวันที่ 2 พ.ย. 49 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- 2-14 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไ -14 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
7 พ.ย. 49 2159 นม 0027.101.4/ว 22238ลงวันที่ 27 ต.ค. 49 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศ
ผลการเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
7 พ.ย. 49 2158 ทส 1412.04/3
ลงวันที่ 1 พ.ย. 49
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่านครราชสีมา ประกาศ
ยกเลิกการประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส
- - - โทร. 0-4424-2619
ในวันและเวลาราชการ
2 พ.ย. 49 2157 นม 0027.101.4/ว 22415
ลงวันที่ 1 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จำนวน 4 รายการ
- 1-16 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-16 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
2 พ.ย. 49 2156 นม 0027.101.4/ว 22395
ลงวันที่ 1 พ.ย. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 1-15พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-15 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
2 พ.ย. 49 2155 กห 0482.65/5366
ลงวันที่ 2 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประมูลซื้อยาสำหรับผู้ป่วย
จำนวน 6 รายการ
- 31 ต.ค. - 10 พ.ย. 49 15 พ.ย. 49 โทร. 0-4423-4405,
0-4423-4406
ในวันและเวลาราชการ
2 พ.ย. 49 2154 กห 0482.65/5366
ลงวันที่ 2 พ.ย. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประมูลซื้อยาสำหรับผู้ป่วย
จำนวน 6 รายการ
- 31 ต.ค. - 10 พ.ย. 49 15 พ.ย. 49 โทร. 0-4423-4405,
0-4423-4406
ในวันและเวลาราชการ
2 พ.ย. 49 2153 นม 73602/ว 170
ลงวันที่ 1 พ.ย. 49
องค์การ
บริหารส่วนตำบล
กุดจอก
ประกาศโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง
สายบ้านโสก
169,640.- 2-16 พ.ย. 49 17 พ.ย. 49 โทร. 0-4443-4177,
081-389-4180
ในวันและเวลาราชการ
2 พ.ย. 49 2152 นม 61904/845
ลงวันที่ 31 ต.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. และขยายถนน ค.ส.ล. หน้าโรงเรียนเมืองคง (ฝั่งขวา) 1,340,000.- 1-15 พ.ย. 49 16 พ.ย. 49 โทร. 0-4445-9077
ในวันและเวลาราชการ
2 พ.ย. 49 2151 กษ 0317/คน.8/262/2549
ลงวันที่ 1 พ.ย. 49
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก
ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -  10 พ.ย. 49 1-10 พ.ย. 49 โทร. 0-4446-5164
 ต่อ 20
ในวันและเวลาราชการ
2 พ.ย. 49 2150 นม 0027.101.4/ว 22240
ลงวันที่ 27 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
2 พ.ย. 49 2149 นม 74602/ว 875
ลงวันที่ 1 พ.ย. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
คูขาด
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 189,540.00.- 1-14 พ.ย. 49 15 พ.ย. 49 โทร. 0-4475-4473
ในวันและเวลาราชการ
1 พ.ย.49 2148 นม 97302/ว 775
ลงวันที่ 31 ต.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยบง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์
จำนวน 1 คัน
2,850,000.- 1-30 พ.ย. 49 1 ธ.ค. 49 โทร. 0-4433-1031,
0-4439-3018
ในวันและเวลาราชการ
1 พ.ย.49 2147 คค 0622.2/1.3/4475ลงวันที่ 30 ต.ค. 49 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 9,931,200.- 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 49 13 พ.ย. 49 โทร. 0-4424-2047
ต่อ 18
ในวันและเวลาราชการ
1 พ.ย.49 2146 ทส 1415(นม)/3099
ลงวันที่ 30 ต.ค. 49
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่านครราชสีมา ประกาศประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส - - 14 พ.ย. 49 โทร. 0-4424-2619
ในวันและเวลาราชการ
31 ต.ค. 49 2145 นม 52002/9345
ลงวันที่ 30 ต.ค. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง
จำนวน 6 โครงการ
- 31 ต.ค.-14 พ.ย. 49 31 ต.ค. 49,
1-16 พ.ย. 49
โทร. 0-4424-3540
ต่อ 1411
ในวันและเวลาราชการ
31 ต.ค. 49 2144 นม 52002/9332
ลงวันที่ 30 ต.ค. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
 ชุมชนท้าวสุระ
จำนวน 1 หลัง
384,000.- 31 ต.ค.-13 พ.ย. 49 31 ต.ค. 49,
1-15 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-4704
ในวันและเวลาราชการ
31 ต.ค. 49 2143 นม 007.3/ว 2364
ลงวันที่ 20 ต.ค. 49
โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - 24 ต.ค.-8 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป - 8 พ.ย. 49
โทร. 0-4428-6713
 ต่อ 101,149
ในวันและเวลาราชการ
31 ต.ค. 49 2142 นม 0027.001.4/768
ลงวันที่ 30 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบ
ออกซิเจน
Pipeline
1,146,696.25.- 1-13  พ.ย. 49 1-16  พ.ย. 49 โทร. 0-4446-5010-4
ต่อ
159,302
ในวันและเวลาราชการ
31 ต.ค. 49 2141 นม 52005/9321
ลงวันที่ 27 ต.ค. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อคลอรีนเหลว
(แก๊สคลอรีน)
- 27 ต.ค.-7 พ.ย. 49 27 ต.ค.-7 พ.ย. 49 โทร. 0-4424-1500
ในวันและเวลาราชการ
31 ต.ค. 49 2140 นม 81402/969
ลงวันที่ 30 ต.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1-4
- 25 ต.ค.-9 พ.ย. 49 10 พ.ย. 49 โทร. 0-4475-3035
ในวันและเวลาราชการ
31 ต.ค. 49 2139 นม 0027.124/ว 4280
ลงวันที่ 16 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศยกเลิกผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬารายการอุปกรณ์ออกกำลังกาย - - - โทร. 0-4429-5615
ในวันและเวลาราชการ
31 ต.ค. 49 2138 นม 0027.101.4/ว 22207
ลงวันที่ 27 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 27 ต.ค.-10 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป - 10 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
31 ต.ค. 49 2137 นม 0027.101.4/ว 22209
ลงวันที่ 27 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 27 ต.ค.-9 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป - 9 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
30 ต.ค. 49 2136 นม 0033.101.4/ว 22210
ลงวันที่ 27 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - 27 ต.ค. - 8 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-8 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
30 ต.ค. 49 2135 นม 0033.101.4/ว 22203
ลงวันที่ 27 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ครังที่ 2) ของ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- 27 ต.ค. - 7 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป-7 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
30 ต.ค. 49 2134 นม 93704/535
ลงวันที่ 27 ต.ค. 49
ที่ทำการอาค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ประกาศเรียกสอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 149,160.- 30 ต.ค. - 14 พ.ย. 49 15 พ.ย. 49 โทร. 0-1999-7536
ในวันและเวลาราชการ
27 ต.ค. 49 2133 นม 007.3/ว 2363
ลงวันที่ 20 ต.ค. 49
โรงพยาบาลสูงเนิน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - 24 ต.ค. - 8 พ.ย. 49 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 8 พ.ย. 49 โทร. 0-4428-6713
 ต่อ 101,149
ในวันและเวลาราชการ
27 ต.ค. 49 2132 นม 61904/824
ลงวันที่ 26 ต.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
417,000.- 27 ต.ค. - 9 พ.ย. 49 10 พ.ย. 49 โทร. 0-4445-9077
 ต่อ 15
ในวันและเวลาราชการ
27 ต.ค. 49 2131 นม 0027.101.4/ว 22204
ลงวันที่ 27ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศประกวด
ราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- 15 พ.ย. 49 2-9 พ.ย. 49 โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
27 ต.ค. 49 2130 นม 65002/639
ลงวันที่ 25 ต.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 7 หมู่ที่ 9
786,700.- 25 ต.ค. - 3 พ.ย. 49 26 ต.ค. - 6 พ.ย. 49 โทร. 0-4446-9078
ในวันและเวลาราชการ
27 ต.ค. 49 2129 นม 0027.101.4/ว 22004
ลงวันที่ 24 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงพยาบาลมหาราชนครราสีมา - - - โทร. 0-4423-5146
ในวันและเวลาราชการ
27 ต.ค. 49 2128 นม 0027.101.4/ว 22118
ลงวันที่ 24 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - - - โทร. 0-4423-5145
ในวันและเวลาราชการ
27 ต.ค. 49 2127 นม 0027.101.4/ว 22083
ลงวันที่ 25 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - 25 ต.ค. - 7 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป. - 7 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
27 ต.ค. 49 2126 นม 63402/ว 1425
ลงวันที่ 25 ต.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศขอเปลี่ยนแปลงการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) - - - โทร. 0-4444-7050
ในวันและเวลาราชการ
27 ต.ค. 49 2125 นม 63402/ว 1425
ลงวันที่ 25 ต.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศขอเปลี่ยนแปลงการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) - - - โทร. 0-4444-7050
ในวันและเวลาราชการ
26 ต.ค. 49 2124 นม 52002/9244
ลงวันที่ 25 ต.ค. 49
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายน้ำถนน 30 กันยา(สุขใจ) แยกซ้ายมือที่ 4 ท้ายซอย
145,000.- 26 ต.ค. - 8 พ.ย. 49 26 ต.ค. 49,
27 ต.ค. - 10 พ.ย. 49
โทร. 0-4424-3540
ต่อ 1411
ในวันและเวลาราชการ
26 ต.ค. 49 2123 นม 0027.101.4/ว 22080
ลงวันที่ 25 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
แบบไม่รวมอะไหล่
- 26 ต.ค. - 13 พ.ย. 49 26 ต.ค. - 13 พ.ย. 49 โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
26 ต.ค. 49 2122 ศธ 04065.139/ว 705ลงวันที่ 24 ต.ค. 49 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นหินขัด
- 20 ต.ค. - 1 พ.ย. 49 2 พ.ย. 49 โทร. 0-4444-1080
ในวันและเวลาราชการ
26 ต.ค. 49 2121 นม 81402/953
ลงวันที่ 25 ต.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1-4
- 25 ต.ค. - 9 พ.ย. 49 10 พ.ย. 49 โทร. 0-4475-3035
ในวันและเวลาราชการ
25 ต.ค. 49 2120 นม 63402/
ลงวัที่ 20 ตุลาคม 49
สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) - 20-30 ต.ค. 49 20-30 ต.ค. 49 โทร. 0-4444-7050,
0-4445-7282
ในวันและเวลาราชการ
25 ต.ค. 49 2119 นม 63402/
ลงวัที่ 20 ตุลาคม 49
สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) - 20-30 ต.ค. 49 20-30 ต.ค. 49 โทร. 0-4444-7050,
0-4445-7282
ในวันและเวลาราชการ
24 ต.ค. 49 2118 กห 0482.65/5406
ลงวันที่ 24 ต.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับ
ผู้ป่วย
 จำนวน 6 รายการ
7,772,985.- 24  ต.ค. - 7  พ.ย. 49 13 พ.ย. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
24 ต.ค. 49 2117 กห 0482.65/5406
ลงวันที่ 24 ต.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประกวดราคาซื้อยาสำหรับ
ผู้ป่วย
 จำนวน 6 รายการ
7,772,985.- 24  ต.ค. - 7  พ.ย. 49 13 พ.ย. 49 โทร. 0-4427-3370-5
ต่อ 23404,23406
ในวันและเวลาราชการ
24 ต.ค. 49 2116 สธ 0915.01/4076
ลงวันที่ 19 ต.ค. 49
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
จำนวน 1 คัน
- ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พ.ย. 49  3 พ.ย. 49 โทร. 0-4430-5131
ต่อ 145
ในวันและเวลาราชการ
24 ต.ค. 49 2115 สธ 0915.01/4078
ลงวันที่ 19 ต.ค. 49
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย - ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 49  2 พ.ย. 49 โทร. 0-4430-5131
ต่อ 145
ในวันและเวลาราชการ
24 ต.ค. 49 2114 นม 81302/0803
ลงวันที่ 20 ต.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองคง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7
170,000.- 24  ต.ค. - 9 พ.ย. 49 10  พ.ย. 49 โทร. 0-4446-9262
ในวันและเวลาราชการ
24 ต.ค. 49 2113 นม 62004/ว 821
ลงวันที่ 20 ต.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยแถลง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างตลาดสด
เทศบาลตำบล
ห้วยแถลง
6,000,000.- 24  ต.ค. - 1 พ.ย. 49 9  พ.ย. 49 โทร. 0-4430-1255,
0-4430-1264
0-4430-1421 ต่อ 16
ในวันและเวลาราชการ
24 ต.ค. 49 2112 นม 88502/506
ลงวันที่ 20 ต.ค. 49
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง
430,000.- 24  ต.ค. - 8  พ.ย. 49 9  พ.ย. 49 โทร. 0-4432-1606
ในวันและเวลาราชการ
24 ต.ค. 49 2111 นม 0027.101.4/ว 21855
ลงวันที่ 20 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- 20 ต.ค. - 3 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป - 3 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
24 ต.ค. 49 2110 ศก 0027/ว 28791
ลงวันที่ 13 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอกันทรารมย์
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน 1 รายการ
- 24 ต.ค. - 13 พ.ย. 49 24 ต.ค. - 13 พ.ย. 49 โทร. 0-4565-1226
ในวันและเวลาราชการ
24 ต.ค. 49 2109 นม 64302/ว 103
ลงวันที่ 19 ต.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) 136,200.- 19 ต.ค. - 2 พ.ย. 49 19 ต.ค. - 2 พ.ย. 49 โทร. 0-4432-1422
ในวันและเวลาราชการ
20 ต.ค. 49 2108 กห 0482.65/5398
ลงวันที่ 20 ต.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประมูลซื้อยาสำหรับผู้ป่วย
จำนวน 2 รายการ
- 20  ต.ค. - 6  พ.ย. 49 9 พ.ย. 49 โทร. 0-4423-4405,
0-4423-4406
ในวันและเวลาราชการ
20 ต.ค. 49 2107 กห 0482.65/5398
ลงวันที่ 20 ต.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศประมูลซื้อยาสำหรับผู้ป่วย
จำนวน 2 รายการ
- 20  ต.ค. - 6  พ.ย. 49 9 พ.ย. 49 โทร. 0-4423-4405,
0-4423-4406
ในวันและเวลาราชการ
20 ต.ค. 49 2106 นม 61102/1046
ลงวันที่ 18 ต.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการพัฒนา
เทศบาลตำบลพิมาย
จำนวน 6 โครงการ
- 18-30 ต.ค. 49 18-30 ต.ค. 49 โทร. 0-4447-1121
 ต่อ 14
ในวันและเวลาราชการ
20 ต.ค. 49 2105 นม 0027.101.4/ว 21513
ลงวันที่ 17 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5248
ในวันและเวลาราชการ
20 ต.ค. 49 2104 นม 71702/850
ลงวันที่ 18 ต.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากช่อง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าและพัสดุสิ้นเปลือง - 18 ต.ค. - 3 พ.ย. 49 6 พ.ย. 49 โทร. 0-4431-8001
0-4431-8109
ในวันและเวลาราชการ
19 ต.ค. 49 2103 กห 0482.65/5335
ลงวันที่ 17 ต.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศการจ้างเหมาต่อเติมหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารตึก
ผู้ป่วย 1/18
4,524,000.- 17-24  ต.ค. 49 1 พ.ย. 49 โทร. 0-4423-4391-2
ในวันและเวลาราชการ
19 ต.ค. 49 2102 กห 0482.65/5359
ลงวันที่ 17 ต.ค. 49
โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี
ประกาศการจ้างเหมาต่อเติมหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารตึก
ผู้ป่วย 1/18
4,524,000.- 17-24  ต.ค. 49 1 พ.ย. 49 โทร. 0-4423-4391-2
ในวันและเวลาราชการ
19 ต.ค. 49 2101 นม 0027.101.4/ว 21718
ลงวันที่ 18 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จำนวน 18 ราย
- 18  ต.ค. - 9 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป - 9 พ.ย. 49
โทร. 0-4423-5146
ในวันและเวลาราชการ
19 ต.ค. 49 2100 นม 61001/1099
ลงวันที่ 17 ต.ค. 49
สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำบริเวณถนนสายเทศบาล 1 และเทศบาล 9 355,240.- 17 ต.ค. - 1 พ.ย. 49 17 ต.ค. - 1 พ.ย. 49 โทร. 0-4439-9382
ต่อ 14
ในวันและเวลาราชการ
19 ต.ค. 49 2099 นม 0027.101.4/ว 21707
ลงวันที่ 18 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องล้างเครื่องมือและซักผ้ากลุ่มงาน
ทันตกรรมและศูนย์ทันตกรรมชุมชน
- - - โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
19 ต.ค. 49 2098 นม 0027.101.4/ว 21547
ลงวันที่ 17 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - - - โทร. 0-4423-5146
ในวันและเวลาราชการ
19 ต.ค. 49 2097 นม 88902/525
ลงวันที่ 18 ต.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ดอนยาวใหญ่
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรแบบหอยโข่ง 656,000 18-31 ต.ค. 49 3 พ.ย. 49 โทร. 0-4475-4747
ในวันและเวลาราชการ
19 ต.ค. 49 2096 นม 74602/ว 837
ลงวันที่ 18 ต.ค. 49
ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
คูขาด
ประกาศประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 2,850,000.- 18-27 ต.ค. 49 6 พ.ย. 49 โทร. 0-4475-4473
ในวันและเวลาราชการ
18 ต.ค. 49 2095 นม 52002/9095
ลงวันที่ 18 ต.ค. 49
สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเดชอุดม ซอย 9 174,000.- 19 ต.ค. - 2 พ.ย. 49 19 ต.ค. 49,
20 ต.ค. - 6 พ.ย. 49
โทร. 0-4424-3540
ต่อ 1411
ในวันและเวลาราชการ
18 ต.ค. 49 2094 นม 0027.101.4/ว 21552
ลงวันที่ 18 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- 18 ต.ค. - 1 พ.ย. 49 ตั้งแต่วันเประกาศเป็นต้นไป - 1 พ.ย. 49 โทร. 0-4423-5249
ในวันและเวลาราชการ
18 ต.ค. 49 2093 นม 61001/1090
ลงวันที่ 16 ต.ค. 49
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
จักราช
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน - 16 ต.ค. 49 16 - 30 ต.ค. 49 โทร. 0-4439-9382
ต่อ 14
ในวันและเวลาราชการ
18 ต.ค. 49 2092 นม 0027.101.4/ว 21313
ลงวันที่ 17 ต.ค. 49
สำนักงาน
สาธารณสุข