จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com
ข้อมูล ITA 2562

     มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
     ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1     สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
      การประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
        ฉบับภาษาอังกฤษ    ฉบับภาษาไทย
      การตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของจังหวัดนครราชสีมา     หนังสือนำส่ง    แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ) และผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ) สแกน QR CODE ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดนครราชสีมา

                                                            

แบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน                   แบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก