จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com
ข้อมูล ITA 2561
     รายงานผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
        คำกล่าวแสดงเจตนาของผู้บริหาร
        ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการกลไก ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด
        ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดนครราชสีมา
        การสร้างมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดนครราชสีมา

      มาตรการการเผยแพรข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน่
      มาตรการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
      มาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง
      สร้างมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการรับสินบน