-ประโยชน์ที่จะได้รับ ปี2561-

-ประโยชน์ที่จะได้รับ ปี 2561- - หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น - หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมมาปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน - หน่วยงานกำกับดูแลได้รับข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ


*********************************************************