โครงการปกปักพันธุกรรมพืช/ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
   
  โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์บัวในท้องถิ่น เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
   
 

โครงการการเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

   
  โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
   
  โครงการปลูกและอนุรักษ์พืชหายากในท้องถิ่น (ต้นตาล) องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
   
  โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
   
 
  ...............................................................................................................................................................................
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์/โทรสาร 044 243 130