ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2550
 

ด้วยสำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2550 (ทุนมัธยมศึกษา) ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2549  ทางไปรษณีย์ ทุนที่รับสมัครสอบมี ดังนี้

 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.      ทุนเล่าเรียนหลวง                                    จำนวน              9          ทุน

2.      ทุนไทยพัฒน์                                          จำนวน              25        ทุน

3.      ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จำนวน              31         ทุน

4.      ทุนกระทรวงการต่างประเทศ                     จำนวน              14         ทุน

5.      ทุนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำนวน              4          ทุน

 

          ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

·       ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน  จำนวน 5 ทุน

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน

1.              เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2549 ประจำปีการศึกษา 2549 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ

2.              เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2549 ประจำปีการศึกษา 2549 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ

3.      คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ

เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมสอบที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

 

1.      ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 3 รูป

2.      สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา จำนวน 3 ชุด

3.      หนังสือรับรองความประพฤติ และความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ใหญ่/  ผู้อำนวยการโรงเรียน

4.      หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ                                               (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3)

5.      สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด

6.      ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ 100 บาท ผู้สมัครสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบเป็น

            ไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต กทม.10300                            ระบุชื่อผู้รับเงิน สำนักงาน ก.พ.

 

ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่

·       ศูนย์ข่าวการสอบ สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

·       ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

·       สำนักงาน ก.พ. เครือข่าย จ.ลำปาง จ.ขอนแก่น จ.อุบลราชธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา จ.อยุธยา จ.ราชบุรี จ.ชลบุรี และ จ.พิษณุโลก

·       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

            หรือดูประกาศพร้อมทั้ง Download ใบสมัครและแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ทาง Internet ใน Website ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/exam/exa_scholarship_high_notice.asp และ Website ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th/