-ขอบเขตการดำเนิงาน ปี2561-

ระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 2561

270 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง


*********************************************************